2014/08/04

علی رستمی

صهیونیست ،یهودیت وتشکیل دولت اسرائیل

صهیونیسم ویا "صیونیسم" جنبش سیاسی وملی گرایی یهودی است ،که در اواخر سده 19 شکل گرفت. کلمه " صهیونیسم" گرفته شده از "صهیون" که به عبری انر صیون میگویند نام تپهء که در اورشلیم میباشد واز ان درکتاب مقدس یهودیان بنام " تورات"  نیز  یاداوری شده است.  هدف این جنبش تشکل رژیم برای مهاجرین یهودین ، که درجهان پراکنده زیست داشتند،بود. صهیونیسم هدف خودرا بر اساس عقاید تاریخی ومذهبی اعیار ساخته که قوم یهودرا به سرزمین اصلی پدری شان  که درحدود 3300سال قبل سکونت داشتندودر سال 200 میلادی   توسط امپراطوری روم ازمحل زندگی شان بیرون  وانها را درجهان پراکنده وسرگردان ساخت .که این منطقه را در سال 1948 بعد از جنگ دوم جهانی و خروج قوای انگلیس  از فلسطینها اشغال و بنام کشور اسراییل نامگذاری کردند.فلسطینها که باشندگان اصیل وپابرجای این منطقه بودند، از محلاتشان بیرون واواره ساخته که تا امروز این غایله ادامه دارد.

صهیونیسم بمثابه جنبش جهانی یهودان فعالیت خودرا درمیان یهودیان جهان تنطیم کرده وانها را  رفتن به سرزمین فلسطین تشویق وترغیب نمود. همه یهودیان که به عقاید مختلف سیاسی بودند، به این ندای قومگرایی توافق گرده وبه این جنبش پیوستند.بعد ازان که اختلافات سیاسی از لحاظ مذهبی وسیاسی اوج میگریدو  در موارد مختلف مانند محالفتهای مذهبی ملی گرایی واختلاف عقیده سیاسی که این ایدیالوژی را غیر اخلاقی یا غیر علمی میشمرد، بوجودامد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1975 به اکثریت ارا ء صهیونیسم را بمثابه جنبش نژاد پرستی محکوم نموده وقطعنامه دراین زمینه به تصویب رسانید . اما درسال 1991 که جهان بسوی یک قطبی شدن میرفت  دوباره انرا لغو نمود.

ریشه های جنبش صهیونیسم پیوند میگرد به قوم بنی اسرائیل .؛قوم بنی اسرائیل که در 12 قوم یا سبط تقسیم میشوند، بازماندگان قبایلی میباشند که در حدود 4000 سال قبل در جنوب بین النهرین سکونت داشتند وبعدآ به سرزمین کنعانیان " فنیقها " وسپس به مصر مهاجرت کرداند. زمانیکه موسی پیغمبر ظهور میکند به دین موسی می پیوندند، این مردم که تحت فشار وظلم در مصر قرار داشتند وبا پیوستن به دین موسی با مهاجرت مشهور دوباره به سرزمین کنعان  شام امروزه انتقال داده میشود. این قوم در حدود0 300 سال پیش اولین دولت خودرا درهمانجا تشکیل میدهند وسپس به اثر لشکر کشی ها و هجوم بیگانکان وجنگهای داخلی یازده قوم  انها از بین میروند ویا به عنوان برده در قوم یهودا ادغام میشوند. این افراد را امروزه بنی اسرائیل مینامند.که باقی ماندگان قوم یهودا هستند.

یهود ا از هود گرفته شده که به عبری به معنایی حمد وشکر است ویهودا نام فرزند چهارم یعقوب پیغبر از همسر ی  بنام "لینه" بوده است.

یهودیت:اولین دین یکتا  پرستی دین ابراهیمی  میباشد که دین فلسفه وسبک قوم یهود میباشد. تورات به انظمام" نوییم ومییویم" که مجموعأ بنام" تنخ" یاد میشود کتاب مقدس یهودیت هست . یهودین دید فراغ وگسترده ای از نظرات مذهبی ، تصریفاتی ، شاخه ها ومتون مذهبی میباشد. یهودان امروز به سه شاخه تقسیم شده اند : ارتدوکس، لیبرال و محافظه کار وعده ء اقلیت هم خواستار اصلاخات در فراییم ، ویهودیت هو مانیستی میباشند. این شاحه های م تفاوتهای زیادنظری درمورد مذهب خویش دارند . ودر ضمن یهودان ارتدوکس ایمان به وحی تورات از طرف خدا وپیروی سخت قوانین مذهبی وظهور مسیحای موعود هستند. اما یهودان مدرن ولیبرال عقیده به زندگی مدرن  ازادی فردی دیگر اندیشی  دارند. بر اساس عقیده یهودیان مذهبی ، یهودین پیمان خدا با بنی اسرائیل وکانون پیشتر متون وسنت های ادیان ابراهیمی است. اصول وروش وبعضی قوانین ان در سایر  ادیان دیگر ازجمله در مسحیت واسلام وسایر مذاهبی دیگرتاثیر گذاشته وشامل ان ادیان شده است. یهودیت  یک دین است اما یهودیان یک گروه قومی مذهبی به حساب میروند . دین یهودیت دارای سابقه سه الی چهارهزار سال میباشد یهود کلمه عبری است به معنای ستوده وهمچنین ساکنین یهودیه قسمتی از سرزمین اسرائیل را که سبط "یهودا"دران زندگی می کردند،داده میشود.برخی معتقد هستند درگذشته بنی اسرائیل را نیزبه این نام یاد میکردند. همچنان کلمه " جهود" و" کلیمی" یعنی پیرو موسی کلیم اله نیز برای یهودیان مسما هست که این امر درسرزمین ما افغانستان نیز به این نام  خوانده میشوند. به باور یهودیان اصل یهودیت از پیمان خدا با ابراهیم ، اسحق ویعقوب اغاز شده ورسمأ با نزول قوانین تورات به موسی وورود بنی اسرائیل به سرزمین موعود کامل میشود.

ده فرمان که خداون به کوه سینا به موسی نازل کرد:

!- به خدا اعتقاد داشته باشید.

2- جزاوکسی یا چیزی را نپرستید تصویری یا مجسمه ای را به عنوان خدا نسازید به ان ارادت نورزید وانرا تعظیم نکنید.

3-نام خدا را بیهوده نبرید

4- شبات نگهه دارد یعنی در روز هفتم استراخت کنید

5- به والدین خود احترام بگذارید

6 قتل نکنید

7 دزدی نکنید

8 شهادت دروغ ندهید

9 زنا نکنید

10 به مال دیگری حسد نه ورزید.

از جملع قوانین دینی یهودیت برمبنای قوانین هفتگانه نوح است این فرامین فرامین اخلاقیست که برطبق ان تلمودو توسفتا از طرف خدا به نوح نازل شده که تمام ادمیان ازان پیروی کنند اگر غیر از یهودی به این ده فرامان معتقد وپابند باشد به رستکاری میرسند، این قوانین قراذیل است:

1-    1-ممنوعیت بت پرستی، 2- ممنوعیت قتل 3- ممنوعیت زنا ،4- ممنوعیت قسم ناروا، 5-گوشت حیوان زنده وخونرا نخورید.6- عدل وداوری را برپا سازید، 7- تشکیل دادگاه شرعی برای نظارت برانجام فرمان مورده فوق.

 اخرت وزندگی بعد ازمرگ در اولین نوشته های تنخ یهودی، ازان تذکر بعمل نیامده ودر ضمن کیفروپاداش ، بهشت وجهنم وجود ندارد . انها معتقد بودن که مردگان بعد ازمرگ به سرزمین مردگان بنام شئول میروند. مرگ وترس برای انسان کیفرخدایی است که برای انسانها بد وزشت کار وکافر به ان دچار میشود. وزندگی طولانی بالاترین خوشبختی دانسته میشد. زندگی بعد ازمرگ مشکوک وبود . اما به زندگی بعد ازمرگ درقبر باور داشتند زیرا انسانرا ازخاک میدانستند که دوباره به خاک برمیگردند .

بعد از دوره های بعدی یهودیان نظر به کتاب حکمت باورمند به اخرت شدنددراین کتاب امده است که:" اری ، خدای به راستی انسان را نابود ناشدنی افریده است؛چنانچه خودنابود شدنی است."

مقدس ترین کتاب یهودیان " تنخ" است که شامل 39 کتاب میشودکه پیش از هزارسال تحریر شده است. اهل یهود نماز روزه واعیاد تاریخی ومذهبی معین  دارند که مطابق شرایط مشخص مذهبی یهودی اجرا میکرد که در محوری ارتباط خدا باجهان وبشر میباشد. همچنان نوزادان پسررا بعداز هشت روز ختنه مینمایند.

تشکیل دولت اسرائیل:

 کشورهای امپریالیستی با تسلط خویش درشرقمیانه در9دسمبر سال 1917 که سلطه 400ساله حکومت عثمانی پایان داداند،کشورهای این منطقه رامیان خویش قرار ذیل تقسیم نمودند:  سوریه،دمشق، موصل،شرق وغرب ان ولبنان را فرانسه تحت تسلط خود قرارداد؛ وکشور انگلیس :بیابان های درفلسطین، شرق اردن تا بصره وخلیج فارس وقسمتهای حیفا وهمچنان کانال سویز را تحت کنترول خود گرفت. فلسطین ومراکز مقدس تحت کنترول بین المللی امد.بعد از خروج عثمانی ها نیرنگهای جدیدی برای شرق میانه مدرن سر دست گرفته شد واین عبارت ازان است زمانیکه اخرین عسکر ترکها از شرقیمیانه خارج میشد، فرماندار نیروهای متحدین یعنی انگلیس، فرانسه ، ایتالیا وامریکا به مسلمانان ویهودان ومسحیان اظهار نمودکه:" ما برای فتح واشغال نیامده ایم بلکه ما نیروهای ازادیبخش وپیام اور صلح دراین سرزمین هستیم." از سوی دیگر در نومبر همان سال دفتر وزارت امور خارجه انگلیس به لرد رتچیلد، رییس فدراسیون صهیونست درانگلیستان مینویسدکه:" موافق با ایجادکانون ملی یهودیان در فلسطین است، وبرای تحقق ان از هیچگونه کمکی دریغ نخواهد داشت."  برعلاوه در سال 1918 اولین بار" وایزمن"رهبر صهیونیست به فلسطین امده که با تعداد زیادی از ناسیونالیست های مهاجر سوریه در پایتخت مصر ملاقات نموده که انها با تشکیل کانون ملی یهودان مخالفت کرده وامابا حضور نماینده شان درپارلمان موافقت نشان داداند.

با یک بازی ونیرنگ سیاسی با ملک فیصل اولین پادشاه عراق و اردن که قبلن تحت حمایه دولت عثمانی بود در نوامبر 1919 بین وی و"وایزمن "ونماینده صهیونستها قرارداد تفاهم وتوافق به امضا رسید در این قرارداد:" همکاری، مشارکت وپیشرفت اقتصادی دولت عرب وفلسطین مطرح میشوند وفیصل اجرای قطعنامه" بالفور" درمورد مهاجرت یهودیان به فلسطین را تضمین میکند."

 دراین بازی سیاسی فیصل میخواست که تا بر سوریه با الحاق ساحل غربی اردن بزرگترین دولت عرب یعنی حجاز تا دمشق را برعلیه فرانسه بوجوداورد.

بعداز اقدامات غرض الود کشورها غربی وجابجا نمودن مهاجرین یهود وبیانیه" بالفور" حرکتهای خودجوش علیه سیاستهای صهیونستی در شرق میانه اغاز یافت وواکنشهای شدیدی بین این دوگره یعنی فلسطینها ویهودیان بوجود امد.ازجانب دیگر فروش زمینهای زراعتی برای یهودان که از اروپا امده بودند دامنه فقر وبیکار ی را افزایش بخشیده وباعث رویا رویی وافزایش های خورد بزرگ ضد صهیونست شد.

در فبروری 1920اولین برخورد عربها با یهودیان در اورشلیم بوقوع پیوست که تعداد زیادی جانبین کشته وزخمی شدند.این برخوردها باعث شد تا علیه خلق فلسطین  درسال 1947 دولت انگلیس تصمیم بگیرد تا دوسیه تقسیم سرزمین فلسطین ویهودرا به سازمان ملل پیشنهاد وتقدیم نماید. کمیسون ارزیابی وتحقیق بنام یونسکو تشکیل شدو یونسکو کار خودرا اغاز ودرنتیجه درسال 1947 چنین پیشنهاد کرد: " مناطق خلیله تپه های مرکزی فلسطین تا مناطق جنوبی در مرز های مصر متعلق به دولت مستقل عرب خواهدبود.اورشلیم وبتلام تحت کنترول بین المللی قرار خواهند گرفت ویهودیان باقی مناطق را تحت کنترول مستقل خود خواهند داشت.ودر نوامبر 1947 مجموع عمومی سازمان ملل تقسیم فلسطین را به تصویب رسانید."

تشکیل دولت اسرائیل خلاف تمام نورمهای انسانی وقانون بشر بوجودامده است . در ماه می سال 1948 گلدمایر عضو انسجام صهیونستهاکه در تشکیلات بن گورکن مشهوربود، با عبدالله شاه اردون ملاقات نموده ودراین ملاقات طرح دولت رسمی اسرائیل راپیشکش ؛ واز عبدالله تقاضانمود تا سایر کشور های عربی ازجمله سوریه ،عراق ومصر مذاکره نماید.

در14 می سال 1948 انگلیسها به فرمانده ژنرال الونبی فلسطین را ترک گفته واظهار نمود که فلسطین دیگر جزء کشورهای مشترک المنافع نیست . بعدن بن گوریون رییس کمیته اجرائیوی اژانس یهود ورهبر سیاسی نطامی صهیونستها در فلسطین زیر قیمومیت انگلستان  تشکیل کشور اسرائیل را به عهده داشت ،در حضور کمیته ومشاورین یهود در موزه تل اویو تشکیل دولت مستقل اسرائیل را اعلام نمودوچنین سخنرانی نمود:"دولت اسرائیل درهای خودرا به روی مهاجرین یهود میگشاید.این کشور براساس ازادی، عدالت وصلح همانطور که پیغمبر اسرائیل یش بینی کرده بود پایه ریزی میشود. ما برابری کامل حقوق سیاسی اجتماعی برای تمام ساکنین با مذهب،عقیده زبان وفرهنگی را تصمین میکنیم.مراکز مقدس طبق قطعنامه سازمان ملل اداره خواهند شد.ما از اعراب برای ساختن وپیشرفت کشور تحت شرایط برابر دعوت میکنیم. ما دست دوستی به همسایگان دراز میکنیم.ما همکاری وکمک انان را در استقلال کشور اسرائیل نیازمندیم."

در نوامبر1947میلادی، سازمان ملل متحد، طرح تقسیم فلسطین به دو کشور اسرائیل و فلسطین و اداره شهر اورشلیم، به صورت بین‌المللی را تصویب کرد. این طرح موافقت سران صهیونیست را در پی داشت اما فلسطینیان و دولت‌های عرب منطقه، بی‌درنگ آن را رد کردند، در نتیجه از تاریخ 30 نوامبر1947 تامی 1947 میان شبه‌نظامیان فلسطینی و یهودی، نبردهای خونینی در گرفت. نهایتاً در 14می 1947 همزمان با پایان قیومیت بریتانیا فلسطین، "دولت اسرائیل" با صدور منشور استقلال، اعلام موجودیت کرد ،یک روز پس از اعلام استقلال، تمامی همسایگان عرب به طور هم‌زمان به اسرائیل حمله کردند که متحمل شکست شدند. از آن پس، مجموعه‌ای از درگیری‌های نظامی بین نیروهای اسرائیلی و کشورهای عرب رخ داده که جنگ 1947، جنگ 1946، جنگ شش‌روزه1967 و جنگ یوم کیپور 1973 مهم‌ترین آن‌ها بوده‌اند.

بعد ازاین واقعه تراژیدبار، فصل خونین  در سرزمین فلسطینها در شرق میانه اغاز که تابحال ادامه دارد. هیچگونه رحم انسانی علیه فلسطینهای بی دفاع صورت نگرفته وهرروز سرزمینهای پدری انها توسط دولت صهیونستی اسرائیل غضب وبرای یهودان خانه های معیشتی می سازند. وتابحال هیچ نوع مذاکرات جانبین به جزء تلفات جانی ومالی مردم فلسطین اعم از زن وکودک نتیجه مثبتی بار نیاورده است. بلکه در بلیه ء این مردم بی وطن افزون ودامنه ان وسعت می یابد.غم واندوه ساکنین این نواعی واطراف ان بعد از سقوط اتحادشوری که جهان بسوی یک قطبی شدن رفت  وکشورهای غربی با سردمدار غول پیکر خویش، امریکا برای حفظ منافع قدیمی خویش داخل فاز جدیدی از برنامه های تهاجمی وازبین بردن حریف های قبلی خود شدند . انهایکه زمانی ازوی سر پیچی وخودرا مستقل میدانستند واز ان نافرمانی وزیر یوغ استثمار انها نمی رفتند. با تبلیغات  ایده های نیولیبرالیستی وپست مدرنیزیم تحت نام گلوبالیزیم وصدور دموکراسی  در کشورهای مانند: عراق ، لیبی، سوریه وایران سرنگونی رژیم این کشورهارا در سرخط سیاستهای جهان کشایی خود قراردادند.  بابهانه و دسایس برای سرنگونی رهبران  کشورعراق ولیبی لشکرکشی نظامی نموده و انهارا سرنگون ونابود کرد.  بعد ازاین اقدامات خشونتبار فاجعه اور که تابحال دراین کشور های ثبات سیاسی بوجود نیامده، بلکه تروریزم تحت نام عقاید مذهبی (داعیش وشاحهای جدید القاعده)ابعاد وسیع را بخود گرفته و تبعات این اقدامات جزو، ویرانی وتشدید اختلافات مذهبی وقومی دیگر پیامد نداشته است. جنگ غیرموازنه اخیرمیان دولت اسرائیل وحماس  درغزه،یکبار دیگر اعمال جنایتکارانه صهیونیزم اسرائیل را درجهان نمایان ساخت. با حملات وبمب افگنی ها در ساحه مسکونی مردم غزه ودر مکاتب وشفاخانه ها ومساجد از جمله جنایتهای جنگی هست که سازمان ملل متحد وجهان مترقی انرا محکوم تقبیح کرده است . اما بانهم حملات جریان داشته که غزه به میدان  خون  درزیر چکمه های خونین اسرائیل وهمکاران بین المللی ان زبانه میکشد.                                                              

 

ماخذ:بررسی تاریخی خاورمیانه فلسطین ــ اسرائیل،ترجمه از مرجان افتخاری

رساله های مارکس وانگلس تحت عنوان" استعماردراسیا"

 

  

بقیه گزیده های مقالات علي رستمي کلیک نماید

 

 

 
 

 

admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد