2012/03/05

علی رستمی

 زن درائینه تاریخ

 

   

سیر تکامل بشری دراشکال گوناکون خود  ،از مراحل بغرنج وپیچیده گذر نموده و طی این تکامل   انسان بمثابه فرد باشعور در درون جامعه تبارز نموده که  بالای رشد وارتقای جامعه در مراحل مختلف تاریخی  اثر گذاربوده است . این اثر گذاری بُعد های وسیع مثبت ومنفی را درسرنوشت جامعه با خودداشته که زمینه های بعدی صعود انسان رادرفعالیتهای مادی ومعنوی مساعد ساخته است.

انسان  که خود را نسبت به سایر موجودات زنده مافوق باشعور میداند، باانهم ازلحاظ فعالیت جسمانی وفکری در سیر پیشرفت اجتماع، با بوجود امدن نخستین ایده های فکری و عقاید قدرتهای مافوق الطبیعه برای دفاع زندگی خویش علیه قهر طبیعت بسوی قدرتهای مافوق پناه بردند، که دراین سیر نقش عقاید انسانان در وجود ارواح مافوق الطبیعه تعین کننده است .انسان بمثابه شخصیت فعال اجتماعی باشعوردراسطوره های تاریخی وعقاید،دینی ومذهبی نقش یکسان از لحاظ جنسی نه داشته،بلکه درموجودیت مرد بودن وزن بودن نقش انها دراین اسطوره هاوعقاید مذهبی ودینی شکل گرفته و درمتون کتابهای مقدس از انها بمانند فعالین ، قهرمانان وپیشتازان اجتماعی یادگردیده است .

دراین زمینه نقش زن در پهلوی مردان به صفت فرد تأثیر گذار درسرنوشت دنیوی واخرت  سایر انسانان همنوع خویش جای خاصی را دارد. زن  درادیان ابراهیمی تحت نامهای حوا،سارا، هاجره مریم، ذلیخا، خدیجه ، عایشه، فاطمه وغیره نقشهای فعالی را در جهت رشد وتکامل ادیان ابراهیمی بازی نموده اند ودر نزد پیروان انها بمثابه انسانان مقدس ومحترم بشما می روندوهر کدام ازانها در بُعدهای گوناگون در جهت شخصیت سازی انسانان نیکونام نقش سازنده را دارا بوده ودرمحور تفکر  خاصی عقیدوی قرار دارند .

زن نظر به رشد وتکامل جوامع بشری بالخصوص د رمرحله نظام  مادر سالاری  حکمروای،کنترول وتنظیم جامعه و امور خانه را به عهده داشت و از موقعیتی بلتدتری نسبت به مرددر اجتماع برخور داربود. دراین  مرحله است که مرد داخل خانواده زن می گردد.

 مرحله کشاورزی اولیه: که از حاصل چینی به وجود امده است،به ویژه برعهده زن قرار داشت وحال انکه دامپروری که از شکار حیوان مشتق گردیده وظیفه مرد بود؛دراینصورت از لحاظ اقتصادی سازماندهءواقعی فعالیت تولیدی خانواده بزرگ به شمار می رفت وازاحترام بی نهایت زیادی برخوردار بود.

بعد از جامعه اشتراکی که جا معه بسوی  برده گی ومالکیت خصوص صعود کرد. همه چیز بشمول زن بمثابه شئی تقلیل یافته و بمثابه ملکیت فردی شخص تبدیل گردیدطوریکه در میان مردم کشورما معمول است  زن،زر،زمین . اهسته اهسته دراین مرحله تاریخ ،نقش زن در میان جامعه درگر گون شده تنهادر چهار دیواری خانه محصور ماند. با بوجود امدن عقاید رادیکال دینی ومذهبی در جوامع عقب مانده ومتحجر زن  تحت نامهای مختلفی مانند ایال داری؟اعیال، سیاه سر ، کُوچ،ناموس وعاجزه به حاشیه قرارگرفت ؛ که نماینگر فقر خردــ دانش علمی وعقلی ؛وپیوستن به سنت کورکورانه فقه ایی میباشد.

ازادی های زن ونفش وی درمناسبات اقتصادی، اجتماعی وسیاسی در جامعه کم رنگ شده واز حقوق مساوی میان زن ومرد خبری نه بوده، جامعه بمثابه جامعه مردسالاری تبدیل وریشه های فکری ان تا عمق جامعه گسترش یافت .

اما با رشد خرد ودانش علمی وانقلابی ونوزایی دوباره علم بعد از قرون وسطی وتحولات فکری در عقاید دینی ومذهبی وپیروزی خرد ورزی بالای تحجر پرستی که اغازگر ان انقلاب کبیر فرانسه میباشد،زمینه ساز تشکیل احزاب دموکراتیک ـ ملی وسایر نهادهای مدنی به سطح جهانی ونشر اعلامیه حقوق بشرگردید .در پرتوان مبارزهء پیگیر، برای کسب ازادی هاو حقوق مساوی میان مرد وزن در عمل گامهای مثبت برداشته شد، و علیه هرنوع امتیازات طبقاتی، مذهبی، دینی ،قومی، ملی گرایی ونژاد پرستی مبارزه اغاز گردید . باالهام از انقلابات1789و 1848 اروپایی بود که موج روشنفکری وخردورزی اغازگردیده طیف وسیع از فعالین تحول طلب وروشنفکران انقلابی رادربر گرفت، درتحت تاثیر این مبارزه روشنکری بود که جنبش زنان بوجود امده و تغیرات برزگی را در سرنوشت زنان ستمدیده بوجود اوردند، به ادامه این همه تحولات بزرگ  بود که در فبروری سال 1907ترسیایی زنان سوسیالیست امریکا یکجا با سایر نیروهای انقلابی کارگری ودموکرات تظاهرات عظیمی را در سراسر کشور امریکا بر پا داشتند.انان خواستارواجرای قوانین که دران همه  زنان  حق مساوی سیاسی بمانند مردان داشته باشد،شدند.این نخسین روز زنان بود که دریک اجتماع بزرگی متحد شده بودند؛ بنأ این روزکه به ابتکار زنان امریکا سازماندهی شده بود به زنان کارگر وسوسیالیست امریکا تعلق گرفت.بعدأ

به ابتکارکلاراتستکین در سال1907نخستین کنفرانس بین المللی زنان تشکیل شد،اوبعنوان رئیس بین المللی زنان انتخاب گردید.

پیشنهاد کلاراتستکین مبنی بر اختصاص هشتم مارچ بعنوان روز جهانی زن، در دومین کنفرانس بین المللی زنان سوسیالیست در سال 1910 یکی ازبرجسته ترین ابتکار ،عمل خلاقانه واقدام بزرگِ در جهت وحدت وهماهنگی مبارزه زنان در سراسر جهان در راه تحقق ارمانهای شان میباشد؛که این روزهمه ساله ازجانب همه سازمانهای مدنی وجنبشهای دموکراتیک وسیاسی وملی درنقاط مختلفی جهان ازان تجلیل بعمل اورده می شود واین روز بمثابه دستاوردبزرگِ برای زنان درجهت کسبِ حقوق وازادی های شهروندی شان می باشد.  بعد از پیروزی جنگ دوم جهانی علیه فاشیزم هیتلری ، بوجود امدن اردوگای صلح وسیوسیالیزم ،ایجاد وهمبستگی جنبشهای انقلابی وکارگری دراروپا ، اسیا وافریقا موج عظیم از جنبش انقلابی برای ازبین بردن تبعیض جنسی ونژادی بُعدی وسیع را گرفت .احترازات وتضاهرات خیابانی بوسیله این جنبشها برای اعاده حقوق واشتراک فعال زن ومرد بدون تبعیض جنسی در مناسبات اقتصادی ،سیاسی واجتماعی علیه نظام جبار سرمایداری باعث ان شد، تا تبعیض میان زن ومرداز بین رفته وحقوق انها مساوی اعلام و برسمیت شناخته شود. بعد ازان سهمگیری فعال زنان در روند انتحابات به حیث انتخاب کننده وانتخاب شونده درارگانهای دولتی وسیاسی واقتصادی ، تغیرات جدی در زنده گی همه اقشار زحمتکش وبالخصوص زنانیکه تحت ظلم و ستم مردسالاری قرار داشتند، بوجود امد، که  این پروسه هنوز هم درکشورهای که نظام غیر عادلانه مردسالاری ورادیکالیزم دینی ومذهبی حاکم است جریان دارد. همچنان برای نخستین باربود که زنی بنام "والنتیا ترشکووا" اولین کیهان نورد روسی در زمان اتحادشوروی وقت در6مارچ 1963میلادی به فضآ رفت.

نقش فعال زنان وطن ما، در عرصه های فرهنگی ،سیاسی واقتصادی از سالیان متمادی ، برعلاوه سنت مرد سالاری وعدم حقوق مساوی میان زن ومرد، در  کشور مااز جایگاه خاصی بر خوردار میباشد. زنانی بوده اند که درروند گسترش ودگرگونی فرهنگی ، درزمانهای دور گذشته نام نیک وپرافتخاری در تاریخ ادبستان کشورما ثبت نموده  وفعالیتهای شان وِرد زبان همه خردورزان وفرهنگ دوستان کشور میباشد،در این زمینه میتوان ازناموران چون : نخستین شاعره نستوه رابعه بلخی 914الی943م که همدوره سامانیان ورودکی بودوملکه گوهر شاد بیگم 780الی 860 هجری ق،محجوبه هروی، امنه فدوی ، همچنان شخصیتهای مانند ملالی ، عایشه درانی ، ملکه ثریا همسر شاه امالله خان غازی ، اسما رسمیه طرزی" مدیر مسوول ارشاد نسوان" وزینب داوود( دور نمودن حجاب از روی خویش) از جمله زنان هستند که در تاریخ کشور زمانیکه هنوز روشنگری  وتجدد خواهی در نطفه خود بود ومیخواست هنوز سر بلند کند، تحولات بزرگ را در زند ه گی زنان کشوربه ارمغان اورده اند، با سهمگیری فعال شان برای ازادی واستقلال کشوردر پهلوی مردان وهمچنان بخاطر اعادهء حقوق انسانی خویش  علیهء قوانین ومقررات سنت گرایی مبارزه نموده اند.

 با ایجاد سازمان دموکراتیک زنان کشورتحت رهبری داهیانهء بانوی فرهیخته وتوانمنداناهیتا راتب زاد درسال 1344 جهش بزرگی در جهت فعالیتهای ازادی خواهانه در کشور بطور منسجم وتشکل بر بنیاد ایده های مترقی وانقلابی برای اعادهء حقوق زنان درعرصه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی واجتماعی رونما گردید، که این سا زمان توانست در کمترین زمان معین شایسته ترین ونُخبه ترین زنان ،دختران جوان ونوجوان رابه صفوف خویش بسیج  وانها را در محور یک ارمان  مشترک  برای رهایی زن زحمتکش کشور که  در چهار دیوار خانه محصور بود ،جمع نماید. با پیروزقیام هفت ثور ومرحله بعدی این ارمان درعمل تحقق یافت.شرکت فعال زنان در جوارمردان درعرصه های

 اقتصادی سیاسی واجتماعی موفقیت سترگی بود که در زنده گی زنان کشور بوجود امد.

زن بمثابه یک فرداجتماعی با حفظ کامل حقوق انسانی مانندمردان در جامعه از همه حقوق انسانی مساویانه مستفیدو برخورددارگردید.

بابمیان امدن حکومت نتظیمهای 17 گانه،تاریخ دوباره تکرار شده جای ازادی ،روشنگری ومترقی را دوباره تحجرمنشی وسنت عقب مانده مردسالاری غضب وتمام دستاورهای تاریخی مردم اعم ازمردوزن ازبین رفته وشیرازه دولت وحکومت وسیستم اداره ان که به خون هزاران دلیرمردان تاریخ حفظ وتکامل یافته بود به نابودی کشانیده شد.  وسایل وابزاربنیادی دوایردولتی به دستور" ای.اس .ای" وسایر دستگاه های جهنمی استخباراتی منطقه وجهان تاراج گردیده واز هیچ نوع اعمال وحشی گرانه دریغ نه ورزیدند.

کشورما وبالخصوص  کابل زیبا این نگین درخشان تاریخ وطن محبوب ما به خون خاک یکسان شد.هزاران انسان مهاجرو دور ازخانه و کاشانهء خویش شده وشیرین ترین اعضای خانواده ای خویش را ازدست دادند وکشور به ماتم سرای منطقه تبدیل گردید. هزاران زنان کشور بیوه و فقیر نادارگردیده وبرای مایحتاج خویش به بدترین اعمال انسانی مبتلا گردیدند. بالخصوص بعد از حاکمیت دولت متحجر "طالبان" که توسط پاکستان وبالخصوص دستگاه جهنمی وبدنام وی "ای.اس.ای "ساخته شد که انهم مانند سلف خویش یکبار دیگر دستهای ناپاک وسیاه خویش را به گلو مردم غریب وپیچاره فشرده ومیخواهدقوانین ارتجاعی دوران جاهلیت را تحت نام "وهابیت وسلفیت"تحمیل نمایدودستهای ناپاک خویش رابه خون هزاران  زنان کشورسرخ کرده و  در مقابل عزیزترین دوست شان سنگسارویا زنده بگور میشوند؛ وصدها زن را تحت این نام به شهادت رسانیده که روند ان هنوزهم درده و ولایات کشور جریان دارد؛همچنان هرروز ده ها زن ودختر بدون رضایت به زور به عقد ازدواج مردان بیگانه گردیده و از حقوق انسانی خویش محروم  می گردند.

بااین همه ظلم وستم ضد انسانی که در هیچ قاموسی برابر نمی اید، هستند زنان قهرمان ،دلیر ،وطندوست ،خرد ورزو تجددخواه که صدا ی خویش را از طریق سازمانهای مدنی وجنبشهای واحزاب مترقی ملی ودموکرات برضداستبدِ زورمندانِ مرد سالار به شیوه های مختلفی مبارزه نموده ودر پهلوی سایر خواهران ومادران زجر دیدهء خویش قرار دارند.

زنانی مانند محترم ثریا پرلیکا،فوزیه کوفی، ملال جویا، خانم شکریه بارکزی ودیگران با بلند کردن درفش ازادمنشی علیه ستمِ جنگ سالاران ، مردسالاران وزن ستیزی در پهلوی هم مبارزه نموده وصدای برحق خویش را به گوش جهانیان میرسانند.

طوریکه تاریخ  شاهد است که روند مبارزه وتکامل بشری باهرنوع وضع حاکم در جامعه،نیروهای پیشرونده فرایند رشد وتکامل خودرا طی میکند ونیروهای عقب گیرا که کوشش دارند روند تکامل را  توسط نیروهای کهنه کار ارتجاعی  بطی سازند ، پدیده موقتی وگذرابوده وبا مبارزهءشدیدِ نیروهای مترقی  به گورستان تاریخ سپرده خواهد شد.

اگر دیروز دشمنان زنان زحمتکش کشور مابوسیله اعمال ارتجاع سیاه منظقه وبین المللی بااستفاده ازاحساساتِ عقیدوی دینی ومذهبی مردم بنام "کفر واسلام "کشته شدندو کشور را بسوی نابودی وانرا به میدان کشمکش های رقابتی دستگاه استخبارات جهان تبدیل نمودندومیخواهند یکبار دیگر بااستفاده از احساسات دینی ومذهبی بنام" سلفیت ووهابیت"اهداف خویشرا تحقق ببخشدوهرکسی به این امر اعتقاد نداشته باشد، بنام اجرای  قوانین شرعیت انراحلال نموده، ترس وارعاب رادر میان مردم بوجود اورده، مسلمان را توسط مسلمان از بین می برد.

 

  

بقیه گزیده های مقالات علي رستمي کلیک نماید

 

 

 
 

 

admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد