WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

  حورا  ډز - غزني -جهنم - تلپاتې رخشانه -   ماتم - لعنتي شېطان         انجنېر ظهورالدين اندېش

کله ښکاره کېږي ،کله پټ په ګودرون

((  تښتېده لي ((  و شي

چاورته ورېښمين بچېان چېنجي سره بېده راوړي دي

 

څه ته دي په تمه څوګ ئې لاهم غولوي پسی

نه لاندی ئې ده سره کنجاړه ،پاس ئې شنه شفتل چا تحفوي راوړي دي

 

داټول شېطانان چې دمکې په طرف دورخوري

نه شول په فرمان مائې وژلو ته سره کاڼي غزنيچي راوړي دي

 

ورک مې شول خپلوان،ېاران،ملګري همزمان مانه

غوږکې وېل کېږي چې له ين ورته ليکونه اجنبي راوړي دي

 

دوی په عېش ونوش کې دزړې دنېا پا س وال شولو

مائې سوځولو ته سونډان سپين لغماني راوړي دي

 

فخرکړي نخروسره بانکونه ئې ايمان جوړشول

وائي ادم خان ورته پطرول شبرغاني راوړي دي

 

انجنېرظهورالدين اندېش

ويانا

 

حورا  ډز

 

د الله اکبر په ډز راويښ شوم

دحورا ډز دی ټول بشر راويښوينه

 

پر وطن تورې بلا چت کړه

اسمان غورش کړي لاندی چت رانړه وينه

 

په عربانو  مرګۍ   راغۍ

ډزې شروع کړې کارګران نابوده وينه

 

چور دزاړه ژوندون محصول دی

غربېانو بېا لاسونه جګ کړل ډز کوينه

 

مافېا   مسته   په  خندا   شوه

الله اکبر نارې وهي ډزې کوينه

 

جوړ   جهنم  زړه  دنېا  ده

خېټې  خالي دي ورور پر ورور ډزې کوينه

 

ادم خان لاره کې  حورا کړل

ډزې شروع شوې قا تلان وار خطا دينه

انجنېر ظهورالدين اندېش

22.4.2016

ويانا

 پښتون پلار

 

مينه ده،وطن دی ،انقلاب حراکتونه دي

چاله کومه ځا ېه پکې ايښي قدمونه دي

وشو انقلاب دزمري مېا شت کې ارمانو سره

مات ئې استعمار کړه له خيرن تورو پلانوسره

لاس ددوستي اوږد شو کا ر ګر ا نو ته

تندر له اسمان ځنې را کېوت دنړۍ غارتګرانوته

 

وزېږېد بچېان د جمعه ګل له ارمانوسره

نه تنهاامان بلکه ادم له هنرو  سره

-------------------------------------

دواړه ئې روزل سختو شېبو او زحمتو سره

هېڅ بزدله نه وه ددښمن له تهديدو سر ه

وربه ئې کړه قلم کا غذ په لاس کې تجربوسره

ګوتې ئې په ګوتو به نيوه لې دحروف،حروف ليکوسره

تل ئې دغېرت او شهامت درسونه خوله کې وه

ډېرزېاد مهربانه اوغمخور په هر ېو وره کې وه

هېڅ کارته ئې نکړه اجازه ، بچېانو لاړ شی مدرسې لره

سترګې دي پر لېاره ستاسو ښکلې اېند ې  لر ه

 

وزېږېد بچېان دجمعه ګل له ارمانوسره

نه تنها ا ما ن بلکه ادم له هنرو سره

----------------------------------------

مينه ئې درلوده له دازادو وطنو سره

کشر ورور ئې وه عبد ا لقا هر د خواريکښو پرګنوسره

وه دبزګرانو ښه ملګري هر مرچلې کې

تل ئې صفتونه هم کېد ل په کوراوکلي کې

پلارئې ېادول داسې بچېان په وېاړ او دود سره

جوړه دسيسه کې شو شهيد ملک غرور سره

 

وزېږېد بچېان دجمعه ګل له ارمانوسره

نه تنها ا اما ن بلکه ادم له هنرو سره

-------------------------------------

 

سوک وه ، تجاوز دهر ظالم ته پر مېدان باندې

مرګ ئې هېروه زمری ورته پر هر مقام باندې

ېو ورځ په ژړا ئې د خور زوی محمد سعيد په سلګو سر ورځي

جوړ هم پری ماتم شو پر چا په او پر غورځنګ ورځي

لاس کې ئې کوتک دی مخا مخ په ا ته کسو بنسټ پا لو ملا ېا نو شو

شپږ ئې را نسکور کړل ، دوه په منډو ا و تر ه پکو شول

 

وزېږېد بچېان دجمعه ګل له ا ر ما نو سره

نه تنها ا مان بلکه ا دم له هنرو سره

-----------------------------------------

 

انجنېر ظهورالدين اندېش

ويانا

ېادونه : -- دسر شهيد ملک محمد شريف دلغمان دعمرزاېو دخېرا باد دکلي او سېدونکۍ ځما د غېرتي پلار ميرزا جمعه ګل ا و کاکا جنرال عبد ا لقا هر(برېژنېف) پلار او ځما د مور بي بي خا ورو(بي بي شرقي) دټول بشرېت د مور خسر وه ، چې د ا مپر ېا ليزم په اشاره دتوری ا رتجا ع په لاسونو د ېوی دسيسی په پا ېله کې په شها د ت ورسېده ٠

--ځما دپلار دخور زوی داکتر سعيد افغاني چې ا وه کلن ما شوم وه په بې رحمانه توګه د بنسټپا لو ملا ېا نو له خوا د فزيکي ضربی لاندی را غلۍ وه ٠

 

 

غزني

څه حکمت دی پردې خاوره پېچ او تاب لري

شمس تبرېزي په چيغو سردی په ګرېان راځي

 

هم سلطان محمود په غورځنګو راغۍ ېرغل سره

مات ئې سومنات کړه ټول ادېان په ختمېدو راځي

 

غږ دزمانې وه جهالت باندی ګوذار وشو

سره لمبه شوه پورته مرکزېت د ټول اسلام راځي

 

دلته تره کي دنوي ژوند ډيوه مشعله کړه

ختمه ئې تاريکي کړه دتاريخ نوی شمله راځي

 

ګوره فانسي شوي کشا فان د افغانانودي

بند دبرق پاېو کې چې ګزمه پری قند ها رېان راځي

 

وښوده  فرنګ  التما تېوم دنېرنګو سره

مينه ده نوبت اوس دغازي اما ن اله راځي

 

وئې کړه سوګند دګرمو اوښکو تبريکي سره

اوس به ضروري ځما ېارجان  انقلابي  راځي

 

دلته ادم خان دی زېږېده لۍ سوګندو سره

تا کله ژوندی پرېږدي له هسکو منا رو سره

 

انجنېر ظهورالدين اندېش

ويانا

1.2.2016

ېادونه : د(17) نفرو فراه هي کشا فانو ځړول دبرق دپا ېو لاندی امان ا له خان ته دشوروي-افغان ددوستي په خاطر التما تېوم وه .

 

جهنم

مځکه پر سرو وينو لمبېده لې فرېادونه دي

وژني مکروبونه هرې خواته سره اورونه دي

جوړ ئې پر اسمان کړه سور شفق له هر ېو څاڅکي نه

چا قرباني کړي پردې لېاره خپل  سرونه  دي

څوګ ئې لغمانۍ  څوګ ئې اصيل شانته روسۍ بولي

واړه اتلان دي ،دتاريخ چيغې ښودلي دي

هلته کندها ر (قندهار) دغورځنګونو تمدن سره

سرې وينې ئې نثار کړې د امان حرکتونه  دي

چا ارزېابي کړي دغېرت دا فولادين  بچي

..... دا محرمه راز کې دتاريخ سخت ټکرونه دي

ګورم قربانېو ته ژوندون کې بې مثا له  دي

چا نه قطع شوي دي کلې  ، چا نه لاسونه دي

دا چې ټول جهان کې وژل کېږي  روس_افغان دی

داد چا تېرې ، دچا تادا ، دچا  ظلمونه دي

ناز او کرېشمې د امپر ېا ليزم ، ارتجا ع سره

دواړه جانجاني شېر ين دوستا ن سره ملګري دي

تا نور ختموي ای جهنمه ادم خان ښکاري

مټو کې ئې زور دی ، ستا پر لوري سخت ګذار ښکاري

 

انجنېر ظهورالدين اندېش

ويانا

 

به منا سبت شهادت هو لناک خواهر ګرامي ام رخشانه تقديم است

تلپاتې رخشانه

 

ېوه، دانه  ده چې  قربان  شوه

دمېندو سرو وينو ښودلي ېاد ګارونه

که شعار کوتک، توپک،سنګساروي

ځما پر قچه ګوته ستا ټول ايمان مرينه

رخشانه، نه مري  ژوندې  کېږي

توره ټاپه به ستا پر ټنډه باندې همدلته لګوينه

 

دعربي    تاريخ     تکرار    دی

ژوندې لور ګانې ئې پر قبرو منډه لي دينه

پېغمبر  هم  پرې  برېا لۍ  شو

ددوی  ئې  دفن  کړل  هملته   اندامونه

وختونه  تېر  شول،لا تېرېږي

شا ته ئې پرې ايښي مخکې هم دي ډېر غمونه

ادم خان لوبو کې راګير دی

ستر جهالت ......دمور پښو لاندې په منډو ښخوينه

انجنېرظهورالدين اندېش

ويا نا

ماتم

اوردی لګېدلې ، مړه کول ئې معماګانې دي

ټول جهان ستي شو هرې خواته ژړاګانې دي

څوک پکې رنځېږي دچاورور دچا مورجانه ده

سودترې پورته کېږي خوشحالي دلوټمارانو ده

نېست ته چې نژدې شي دجګړو لورته ورتلل غواړي

ډک کړي خپل کندو ورپسې مړي ښخول غواړ ي

دا ئې دبقا رنګينه ژوند اصولي لېاره ده

نورورته غلام ښکاري دا  سره  کله باداره ده

ډک شول ګدامونه له وسلونه پېرېدلو ته

وژني انسانان دا دعاېد سرشاره چاره ده

 

خېټه اچول په بازارونو وه دستا مرام

خام فکرونو غو څ کړلو له تا ځنې خپل ټول اندام

اوس چې درته ګورم ساۀ وتلۍ نيم افګار ښکارې

کله کولنګي چرګ شې، بېا کله بو ېنګ دار ښکا رې

جوړه د داعش دې کړله ډله مرګ وژلوته

داهم دستا پلا ن دی دخپل ژوند رونق بښلوته

سردی کړل دوينو سره رودونه محلونوکې

داد چا بچېان چې وژل کېږي ستا لاسونو کې

دغه ستا ژوندون شو فا شېستي هسکو قصرو سره

مېنځ کې ئې  خېراباد  ښکاري  خټينو  دېوالو سره

ستانه،ادم خان  وخته  نيولي  ټول  ملکونه   دي

تا له   حېوانېت   ځنې  راباسي   جنتونه    دي

ېادونه: دلغمان دعمرزاېو خېراباد ځما دغېرتي پلار حا جي جمعه ګل دجنرال عبدلقاهر ورور دسر شهيد ملک محمد شريف دمشر زوی پلارنۍ ټاټو بۍ دی ٠

انجنېر ظهورالدين اندېش

ويانا

لعنتي شېطان

 

                   اړم ئې لګوه لۍ مانه، نه ځي خرامان دی

                  داسپين تور چې ښکارېږي دا مکاررضيل شېطان دی

                افغان خو ئې تباه کړ اوس پر ټول جهان کړي لوبې

                فغان پر اولسونو بېا ددې غدار کردار دی

               هنر اومهارت کې ممتاز ښکاري له هر چانه

               چې لږ بېره پرې راشي ،موږه کانو کې سرداردی

             شرنګار چې دټنګو شي هېبتي ورته عېارشي

            په منډو اوټو پونو دستوري هلته روان دی

 

           پر ما ئې چې څه کړي ،ځما لاسونو ،دۍ رسواکړه

           تورمخې خجل ځان سره بېا هم چنګ چمچه ماردی

       مانه پرېږدي ژوندون ته ،نه ارام نه ارامي شته

       پر هر محل غفس دی ،کوټه سپې شودامې حال دی

      په فکر دکوم ېار کې چې تصوير ئې را انځورکړم

     ابليس ورته نارې کړي قلبه يان شول دا عېان دی

     نه ورورشته،نه خوره ېئ،نه مې خورجانه،نه ملګري وفاداره

     چې زړه مې ډېر په تنګ شي چې ورپاڅم  لين جان دی

     

     اسمانه راکوزېږه ،تنهائي ده ډېره سخته

    بېا هم چوپ او چوپتېا کې داخپل ځان راته شېطان دی

   ادم پر لېاره ستړو منزلو کې دررسېږي

   داطوق لعنت لاس کې دی ستا غاړه کې درولېږي

                     ويانا

                    26.9.2015

        انجنېر ظهورالدين اندېش

    

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید