2010/2/12 

احكام نماز جنازه
نماز جنازه خواندن بر ميت، بر مسلمانان فرض كفايه است.
پس اگر يك تن از مسلمانان بر ميت نماز خواند، فرض از ذمه بقيه ساقط مي شود.
و اگر كسي بر وي نماز نخواند همگي گنه كار اند.
نماز جنازه بر آنكسي كه نماز هاي فرض بر وي واجب است؛ واجب مي باشد، اگر چنانچه از مرگ آن آگاه بود.
كسي كه از مرگ ميت آگاه نيست بر وي نماز جنازه واجب نمي باشد.
نماز جنازه داراي دو ركن است:
1- تكبيرات چهارگانه.
و هر تكبيري  از آنها به منزله يك ركعت است.
2- ايستادن؛ پس نماز جنازه بدون عذر در حال نشسته صحت ندارد.

شرطهاي نماز جنازه
نماز جنازه بر ميت صحيح نيست مگر آنگاه كه شرطهاي آتي در وي موجود گردد:
1- اينكه ميت مسلمان باشد، پس خواندن نماز جنازه بر كافر جواز ندارد.
2- اينكه ميت از نجاست حقيقي و حكمي پاك باشد، پس نماز جنازه بر ميت قبل از غسل دادن آن جواز ندارد.
3- اينكه ميت حاضر باشد، پس نماز جنازه بر ميت غائب جواز ندارد.
4- اينكه ميت در جلو روي نمازگزاران باشد، پس نماز جنازه بر ميت اگر چنانچه در پشت سر ايشان نهاده شده بود- صحت ندارد.
5- اينكه ميت بر زمين نهاده باشد.
همچنين اگر ميت بر تختي نهاده شده بود كه آن تخت بر زمين قرار داشت، نماز خواندن بر وي جائز است، پس نماز جنازه جواز ندارد اگر چنانچه ميت بر مركب يا حيواني حمل شده بود.
و نماز جنازه جواز ندارد اگر چنانچه ميت حمل شده بر دستان مردم يا بر گردنهاي ايشان بود.
اما اگر ميت به جهت عذري از عذرها بر مركب يا بر دستان مردم نهاده شده بود، نماز خواندن بر وي جواز دارد.

سنت هاي نماز جنازه
امور آتي در نماز جنازه سنت است:
1- اينكه امام در برابر سينه ميت بايستد، برابر است كه ميت مرد باشد يا زن.
2- اينكه بعد از تكبير اول ثناء: (سبحانك اللهم) را بخواند.
3- اينكه بعد از تكبير دوم بر رسول اكرم (ص) درود بخواند.
4- اينكه بعد از تكبير سوم در حق ميت دعاء كند.
اگر چنانچه ميت بالغ بود- چه مرد با شد يا زن- در دعاء وي چنين بگويد:
(اللهم اغفر لحينا، و ميتنا، و شاهدنا، و غائبنا، و صغيرنا، و كبيرنا، و ذكرنا، و انثانا، اللهم من احييتهُ مِنّاَ فاحيه علي الاسلام و من توفيته منا فتوفه علي الايمان) 
و اگر ميت كودك پسر بود، در دعاء خويش چنين بگويد:
(اللهم اجعله لنا فرطا، واجعله لنا اجرا و ذخراً، واجعله لنا شافعا و مشفعا)
و اگر ميت كودك دختر بود، در دعاء وي چنين بگويد:
(اللهم اجعله لنا فرطا، واجعله لنا اجرا و ذخراً، واجعله لنا شافعتا و مشفعتا)
و نماز را با سلام دادن بعد از تكبير چهارم قطع نمايد.
نمازگزار دستهايش را بلند نكند مگر در هنگام تكبير اول.
مستحب است كه صفهاي نماز گرزاران فرد بوده باشد: سه، يا پنج، يا هفت، يا مانند آن.

فروعاتي كه به نماز جنازه تعلق مي گيرند
اگر ولي ميت بر او نماز گزارد، پس نماز جنازه بر وي عود كرده نشود.
اگر ميت بدون نماز خواندن بر وي دفن گرديده بود، بر قبر وي نماز خوانده شود- تا آنگاه كه بدن وي متلاشي و پوشيده نشده است.
اگر جنازه ها متعدد بود؛ پس بهتر آن است كه بر هر جنازه اي به طور جداگانه نماز خوانده شود.
و جائز است كه بر همه جنازه ها به يك بار نماز خوانده شود.
اگر امام بر همه جنازه ها به يك بار نماز خواند، جنازه ها در يك صف درازي جلو روي امام نهاده شوند، ابتداء جنازه هاي مردان نهاده شود، سپس جنازه هاي كودكان و سپس جنازه هاي زنان.
نوزادي كه در حال ولادت به او حيات يافته شد، هم نامگذاري شود و هم بر وي نما خوانده شود.
نوزادي كه به وي در حال ولادت حيات يافته نشد، بر وي نماز خوانده نشود، بلكه غسل داده شود و در جامه اي پيچانده شود، و دفن گردد.
خواندن نماز جنازه بر ميت در مسجدي كه جماعت در آن برپا مي شود بدون عذر مكروه است.
اما اگر به جهت وجود عذري در مسجد جماعت بر ميت نماز گزارده شد، پس كراهيتي نيست.
هر كس امام را در ميان دو تكبير دريافت، انتظار بكشد، تا آنكه چون امام بار ديگر تكبير گفت به او اقتداء نموده و از وي در دعائش پيروي كند، سپس آنچه را كه از تكبيرات از وي فوت شده است قضاء آورد.
كسي كه از وي بعضي از تكبيرات به همراه امام فوت شده است، تكبيرات فوتي اش را قبل از آنكه جنازه برداشته شود قضاء آورد.
كسي كه بعد از تكبير اول و قبل از تكبير دوم حاضر گرديد به امام اقتدا ءكند و منتظر تكبير دوم باقي نماند.
كسي كه بعد از تكبير چهارم قبل از سلام حاضر گرديد، پس نماز جنازه از وي فوت شده است.
كسي كه خودكشي مي كند، غسل داده شود و بر وي نماز خوانده شود.
بر كشته شده اي كه از روي عصبيت( عصبيت هاي جاهلي) مي جنگيد، نماز خوانده نشود.
همچنين بر كسي كه پدرش يا مادرش را به ستم كشته است، نماز جنازه خوانده نشود.
همچنين بر قاطع الطريق (راهزن) نماز خوانده نشود، اگر چنانچه در حال جنگ كشته شد.

كيفيت نماز جنازه
كيفيت نماز جنازه اين است كه امام در برابر سينه ميت بايستد، و مقتدي ها در پشت سر امام صف بكشند، سپس هر يك از آنان اداء فريضه نماز جنازه را به عنوان عبادتي براي خداي متعال نيت نمايند، همچنين مقتدي متابعت امام را نيت كند، سپس براي تحريمه تكبير بگويد- همراه با بالا نمودن دستهاي خويش به هنگام تكبير گفتن، آنگاه ثناء (سبحانك اللهم) را بخوند، سپس تكبير دوم را بگويد بدون اينكه دستهايش را بالا نمايد، آنگاه بر نبئ اكرم (ص) درود بخواند، سپس تكبير سوم را بگويد بدون اينكه دستهايش را بالا نمايد، آنگاه در حق ميت و در حق مسلمين دعاء نمايد ، سپس تكبير چهارم را بگويد بدون آنكه دستهايش را بالا نمايد، آنگاه دو سلام بدهد، سلامي از راست خويش، و سلامي از چپ خويش، امام تكبيرات را بلند و غير آن را آهسته بخواند، و مقتدي ها همه را؛ اعم از تكبير و غيره آهسته بخوانند.

احكام حمل جنازه
حمل و تشييع جنازه به سوي گورستان بر مسلمانان فرض كفايه است.
همچنين حمل ميت عبادتي نيز هست.
پس براي هر مسلماني لازم است تا به سوي حمل جنازه بشتابد. زيرا رسول اكرم (ص) جنازه حضرت سعد معاذ (رض) را حمل نمودند.
سنت است كه جنازه را چهار مرد حمل نمايند.
براي هر حمل كننده اي سنت است كه جنازه را چهل قدم حمل كند.
متسحب است كه جنازه را به شتاب ببرند، اما اين شتاب نبايد بگونه اي تند بوده باشد كه به تكان خوردن و جنبش ميت بينجامد.
پياده رفتن پشت سر جنازه بهتر از پياده رفتن در جلوي روي آن است.
نشستن به زمين قبل از آنكه جنازه بر زمين نهاده شود مكروه است.

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد