تقدیم به خانواده ها
 

2013/02/27

در رابطه به نو شتا ر با نوی گرامی آذر ما جدی     انجنیر ظهو رالدین اندیش

   

با نوی فر زا نه رفیق عزیز آذر ما جدی سلام و احترا مات تقدیم شما ،مضمون شما تحت عنو ان 8 ما رس مظهر ازادی خوا هی وبرا بر طلبی که در سا یت وزین وطندار به نشر رسیده بود خوا ندم ، آرزیا بی شما در مورد ازادی خوا هی زنا ن در را بطه به جنبش کمو نیستی کا ملا دقیق وهمه جا نبه بود،به مرور ان غرور بی نها یت در وجودام به تحر ک درآ مد ،در شرا یط کنو نیکه امپر یا لیزم به یکتا زی خیش می با لد ودر هر نقطه جها ن که خوا سته به شد وارد عمل گر دیده وبه تما م نیروی او لیگا رشی مالی و انحصا رات اش در برا بر اهداف ابکاء مردوم اقدام مینما ید، در حقیقت امر عده از رفقاءواحزا ب ما جرء ت انتقا د را ندا رد و حتی کلمه رفیق را نیز نمیتوا ندا ستعما ل نما ید .

من به شما رفیق فرهیخته از وطن گلسر خی قهر ما ن درود می فر ستم .

در را بطه به 8 ما رچ روز بین ا لمللی زن یا د اور میشوم که ما در کیست ؟

ما در یعنی دختر ،ما در یعنی خوا هر ، ما در یعنی ان مو جودیکه در لحظا ت شیرین و تلخ انسا ن همرا ه نزدیک وی میبا شد ,  ما در که در گوشه گوشه جها ن چشم به دنیا می گشا ید ،مادر که در گو شه ، گو شه جها ن چشم از جها ن می پو شا ند ، این روح زن یعنی ما در است که نفو س تمام جها ن را احتوا میکند ، پس سوال ایجا د میشود که این ما در کدا م اشخا ص است :

با ید به جر ء ت یکبا ر دیگر به تمام بشر یت اعلام گردد که این ما در اژیر ومبا رز ولادیمیر ایلچ لینین ((او لیا نوف )) و غا زی امیر اما ن ا له خا ن میبا شد .

ر فقاء نها یت گرا می :

ولا دیمیر ایلیچ لینین بتا ریخ (25) اکتو بر سا ل (1917) در شهر پطرو گرا د در برا بر کنگره دوم شورا ها اعلا م نمود انقلاب که ارما ن شما بود به پیر وز ی رسید که این سر اغا ز انقلا ب سو سیا لیستی است که به پیرو زی کمو نیزم در سیا ره زمین خا تمه خوا هد یا فت ،که به عقد دوستی میا ن افغا نستا ن واتحا د جما هیر شوروی سو سیا لیستی که تو سط ولا دیمیر ایلیچ لینین و غا زی امیر اما ن ا له خا ن به امضاء رسیده بود ولوج به عمل انقلا بی گر دید .

این دو ستی یکی از با عظمت ترین اهمیت بین المللی انقلاب کبیر سوسیا لیستی اکتبر است ، ثمره ان پیا ده نمو دن انسا ن نو ین که یکی از اهدا ف عمده واساسی کمو نیزم_ بلشو یزم است جا مه عمل پو شا ند ، یعنی مبا رز بزرگ ، شکست دهنده امپر یا لیز م بر یطا نیه کبیر که افتا ب در قلمرو اش غروب نمیکر د ، و ا نترنا سیو نا لیست بی بدیل منحیث فر زند ما در لینین در تما م نقا ط جها ن چشم به دنیا کشود و بلا خر ه جها نگیر شد ، که نفو س تما م جها ن راتشکیل میدهد ، که بد ین اساس جها ن کنو نی یک فا میل روس __پشتو ن میبا شد ، واین نسل سوم ان است .

بلشویکهای پشتو ن که زاد ه ((کمیته سمو ن بلشویکی )) بو ده، به ادا مه انقلاب کبیر سوسیا لیستی اکتبر تما م جها ن را تسخیر نمو ده و بر اساس مبا رزات اشتی نا پذ یر علیه امپر یا لیزم در رول ها منفی ومثبت غرض اعما ر کمو نیزم بلشویزم در نبرد انقلابی قرار دارد .

این خو ن زن یعنی ما در و قر زند ان ان است که تما م جها ن را سیر اب سا خته و به قیمت ان امراض گونا گون ، تجا هل ،و تمام تضاد های انتی نه گو نستیک (( تضا د های ا شتی نا پذیر)) و غیره قشر زمین را از بیخ و ریشه نا بود سا خته وراه را بطر ف کمو نیزم با ز سا خت .

رفقاء نها یت ارجمند !

بلشو یکها به سیا ره زمین تسلط کا مل دارد ، وان را رهبری مینما ید ، بر اسا س عقب گرا ئی تا کتیکی اتحا دجما هیر شو روی سوسیا لیستی وسیستم سیا سی سوسیا لیزم پوزه امپر یا لیزم لهبله در راس امپر یا لیزماضلاع متحده امریکا را در تمام جها ن و علل خصو ص در افغا نستا ن انقلابی بخا ک ما لید ، که روح ان به اسما نها پرواز نموده و جسد ان را با ید طی مرا سمی خا ص در پا ی منا ر غا زی امیر اما ن ا له خان به خا ک سپرد .

با حر مت رفیقا نه

انجنیر ظهو رالدین اندیش

ویا نا 27

       

 

یقیه گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی انجنېر ظهورالدين اندېش

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد