WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

  راجع به نشر مضمون موارخ 7نوامبر سال 2010حزب کارايران_توفان          انجنېر ظهورالدين اندېش

 

                  درمورد نودوسومين سالګرد انقلاب کبير سو سيا ليستی اکتبررفقا نهايت محترم حزب کارايران _ توفان مضمون شما که به تاريخ فو ق الذکر درسايت اصالت انتشار يافته بود مطالعه نمودم،به تاسف بايد ګفت ارزيابی شمادربرخی از موارد انقلاب اکتبر وشخص ستالين بطور کامل دور از حقيقت ويا ناشی از عدم معلومات دقيق شما درمورد ميباشد ، درمضمون شما تذکار يافته است،پس از مرګ ستالين وکودتا ريوزيونيستی خروشفی،اينان کمونيستهای بلشويک رادرسراسر حزب منفرد ونابود ګردانيد،بر ديکتاتوری پروليتاريا اموزش حياتی مارکسيزم_ليننيزم بابيشرمی ووقاحت خط بطلان کشيدند انرا باحزب ودولت همه خلق متحد ساختند، تجديد نظر در اصول مارکسيزم _ليننيزم ويابدست ګرفتن قدرت سياسی توسط ريوزنيستها نشان داد که مبارزه طبقاتی بورژوازی منکوب شده عليه سوسياليزم نه تنها پايان نيافته بلکه دراشکال نوين خود شديدتر،ظريفتر، محيلانه تر نيز ميګردد ، نشانداد که پروليتاريا هنوز دردوران انقلاب پروليتری سوسياليستی ګام بر ميدارد وامکان برګشت به عقب واحيای سرمايه داری وجود دارد

رفقا محترم، لينين قبل از وفات نصايح خيش رابه حزب ارايه نموده بود که دران راجع به ستالين چنين اظهارنظر کرده است ٠

1_ستالين انسان خودخوا، نظاميګر،وظالم است

2_بی ادب،بیحرمت، وبی دسپلين است

3_حسودو انتقا م جواست

4_به نظريات حزب کمتر توجه ميکند وغيره

با يد از مسوليتها حزبی ودولتی سبکدوش ګردد وصايای لينن درتاريخ حزب کمونيست اتحاد شوری، ترجمه وچاپ حزب توده ايران ودر مجموعه کليات لينن موجود است ٠حزب با درنظر داشت اينکه عناصر تروتسکيزم، منشويکها، ايسرها وغيره ګروپها ضد مارکسيستی درحزب موجودبود به وقت ضرورت داشت تا به ستالين تصفيه حساب نمايد موضوع دوم شما درمورد انحلال ديکتاتوری پروليتاريا است، طراح تيوری ساختمان سوسياليزم دراتحاد جماهير شوروی لينن است، که طی سه مرحله مورد اجرا قرار ګرفت

1_بنياد ګذاری سوسياليزم

2_رشد وانکشاف استقامتهای اساسی سوسياليزم

3_تشکيل دولت عموم خلق

به منظور تحقق اين مراحل بايد ديکتاتوری پروليتاريا مستقر شود ،که وظايف اساسی ان به سررساندن مرحله اول ودوم سوسياليزم بود که به موافقيت به اتمام رسيد بعد از اتمام اين مراحل ديګر ضرورت به ديکتاتوری پروليتاريا نه بود،زيرا طبقات حاکم منحل و سوسياليزم وارد مرحله پيشرفته خيش ګرديده بود که   که به نام     تشکيل دولت عموم خلق نام ګذاری شد، بنا براين ديکتاتوری پروليتاريابه موفقيت هر چه بيشتر جای خيش را به دولت عموم خلق سپرد ٠ بر ميګريم به ستالين زمانيکه عهده دار مسوليتهای حزبی ودولتی بودبه شکنجه واعدام عده از اعضا حزب کمونيست پرداخت انانيکه قبل درجناح مخالف قرار داشت وبعد حقيقت بلشويکی رادرک نموده وبطرف بلشويکها رواوردند ،بطور بيرحمانه سرکوب نمود، به سنتراليزم دموکراتيک کم ارزش داده، به اصول حز بی معا مله مانند رفتار مينمود ،مدتها بعد جلسات حزبی رادايرميکرد،قبل ازحمله فاشيزم ،کميته مرکزی به ستالين ميګفت که غرض دفع حمله هيتلر امادګی داشته باشد، قبل از انکه به خاک اتحاد شوروی تعرض نمايد در سرحدات دفع ګردد،اما ستالين به نظريات رفقاارزش قايل نبود،و ميګفت که به المان قرارداد صلح برست را  به امصا رسانيده،واين نمايا نګر دوستی بين اتحاد شوروی و المان ميباشد،المان هيچګاه به شوروی تعرض نه مي نمايد  ،مګر تاکيدات مکرر رفقا بلشويک مبنی بر اينکه نميتوان به امپرياليزم اعتماد کرد بايد امادګی کامل جنګی غرض دفع دشمن داشته باشيم مګر ستالين نمی پذيرفت ، اګر ستالين قبل ازجنګ سرحدات مشترک شوروی با المان رامی پوشاندوانرا نيرومندتر وقويتر ميساخت درصورت حمله اول  بطور کا مل دفع وخنثی ميګرديد که اين عمل فاشيزم را به عقب ميراند وبيدون تلفات به پايان می رسيد،مګر زمانيکه هيتلر نصف خاک اتحاد شوری را تسخير نمود وبه سرعت به پيشروی ادامه داد، بعد ازان امادګی جنګ ګرفته وبه حمله متقابل پرداخت که درنتيجه به قيمت خون ميلونها بلشويک ومردوم اتحا دشوری تمام ګرديد،جنګ که به مرګ 30ميليون اتباع اتحادشوروی ،حدود25ميليون ازاتباع کشورهای متخاصم که در مجموع 55ميليون انسان ميشد خاتمه پذيرفت ٠

مسوليت اين همه تلفات سنګين انسانی ومالی که باعث به عقب افتيدن 20سال اتحادشوروی ګرديد به ستالين تعلق ميګيرد ٠

که بلاخره کميته مرکزی بادر نظرداشت وصايای لينن وجنايات پی در پی ستالين که معادل به خيانت بزرګ ملی وبين لمللی بود موصوف را به محا کمه کشانيده ومحکوم تاريخ نمود ،که دراين زمره نقش رفقا متعهد بلشويک خروشيف و ليونيد ايليچ بريژنيف در قطار نخست قراردارد ، دراين اواخر اسناد ديګری درمورد فجا يع ستالين که درزمان جنګ جهانی دوم عده بيشماری ازاسيران پوليندی را بطور دستجمعی به قتل رسانيده بو د نيز توسط ولاديمير پوتين ودولت روسيه مورد محاکمه دومی قرار ګرفت ٠

رفقا محترم وانقلابی :

بلشويکها با شکست سازګار نمی باشد، ازيک پيروزی به پيروزی ديګری نايل امده و متواتر به مراحل پيشرفته تکامل بشری رسيده است، هر کاری درهر محل جهان بدون سازماندهی بلشويکها قابل اجرا نمی باشد ،به اطمينان کامل ګفته ميتوانم که اينده بشريت به شکل مطلق به بلشويکها تعلق ميګيرد،بر اساس سازماندهی وضربات پيګير بلشويزم، امپرياليزم به مراحل اخری زندګی شکست خورده واردګرديده است، هيچ وسيله وامکان باعث بقا ونجات ان نخواهد شد ٠

شيره هستوی امپرياليزم روبه اتمام است ،مرحله رکود ان بطرف نقطه اعظمی به سرعت صعود نموده، دوباره به سرعت به نقطه اضغری تقرب مينما يد،ودا خل بحران ګرديده ، بواسطه هيچ نوع تزريق واکسينها برای هميش قابل علاج نبوده ، وبلاخره درانتروال بحران ورکود به شکل دورانی قرارميګيرد ، وهيچ امکان وجود ندارد که انرا وارد فاذ احيا و رونق سازد ، خواسته نا خواسته ګنديده ګرديده ، انفجار می نما يد ٠

سقوط انی ان نيز هر لحظه بعيد از امکان انتزا عی نميباشد ٠

بنا بر اين ازعموم رفقا وتمام احزاب مارکسيست_لينينيست وانتر نا سيو ناليست در راس خا نواده بزرګ احزاب برادر، منحيث بلشو يک متعهد به شکل جدی،وصميمانه تقاضا بعمل می اورم ،ادا ی رسالت تاريخی نموده ، امادګی همه جانبه به التر نا تيف ان داشته با شد ٠

                              انجنير ظهو را لدين انديش

        ويا نا       27.8.2011

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید