WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

   د ښاغلي ډاکترحبيب منګل دليکنۍ په اړوند ددېموکراتيکې اوسالمې انجنېر ظهورالدين اندېش

 

محترم ملګرۍ داکتر صا حب منګل خپل سلامونه اواحترامات تاسوته وړاندی کوم؛ دستاسو مضمون چې دپورتني عنوان لاندی دوطندار دڅپانده ويبسا ېت له طريقه نشر شویدی په زېاده علاقه مندي سره ولوست ؛حقيقتا، چې ستا ليکنه دافغانستان داوسنېو حالاتو اودافغان ولس دزورېدلو پرګنو لپاره دنېکمرغه ژوند تقريبا، مکمل کامپلکس دی په دی مضمون کې دافغان ولس دارمانونو هغه غوښتنې چې دهغوی دلومړيتوبونو استازيتوب کوي په بربنډه توګه په ټولو برخو کې منعکس شوي دي ؛دستاسو وړانديز دېو واحد اومتر قي ګوند دجوړېدلو په هکله هم کاملا، دقيق دی مګر داچې دستاسو اونورو ملګرو هلې ځلې دګوند په جوړولو کې خپلې وروستې پاېلې ته نه دي رسېدلي او ېا نه رسېږي دا ېو حقيقت دی چې ممکن تا سو اونور وربندې پو هېدلي ېاستۍ او ېانه ؛مګرزه ئې په دقيقه توګه ستاسوته اود ستاسو له لېا رې ټولو ملګروته په ډاګه اعلانوم چې دا زمونږ دشېطان حرکتونه دي اوبس چې نه پرېږدي د افغانستان دخلکو دمواتيک ګوند په ټول قوت سره له مخکې نه په درې چنده کمېت او کېفېت سره پر پښو ودرېږي اود ستا سو دليکنۍ دعمل مصداق شي ؛ دا ځکه چې پلان لري ؛؛؛ ٠
محترم ملګری ډاکتر صاحب منګل _ دعصر مخکښې ایډېالوژۍ ماتې نه ده خوړه لې بر عکس ئې دتاريخ څرخ دخپلو مطروحه استراتيژيکو اهدافو په منظور پر شا بيولۍ دی ٠
تر څو دانسان دغوښتنو او تقاضا څخه لوړه ټولنه جوړه کړي ؛او په دی لېاره کې کاملا مسلطه او برېالۍده ٠
چې دبېلګې په توګه ئې دانسان پر مغز حا کمېت اود هغوی راهبري کول دي ؛ دنړۍ نفوس چې دغازي امير ا ما ن ا له خان او دهغه د مبا رزې روسۍ پښتنې لغمانۍ مور د ارواح محصول دی له (7) ملېارده نه تېرۍ کوي چې دائې درېم نسل دی ؛چې دانړۍ ېوه روسي_پښتني کورنۍ ده اوفرد فرد ئې د سمون دبلشويکي کمېټې له خوا رهبري کېږي د هر ېو لپاره ځا نګړۍ پلان لري ورځنۍ ؛اونيزه؛ مېا شت وار ؛ کلنۍ ؛ ٠٠٠٠٠٠٠٠او کلونه تر مرګه پورې چې مرګ ئې هم ددوی پواسطه ((طبعي مرګ او غېر طبعي مرګ)) پلان شوی دی ؛ دهر انسان مغز ددی پلانونو په واسطه    پمپېږي     خلاصه کلام څه چې غوړي پر د ی (7) ملېارده انسان ئې کولۍ شي زه ئې ېوه کو چنۍ دنده دبېلګې په توګه تاسو ته درښېم چې هغه د خوب ليدنه پر ټول بشرېت ده ؛ او نور نو ټولنه ؛ حېواناتو؛نباتاتو؛ اولاېتنا هي طبيعېت باندی هم حا کمېت لري چې څه غوا ړي هغه کولۍ شي ؛ پر نړۍ کې ټول انقلابات ؛تغيرات؛ حراکات؛ تبدلات ٠٠٠٠٠٠٠اوداسې نور دسمون دبلشويکي کمېټې دنده ده ٠
لکه په همدی ترتيب سره ئې چې د ((ثور 7او 8)) پلان کړي وه او عملي ئې کړل په همدی ډول سره دافانستان راتلو نکۍ انقلاب اونړېوال سوسېا ليستي انقلاب د برېا ليتوب نېټه هم پلان کړۍ ده او پخپل وخت سرته رسېږي  
  
مګر بېا هم زمونږ دنده داده چې د لېنني عېني او ذهني شراېطو په نظر کې نيولو سره عمل وکړو ٠
عېني شراېط دادي: 1-دپورتنېو او کښتنېو بحران  ، 2-په ټولنه کې فقر، بد بختي، امرض، لوږه، بې کوري بې امني اوداسې نور ، 3-دخلکو عملي تېا رۍ درژيم درا نسکو رولو پر تړاو  ٠
ذهني شرېط : 1-دپرګنو ذهني تېارۍ ، 2- دانقلابي قوي ګوند موجودېت ٠
په پور نېو 5 شراېطو کې په اوسني حا لت کې په ګران وطن افغا نستان کې  4 شراېط کا ملا تېار دي ، 
مګر عمده ترين او اساسي ترين شرط چې دانقلابي قوي ګوند مو جو دېت دی نلرو ٠
اما په نړېواله کچه عېني اوذهني شراېطو کې کوم کمبود نه شته ، نېرومنده قوي ما ر کسيستي ګوند لرو ٠
نو صرف ېوه مسله مو جوده ده چې خپل شېطا ن با ېد د فا نسي تختې ته حا ضر او نړېوال ابدي فردوس جنت ته ورداخل کړو ، دا کار کېدونکۍ دی چې ېوه بېلګه ئې دهندي مشهور فلم خدا ګوا ښودنه ده ٠ 
                 
وائي اغېار ددوزخ ژبه ده 
                 
زه به جنت ته دپښتو سره ځم
                 
که مې سفر دحجاز وي لا هم
                  
زه د پښتون دقا فلو سره ځم
د ملګريتوب په ګرمو درودو سره ٠
                    
          
ظهورا لد ين ويا نا

 

    

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید