WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات  علي رستمي

 

گزیده های مقالات فرهنگی

 

انقلاب اکتوبر وپیامدهای جهانی ان!

 

پیروز بادوحدت وهمبستگی
به استقبال وحدت دوحزبِ باهم برادر
نوروزراگرامیداشــــــــت
درحاشیه سخنانِ درمورد طرح اقتصادی حزب واحد در اطاق کنگره
جنگ درافغانستان برای تحقق اهداف ایدئولوژیکیست
طالبان تروریست،قاتل،جنایتکاروبی فرهنگ تا برادران آزرده خاطر
اول می روز قیام کارگران علیه استبدادواستثمار
کلاراتستکین بنیان گذار هشت مارچ
به استقبال از کنگره حزب واحد
چهل وپنجمين سالکرد حزب دموکراتيک خلق افغانستا ن را گرامي داشت
رسوائی ویا بدنامی
سرمایداری از مدرنیته تا پسامدرنیسم همراه با خشونت درلابلای تاریخ !
زن درائینه تاریخ
واقعیت های پوشیده افشاء میگردد!
رستا خیز انقلاب اکتوبر

ببرک کارمل ستارهء درخشان مبارزِ عدالتخواهء کشور

جنبش عدم انسلاک ــ پیشینه ونقش ان درانکشاف جهان
تمدن شوراها زاده ء انقلاب اکتوبر 
ورعایت موازین اخلاقی   مبارزهء سیاسی
جهان هستی درآیینه تاریخ

نقش جنبش هشت مارچ وفمینیسم در رهایی زنان جهان

جشنهای باستانی نماینگر همبستگی اقوام وملیتهای تمدن اریایی

پرولتاریا ومبارزه طبقاتی درجامعه مدرن   

نیرنگ دسیسه سازی در شرق میانه پیشنه تاریخی دارد

نفش شفافیت  در اعتماد سازی نهاد های مدنی وسیاسی

صهیونیست ،یهودیت وتشکیل دولت اسرائیل

اهمیت جهانی وتاریخی انقلاب اکتوبر 

روند دموکراسی  در لابلای  تاریخ - ریشه و هسته های رشد ان درافغانستان 

قسمت دوم روند دموکراسی در لابلای تاریخ ــ ریشه وهسته های رشد ان درافغانستان

فرانسیس فوکویاما نالان وسرکردان درروند تاریخ   

یا الگوی حزب دموکراتیک خلق افغانستان تشکیل خواهد شد! چه عوامل مانع این امرهست!

هشت مارچ روز  حق خواهی  ودادخواهی زنان رنجبردر روند تاریخ

 جشن نوروز ملی ،تاریخی وجهانیست

طریقت یا شریعت !

هفتادهمین سالروز پیروزی لشکرسرخ اتحاد شوروی  برالمان نازی! 

چهار دهه است که افغانستان مورد تهاجم و حملات نیروهای بدسگال ارتجاعی

وحدت فکری ضرورت زمان هست!

 از"الااخوان المسلمین"،الی  خلافت اسلامی"داعش" وبدعت دراسلام!  

 قسمت اول دو  نقش اندیشه دیالکتیکی بدوی وعلمی درپراتیک اجتماعی انسانها درروند تاریخ

 هویت ملی ــ ملت وارزشهای  متشکله ان  

ارزشها ی تاریخی وحدت تشکیلاتی وسازمانی حزب ملی ترقی مردم افغانستان! 

 قتلهای زنجیری محصول فرهنگ عصبیت وخشونت! 

 نیرنگهای سیاسی غرب! 

بمناسب خموشی فقید ببرک کارمل ستاره درخشان نهضت چپ انقلابی افغانستان 

چرا شش جدی روز نجات وطن ومردم نامگذاری شد 

استفاده نامشروع ازمنابع طبیعی کشورها توسط دولتهای غاصبی امپریالیستی

کشمکش های جهان گشایی میان روسیه وترکیه در ادوارتاریخی

به تداوم جنگ وبی ثباتی درافغانستان یقین داشت ویابه صلح باگروه طالبان !

نوروز درائینه تاریخ

 شکل گیری کشورسوریه و مذهب علوی

نقش جنبشهای کارگری درتحولات جهانی ومنشای اول می

قسمت 5ـ 4 ـ 3ـ 2ـ1 هفت وهشت ثور دو رو یداد متضاد  

پیدایش  فاشیزم وافول ان بعد ازجنگ دوهم جهانی  

جهان در روند تشدید تشنج  وتکرارتاریخ

بخش 1ـ 2 - 3 -4 - 5 جهان گشایی وسیطرهء استعماری انگلیسها درکشورهای جهان

نقش کودتاها در روند تاریخ

وحدت نیروهای همسو دموکرات ملی ومترقی وچالشهای موجود دراین روند!

مکثی  کوتاه بر نوشته "روزنامه هشت صبح کابل" درمورد شادروان ببرک کارمل و اقای حامد  کرزی

یادبود ازشخصیت والای مقام، نستوه وقهرمان دگراندیش شادروان داکتراناهیتا راتب زاد

معامله گری باصلح!

سفر داکترعبدالله عبدالله رئیس هیئت اجرائیه حکومت وحدت ملی

انتخاب چهل وپنجمین رییس جمهور اضالع متحده امریکا ورسوایی امپراطوری نیولیبرالیزم

فیدل کاستر ابرمرد و الگوی تاریخی مبارزِ جنبش چپ جهانی درگذشت

 نقش مبارزات ملی و تاریخی مردم کشورما درتاسیس حزب دموکراتیک

اعزام نیروهای دریایی امریکا،برای نیروهای مسلح افغانستان تقویه نیروهای است ویا تقویه تروریزم!

قسمت یکم ـ دوم مداخله نظامی امپریالیزم امریکا درکشورهای جهان ونقش ان درتشکل نیروهای تروریست دینی ومذهبی وفاشیزم درجهان

رویدادهای تاریخی الهام بخش زنان ناموردرتشکل

ایده های ماندکار کارل هنریش مارکس ازلابلای کتابها در روی پرده سینما

 پدیده هایء تکان دهنده ورنج اوردردولت افغانستان- پارلمان خونی!

 اول می الگوی مبارزه عدالتخواهانه در روندتاریخ  

گلبدین حکمتیار "سیاه" بود وسفید شد!

کنش مردمی انعکاس دهنده وضع عینی جامعه است

شهروندان افغانستان خواهان افزایش عساکر خارجی درکشور شان نیستند!
دایه یی مهربانتراز مادر!

ایتلاف چیست! 

 اتحریم اقتصادی ویا جنگ اقتصادی!  علی رستمی

نظم نوین جهانی از نظر تئوریسن مشهور امریکا هنری کیسنجر

مبارزات  ازادیخواهی کرُدها  در روند تاریخ

بخش 1 ـ 2 -3 واکاوی ویژه گی ها ی جامعه روسیه تزاری در استانه انقلاب کبیر اکتوبر

 منازعهءاسرائیلی ها و فلسطینها بالای اورشلیم 

!وحدت خواهی  یا سرگردانی درصحرایی سُهراب

جنگ سمی یا تیورب توطیه!