2012/12/15

 

  

انسان در جریان حیات تاریخی خود،از طریق فعالیتهای اجتماعی واقتصادی که همواره بافعالیتهای فکری اوارتباط دارد، زندگی خودرا به پیش می برد. اینجاست که انسان در طی پروسه معین تاریخی داخل تغیرات فزیکی وفکری شده که بمنزله موجودی هوشمند و اجتماعی تبارز مینماید. فعالیت عقلانی واجتماعی بودن وی در اجتماع باعث ترقی وبیشرفت ان در عرصه های مختلف جامعه گردیده است. انسان بمثابه فرد هوشمند دایمآ در مقابل حوادث خوب وخراب  طبیعت دست وپنجه نرم کرده واز ان نتایج مشخصی را بیرون کرده است.  در جریان اینهمه کارو پیکار ها بود که ایده های مافوق انسانی وطبیعی در ذهن انسان پیدا شد که نظر به عوامل وتاثیرات ان مورد قضاوت قرار کرفته وبمثابه  نیروی خارق العاده  برای مقاصد خویش  به ان پناه برده اند.  به مرور زمان در فرایند تاریخی به  مقدسات فکری شان تبدیل گردید.این تفکرات فکری در جریان تاریخ به صفت  ادیان ومذاهب مختلفی زمینی وبعدآ اسمانی تغیر نموده که پیشنه تاریخی ان به گذشته های دور می رسد.هوشمند ی واجتماعی بودن انسانها باعث گردید تا پیرامون جهان هستی خویش در زمین واسمان به تکاپو شود ودر مورد خلقت وموجودیت وفعالیتهای انها به اندیشند .

طوریکه  دانشمندان جامعه شناسی وتاریخ  اذعان دارند:" مبدای تاریخ به مفهوم ان از هزار ه چهارم قبل از میلاد، هنگامی که مصر در دره نیل سومر در جلگه بین فرات ودجله بعنوان نخستین دولت ما سر بیرون کرداند اغاز می شود."

براین اساس از همان ابتدا تاریخ همیشه در وجود مناطق جغرافیایی واجتماعیات واقوام روبه توسعه بوده است و زندگی تاریخی از دومرکز اولیه مصر وسومر بتدریج در سایر سرزمینهای همسایه توسعه یافته است.

هسته های شناخت علمی در دوره های امپراطوری کهن بابل  که در زندگی اقتصادی روزمره از ان استفاده می گردید  جوانه ها ی اختر شناسی وریاضات را نشان میدهد. مبدای حرکت علم نجوم نوین همان اختر شناسی بابلی بوده که کاهنان بابلی در ان زمان زمین واسمان واقیانوس را به منزله ار کان عالم میدانستند. زمین به مانند کوهی گرد ودر میان اقیانوس ازلی قرار دارد،گوی اسمان همچون جام واژگون، برا فراز زمین اویخته است. بر بالای ان حجاب مَلکی قرار دارد که خانه خدایان است. همچنان علامت 60 از سیر گردش زمین  بدست امده است: انها چنین محاسبه کرده اند که هر گاه برروی خط سیر روزانهء خورشید صفحه هائی برابر قرص خورشید در کنار یگدیگر قرار دهند 180 صفحه می شود وبنابراین یک شبانه روز کامل 360 صفحه خواهدشد واین مطلب که خورشید در هر شب وروز 360 قدم بر میدارد. بعدان توسط یونانی ها به هندسه اضافه شد واین  همان تقسیم محیط دایره که 360 درجه یاقدم می شود، مورداعتبارانها قرار کرفته شد.

انچه در بالا تذکاریافت : کوشه از کشفیات نجومی وریاضی اقوام مختلف در یک حوزه تمدنی است اگر ما دردرون سایر تمدن های جهان در اسیا وامریکای لاتین وافریقا بیشتر داخل شوم به مسایل بسیار ورزیده دیگری برخورد مینمایم. براین اساس است که هرقوم وقبیله نطر به عادات محیطی خویش وتفکر مذهبی ودینی خود در مورد جهان فکر های گوناگون داشتند ودنیای امروزی را با دنیای تخیلی وخوابی خویش تحلیل کرده وبرای خود افسانه های ترتیب داده اند. ازجمله اسطوره های قوم "مایا" که یکی از اقوام بزرگ وتاریخی امریکای جنوبی است در اختر شناسی وعلوم ریاضی بیشرفتهای داشتند واز خود تقویمهای  بجا مانده اند که امروز مورد توجه وتحقیقات دانشمندان وسایر افراد جامعه امروزی قرار گرفته است که گویا سال 2012 بتاریخ 21.12. به پایان رسیده ونظر به عقاید اسلامی  قیامت بر پا شده ودنیا سرنگون میگرددو برای اینکه در دین اسلام وسایر ادیان دیگر در کتاب مقدس اسمانی انها  از روز قیامت وروز موعود سخن بعمل امده وانرا به این بیشبینی ربط میدهند.بر بنیاد دساتیر ومشخصات که در کتابهای اسمانی بعمل امده مشابهت نداشته ومغایر به ان میباشد.

بنابراین لازم است تا از چگونکی  پژوهش وتحقیقات علمی که پیرامون جهان هستی از جانب سازمان ملل متحد صورت گرفته شده است ، مکث نمایم:درسال2009 از جانب سازمان ملل متحد سال جهانی اختر شناسی اعلام گردید. با این هدف که تا جهانیان از واقعیتهای بدست امده جهان هستی اگاهی حاصل نماید. غرض این امر از کشورهای مختلف جهان دعوت بعمل امد تا با تنظیم وترتیب نمایشگاه ها وارائه عکسها وپوستر ها وویدیوها ودرعین حال ار قام وسنجش ها ومدارک لازم برای جواب دهی به سوالهای علاقمندان از جانب استادان وکارشناسان علوم فضایی سهم خودرا دراین زمینه به عهده بگیرند. دراین محافل براساس یک واقعیت عینی که بیست سال پیش دوربین فضائی بسیار قوی باتلسکوپی به قطر 5.08متر بنام دوربین(1) "هوببله" که نیرومند ترین دوربین نجومی جهان بشمار می رود وتوان انرا دارد تا رویداد های کائناتی را در فاصله دوملیارد سال نوری تماشا نمایدوازان عکسبرداری کند. طوریکه معلوم است که سرعت نور در هر ثانیه 300.000کیلومتر است وسال نوری سالی است که 10میلیارد کیلومتر میباشد. بدین ترتیب این دوربین استثنائی نورهایی را ثبت میکند که هنگام تابش انها نه تنها کره زمین ما بوجود نیامده بود، بلکه خورشیدی هم که این کره بدان تعلق دارد وجود نداشت. برعلاوه کهکشانی نیز که منظومه شمسی ما یکی از ملیاردها خورشید ان است به وجو نیامده بود.

درتحقیقات وبررسی این نمایشگاه چنین نتایج بدست امده است که:" شمار کهکشانها به حدود 100ملیارد  در جهان کائناتی وجود دارد که تااکنون تنها برای 200000از انها کاتالوگ ساخته شده است.

ــ مجموع خورشیدهای کهکشانها 20 میلیارد میلیارد است.

ــ کوچکترین کهکشانها 10000 سال نوری قطر دارند.

کهکشانهای شیری ما: مجموعی از خورشید هااست که از یک سو این کهکشان تا سوی دیگر ان 100000سال نوری فاصله داردکه با سرعت 230 کیلومتر در ثانیه(972هزار کیلومتر درساعت)بدور خود می چرخد،گردش کامل ان 250 میلیون سال طول میکشد.

200 میلیارد خورشید ومواد زاینده خورشیدی های اینده را درخود دارد.

منظومه شمسی ما گردش دورانی خودرا در داخل این کهکشان در هر 250 میلیون سال انجام میدهد.

خورشید ما ومنظومه شمسی ان: 4.6میلیارد سال پیش بوجود امده است و.99.8 فیصد از کل ان انرژی را که درهنگام پدید امدن ان بدوتعلق میگیرد. از این مقدار نیز جز 14 فیصد ان به کره زمین وماه ان تعلق نمی گیرد. مرگ خورشید در صورتیکه طبق قوانین  حاکم بر جهان کائناتی صورت گیرد بدین ترتیب خواهد بود که در 5میلیارد سال دیگر به علت پایان گرفتن انرژی درونی ان نخست تبدیل به غول سرخ رنگی با 100 برابر حجم کنونی ان در خواهد امد وکرات مختلف خودرا بصورت کوره هایی اتشین در خواهد اورد ودر ان هنگام یک دیواره گازی پرتاب خواهد کرد که تمامی منظومه شمسی مارا از میان خواهد برد. علما اطمینان داده اند که این واقعه زودتر از 5میلیارد سال روی نخواهدداد.

 در جمله تحقیات بدست امده از این دوربین فلکی "هوببله" در جالبترین عکسی که درتمام دوران بیست ساله فعالیت خود در 16 اکتبر 1994 گرفت شاهد یکی ازهمین برخوردهای غول اسای کائناتی میان کهکشانی دیگری بنام" (2) اسکولپتور" شد که به تعبیر کارشناسان" ناسا" یک(3) تسونامی" کائناتی را در جهان افرینش پدید اورد موج این تسونامی که در 500 میلیون سال نوری دور از منظومه شمسی ما روی داده بود با سرعت 3200000کیلومتر در ساعت چنان در پهنه کائنات گسترش یافت که چنانکه پیش بینی شده است، منجر به پیدایش میلیاردها خورشید تازه خواهد شد.

کره زمین: وقتی که در 22 میلیون سال پیش اثر زندگی در کرهء ما پیدا شد،4.6 میلیارد سال از پیدایش این کره گذشته بود.

ــ از پیدایش ماهیان در کرهء زمین حدود 450میلیون سال، از پیدایش خزندگان حدود 160 میلیون سال، از پیدایش حشرات حدود 120 میلیون سال، از پیدایش پرندگان حدود 100 میلیون سال واز پیدایش انسان حدود 700 هزار سال میگذرد.

ــ تا کنون در حدود 50 میلیارد نوع موجود زنده در روی زمین بوجود امده اند که امروز تنها 10 تا 15 میلیون انها باقی مانده اند.

حدود 450.000نوع گیاه درروی زمین وجود دارند که نیمی از انها را درختان گلدار یا درختان بی میوه ویا درختان میوه دار تشکیل میدهند ونیم دیگر را علفهاو مراتع وسبزیهای بیابانی..

ــ بررسی هایی که توسط کارل زاگن دانشمند سرشناس علوم فضائیی انجام گرفته نشان میدهد که اگر عمر جهان خودمان را یکسال فرض کنیم، اولین انسانها در ساعت 22 و30 دقیقه از روز اخر ماه اخر سال پیدا شده اند، واولین تمدنها در ساعت 23و59 دقیقه و20 ثانیه اغاز شده اند، و در حال حاضر ما در ثانیه 59 از دقیقه 59 از ساعت 24 از اخرین روزاز ماه دوازدهم سال قرارداریم."

بادرنطرداشت تحلیل های علمی واسطوره های تاریخی اقوام مختلفی دور از واقعیت نخواهد بود که نسبت حجم نفوس جهان و استفاده بیشتر مواد گاز دار وغیره که در جهت تغیر هوای زمین موثر بوده ویا بر اساس فعل وانفعالات در منطومه شمسی  پرتاب عناصر مادی از اسمان بسوی زمین ویا سایر حوادث طبیعی در اثرانفجارات گازات اتشفشانی وهستوی واقعات رخ بدهید که باعث نابودی  حیات  دریک قسمت زمین شده ویا موردتهدید جدی قرار گیرد، ودر غیران اگر حوادث مانند برخورد سیاره هاوانحراف نظام شمسی از مدار ان  رخ دهد،ما باید  قبلاء تغیرات نظام شمسی خودرا در فضا احساس کنیم  وباید در نظم کائنات  تغیرات مشاهده گردد واگر این نظم نسبت برخورد سیاره دیگری مورد تهدید قرار گیردنشانه های ان قبلاء معلوم شود .باید این ستاره در نزدیکی کره زمین ویا نظام شمسی ما  پیدا شوند وانرا ما باید ببنیم ویا اگرزمین ازمدار خوددر حال انحراف است.باید  همه چیز مختل وازجمله پرواز طیاره ها وتمام دستگاهای فضای وزمین  برهم خورد واثرات ان به ملاحظه   رسد. بناء همچو پیشبینی ها از لحاظ علمی ناممکن خواهد بود.

    15.12.2012 کشور المان                    به امید ادامه زندگی بهتروصلح درافغانستان

(1)Hubble      (2)Sculpteur          (3)tsunami.

مواخذ: تاریخ باستان جهان در سه جلد

معمای ادیان نویسنده:شجاع الدین شفا

  

بقیه گزیده های مقالات علي رستمي کلیک نماید

 

 

 
 

 

admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد