2013/11/29

 

 

نام ببرک کارمل پیوند عمیق ومستحکم با جنبش ازادیخواهی ،عدالت خواهی ،ملی ودموکراتیک کشور ماافغانستان دارد.

 ببرک کارمل بمثابه شخصیت مبارزِ دلیر وشجاع پرشورِ انقلابی از عنفوان جوانی  برای تحقق عدالت ومساوات اجتماعی علیه ناهنجاری های حکومتهای خودکامه استبدادی  در تاریخ کشور ما ثبت است ، گرانبها ترین ارثیه ای که شاد روان ببرک کارمل بمانند انسان کنشگر زمان برای  همرزمان دلیر خود باقی گذاشته است ، همانا خصلت وروش انقلابی وسخنان پرشور واتشین انقلابی میهن پرستانه پیش ازحاکمیت وبعداز حاکمیت  حزب دموکراتیک خلق افغانستان  در تظاهرات خیابانی که در رأس اتحادیه محصلین دانشگاه کابل  وهمچنان در شورآ ی دوره دوازده وسیزده دولت شاهی محمد ظاهر که به حیث نماینده شهروندان کابل انتخاب شده بودو همچنان بعد از قیام هفت ثور که به حیث مسوول حزبی ودولتی ایفای وظیفه مینمود، میباشد.

زنده یاد ببرک کارمل شخصیت نستوه،ملی پسند، دموکرات ومبارز پرشور انقلابی برای تحقق عدالت اجتماعی بود. اوهمواره سرچشمه های تاریخی واقعیت های موجود زمان خودرا مطرح می گرد ودرعین حال متوجه راستا وسیر تکامل اینده بود. به همین سبب است که اورا یک فرد پویاوکنشکر سیاسی زمان نامید.

زنده یاد ببرک کارمل:  برای رهایی زحمتکشان کشور از پنجه فقر وبی عدالتی ومظالم اجتماعی ، تصوری خوشبینانه از اینده کشور داشت وبرای بیرون رفت ازحالت موجود خواهان ومدافع بدیل خاصی برای ان ارایه میگرد.می کوشید تا طرحی مشخص که ارزوی دیرینه مردم را تشکیل میداد، تحقق بخشد.

ببرک کارمل: شخصیت مبارز خستگی ناپذیر،برای ارمانهای والای زحمتکشان کشوربود که این فداکاری رااز حافظه تاریخی فرهنگ پر غنای ملی ما به ارث برده بود، بدون وقفه ومجال زمانی  الی اخرین روزهای حیات خود ادامه داد.

ببرک کارمل: شخصیت فرهیخته که اموزش مبارزه را از اندیشه وایدیالوژیی انقلابی طبقه کارگر وهمه زحمتکشان وجنبشهای دموکرات ،ملی ومترقی درجهان  برای عدالت اجتماعی میرزمیدند فراء گرفته بود ، انرا اموخت و اموزش داد،وبا فرهنگ عالی مبارزه با ژرف نگری به پیش رفت، وسایر نخبه گان  رادراین راه پیش گام ومجهز ساخت. تعلقش به اندیشه انقلابی پیشروانسانی، درک وی ازدردهای جامعه ودرمانهای واقعی ان درد ها بود.ازاعتقاد وپیوند خود ورفقای همرزم خویش به اندیشه انقلابی تابناک عدالت اجتماعی مباهات میکرد،از ان اندک پروائی نداشت که در برابر نوکران استعمار وارتجاع با استواری، تمام شیفتگی خود را نسبت به این راه اعلام داردوانرا مهمترین محرک انگیزه ای کلیهءاعمال حیاتی خویش می شمرد.

ببرک کارمل ملی پسند بود: راه و سبک مبارزه ازدیخواهانه ودموکراتیک را از تاریخ مبارزهء ازدیخواهانهء انسانهای قهرمان کشورماکه برای استقلال وحاکمیت ارضی وطن جانهای خویش را نثار نموده بودند اموخت . یگانه وسیله وتحرک دراین عرصه مبارزهء استقلال طلبانه ومترقی جنبش مشروطه ویا تجدد خواهان کشور بود ؛که انرا سر مشق ایدالهای انقلابی خود قرار داده وبرای ان مبارزه کردونام وی همیشه در پهلوی انها جاویدان است.

زنده یاد ببرک کارمل انسان دموکرات انقلابی پر شور بود: در راه ازادی وجمهور مردم برای اداره نظام دولتی خواستار  جبههء مشترک از تمام نیروهای مترقی وملی وهمهء زحمتکشان اعم از پیشه وران،دهقانان، کارگران سرمایداران ملی ومتشبثین خصوصی روحانیون وطن پرست وتحول طلب وتجدد خواه بود ،تااخرین لحظه های زنده گی خود به ان وفادار ماند.

طوریکه دستگیر پنجشیری یکی از نحبه گان وازنزدیکان همرزم ببرک کارمل در مقاله بنام " نقش ببرک کارمل در ایجاد جمعیت دموکراتیک خلق افغانستان" چنین فرموده اند:"...به هنگام نشر مرام جمعیت دموکراتیک خلق افغانستان منشی عمومی هدفی را که در برابر نهضت وسازمان می نهاد"استقراردولت دموکراسی خلقی به حیث هدف استراتیژک بدون ذکر ایجاد جبههء متحد دموکراتیک از نیروهای سیاسی بوده است ـ ولی از سوی ببرک کارمل " حکومت دموکراسی ملی وتعقیب راه رشدغیر سرمایداری وپیش کشیدن شعار جبهه متحد ملی ودموکراتیک طبق تحلیل علمی شرایط کشور"مطرح گردید واین طرح پس از مباحثات وکفتگو های طولانی در مرامنامه" جمعیت دموکراتیک خلق" مورد تصویب نهایی قرار گرفت ودر جریده خلق نشر شد."

ببرک کارمل در تمام عرصه های مبارزه خویش با فصاحت وبلاغت بی نظیر کلام، نظر وپیشنهاد وانتقادهای خودرا مطرح میگردوعلیه هرنوع انخرافات مبارزه مینمود وانسان فرا قومی فرا ملیتی بود،خود را وابسته به ارمانهای جنبش جهانی صلح وعدالت میدانست وبرای تحکیم وحدت یکپارچکی اقوام وقبایل کشور از هیچ نوع فداکاری دریغ نمی ورزید وبی هراس برای یکپارچکی صفوف حزب وتحکیم پایه های سازمانی ان تب تلاش میگرد و هران لحظه دراین عرصه اماده هرنوع قربانی منافع مادی ومعنوی خویش بود .

 زنده یادببرک کارمل برای تحکیم ودفاع از اصول مرامی ومقررات حزبی ودولتی قاطعانه باروحیه انقلابی میرزمیدواز هرنوع فداکاری برای تاءمین  ان دریغ نمی کرد. چنانکه بعداز پیروزی قیام هفت ثور  بنابرموضع گیری سالم خود علیه  انحرافات رهبری از اصول مرامی حزبی ودولتی که بر ضد حاکمیت ومنافع توده های کشور بود، توسط رهبری حاکم وقت از کشور به خارج تبعید گردید.

 زنده یاد ببرک کارمل در اخرین سالهای رهبری ،در راس حزب ودولت تصور شفاف وجامع ازاینده کشورارایه میگرد؛او میگفت که " هرنوع فیصله یک جانبه که دران نفش حزب دموکراتیک خلق افغانستان در ایجاد دولت اینده افغانستان با مخالفین، برجسته نباشد وانرا منزوی  از روند تشکیل ساختاردولتی اینده قرار دهند ، فاجعه بزرگی در کشور ومنطقه بوجود خواهد امد. چنان حالت دامنگیر وطن ما خواهد شد که تا سالهای طولانی از بین نخواهد رفت. در کشور خانه جنگی  کوچه به کوچه ،محلات وشهرها بوجود خواهدامد که در نتیجه  جویهای خون در کشور روان خواهد شد." چنانچه امروز ما شاهد  هستیم  که ان همه پشبینها بطور عینی تحقق پذیرفت ،که تابحال بزرگترین نیروی نظامی کشور های غربی"ناتو" وبا سهم گیری فعال عساکر امریکایی موفق به صلح سر تاسری نه شده اند. این نیروها بالخصوص ایالات متحده امریکا، با بهانه های مختلفی میکوشند، تا برای اهداف دور ونزدیک خویش بایجاد پایگاه های نظامی ضرورت موجودیت  خودرادر افغانستان بطور دایمی توجیه نماید.

بعداز سقوط حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان(حزب وطن)شادروان ببرک کارمل  به رفقای همرزم خویش که به عیادت اش میرفتند توصیه میکردند که:"اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان سرمایه ملی کشورماست بکوشید تا دوباره خودرا بسیج وحزب خویش را فعال سازید این امانت تاریخی را به نسل فردای کشور تسلیم کنید،این وظیفه وطنی وانقلابی شماست."

برای همه اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان ( حزب وطن)ضروراست تابر شالوده تجارب ونصایح رهبران خردمند خویش باهم بمثابه افراد وابسته ومتحد به ارمانهای والای انسان زحمتکش بخاطر یک سازمان واحد ویا" جبهه واحد" دموکرات وملی چپ متشکل واین مسوولیت عظیم  میهن پرستی را درقبال نسل امروزی وفردای کشور ایفاء نمایم. علیه هرنوع عمال تخریب کننده دشمنان میهن ونیروهای ملی وطن پرست بمانند حسن امیرمشهور به"سیغانی ماهوویست"  ووهمدستان فاشیستی انها بسیج شده ودسایس وتوطئه های جنایاتکرانه انهارا که بر پیکر وحدت ملی وصلح سرتاسری در وطن صدمه وارد میکنند، رزمیده وچهره های نا بکار وغیر انسانی اوباشانه انهارابه جهانیان افشاء واعمال شانرا محکوم نمایم.

به پیش بسوی وحدت ویکپارچکی همه نیروهای مترقی ودموکرات چپ

 

 30.11.2013 کشور المان

  

بقیه گزیده های مقالات علي رستمي کلیک نماید

 

 

 
 

 

admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد