2014/10/19

علی رستمی

اهمیت جهانی وتاریخی انقلاب اکتوبر

نودهفت سال قبل حادثه ای بزرگ وسرنوشت سازی تاریخی، در کشور روسیه تزاری بوقوع پیوست که جهانرابعداز انقلاب کبیر فرانسه ، درمرحله جدیدی تاریخی وارد نمود. این حادثه بزرگ، انقلاب کبیر اکتوبر بود که در سال 1917 به اثر قیام  طبقه کارگرودهقانا ن تحت رهبری حزب بلشویک روسیه در رآس ولادیمر ایلچ لینن ، به دومرحله با سرنگونی دولت تزاروبقایای ان به پیروزی رسید،و قدرت به طبقه کارگر و دهقانان وهمه زحمتکشان روسیه درتحت رهبری حزب بلشویک لینیی انتقال یافت، دولت نوین  شوراها به اشترا ک نمایندگان اقشارزحمتکش روسیه اعم از کارگران،دهقانان وروشنفکران مترقی پایه گذاری شد . با پیروزی انقلاب اکتوبر جهان  داخل فاز جدیدای تاریخی ازلحاظ مناسبات اجتماعی واقتصادی گردید.

 انقلاب اکتوبربر شالوده ای تئوری پیشرو طبقه کارگر که توسط  کارل مارکس فریدریش انگلس تدوین شده بوددر عمل تحقق یافت؛ با پیروزی انقلاب اکتوبر دژ استعمارگران درجهان به لرزه درامده طولی نکشید که اهداف و ارمانهای ان بمثابه اذرخش به تمام جهان پراگنده شد، ونیروهای انقلابی   ودموکراتیک درکشورهای جهان بالخصوص کشورهای عقب مانده ای جهان سوم که تحت سلطه استعمار انگلیس وسایر کشورهای امپریالیستی بوداند؛ با تشکیل احزاب مترقی پیشرو طبقه کارگر برای کسب حقوق سیاسی و تحولات بنیادی انقلابی  به مبارزه برخاستند. با پیروزی انقلاب اکتوبر برای نخستین باردرسال 1922 ترسایی اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی با عضویت دواطلبانه جمهوریتهای خود مختار خلقای ساکن ان بوجود امد که به زودترین فرصت به جمله بزرگترین کشورهای صنعتی جهان تبدیل گردید ؛ در جنگ دوم جهانی با لشکر عظیم کارد سرخ خود توانست که   جلوی پیشروی قشون هیتلر فاشیست را در  حومه شهر استالین گراد بگیرد وانرا به شکست تاریخی مواجه سازد ؛ باپیروزی قشون سرخ اتحادشوروی علیه ارتش نازیهای المانی،  جهان از تسلط فاشیزم هیتلری نجات یافت.  دراین جنگ 50 میلیون انسان درجهان به قتل رسید که ازجمله بیست میلیون ان خلق کبیر شوراهابود. بااین فداکاری بزرگی  قشون سرخ یکجا با همکاران بین المللی قوای ضد فاشیزیم  بشریت را از یوغ بردگی فاشیزم جهانی نجات داد.نبرد استالینگراد در برابرارتش نازی نقطعه عزیمت تبدیل اتحادشوروی به ابر قدرت جهانی درسالهای بعدی شد. اروپای شرقی از اشغال فاشیزم نجات یافت ، ودولتهای سوسیالیستی ودموکرات با رهبری احزاب کمونیستی وسوسیالیستی دراین کشورهابوجود امد؛با تشکیل دولتهای سوسیالیستی در اروپای شرقی غرض تامین امنیت وپشتبانی ازصلح سراسری در جهان همچنان برای دفاع از سرزمینها کشورهای سوسیالیستی وکمونیستی  علیه پیمانهای ناتو سنتو پیمان " وارسا"بوجود امد وتحت شعاری"  همبستگی انترناسیونالیستی  طبقه کارگرجهان" همکاری خویشرا اغاز نموداند. از سوی دیگر انقلاب بزرگ اکتوبر نمایانگر اراده خلقهای ستمدیده  جهان  که تحت تسلط استثمار واستعمار جهان کاپیتالیستی ولیبرالیزم جهانی قرار داشتند، بود.

طوریکه "جان رید"روزنامه نگار امریکایی که خو دران وقت از نزدیک تغیرات انقلابی را درروسیه تزاری شاهد است درکتاب خویش تحت نام"ده روزیکه دنیا را لرزاند  " چنین گفته است:" .. درچند ما نخستین، پس ازان که نظام نوین به حاکمیت دست یافت، علیرغم اشفتگی که ناگزیر ملازم با هر انقلابی است که به 160 میلیون مردم به حد اعلی ستمدیده جهان ازادی می بخشد، هم وضع داخلی کشور وهم قدرت رزمی ارتش ان بی تردید بهبود پذیرفت."

انقلاب اکتوبر چونان تغیرات وتحولات بنیادی وانقلابی را درجهان بوجوداورد که دارای اهمیت بزرگی جهانی وتاریخی بوده که تا بحال اثرات این امر بزرگ در تاریخ معاضر جهان به خط زرین ثبت شده است .

باپیروزی انقلاب اکتوبر و تشکیل دولت شوراها ، دوران نوینی در تاریخ انسانیت وتامین حقوق طبیعی بشریت یعنی دوران گذار از سرمایداری بسوی سوسیالیزم اغاز شد.

ایده های انقلاب اکتوبردر وجود جنبش همبستگی طبقه کارگرودررآس دولت اتحاد جماهیر شوری  بمثابه نیروی حمایت کننده و دژ استوار علیه نیروهای اهریمنی  استعمار واستبدادی امپریالیستی درراس اضلاع متحده امریکا وشرکای جهانی ان برای حفظ امنیت وصلح سراسری وتامین  منافع ملی کشورهای سوم وعقب مانده ؛پشتبانی  ودفاع ازجنبش ازادی خواهی این مرزوبوم ومبارزه و جانبداری از جنبش ضد اپارتاید و تامین حقوق برابرمیان ز ن ومرد وسیاه سفیددر افریقا ،اسیاوامریکای لاتین، درجهان طنین افگن شد.

اتحاد شوروی  در ترقی روند  تغیرات ،تحولات وانقلابات جهانی در اسیا ،افریقا وامریکای لاتین که براساس ایجاد سه نیروی اساسی یعنی کشورهای سوسیالیستی ، جنبشهای کارگری و  رهایی بخش ملی درکشورهای جهان سوم وهمچنان در سایر جنبشهای مترقی ودموکراتیک نفش برازنده ای ایفا نموده است.  

 یکی  ارزشهای ماندگار حاکمیت شوروی  که امروز جهانیان  اشد نیازبه ان دارند ؛ سیاستهای صلح جویانه وهمزیستی وتشنج زدائی است که دران زمان مبارزه پیگیر ومبتکرانه درراه امنیت جمعی ودوستی همکاری با خلقای جهان وهمچنان خلع جهان از سلاح هستوی درمحور مرکزی سیاستهای خارجی دولت شوروی  بود ، میباشد.

سیاستهای صلحجویانه ومشی انسانی درراه همکاری همه جانبه وپشتبانی از جنبشهای ملی ودموکرات و دولتهای به استقلال رسیده بعد ازجنگ اول ودوم جهانی بود که موجب تصعیف نیروهای ارتجاعی درمناطق مختلف جهان گردید. از جمله کشور ما که درسال 1919 توسط شاه امان الله غازی استقلال خودراازتسلط امپراطوری انگلیس بدست اورد، دولت شورهااولین کشوری بود که استقلال افغانستان را بررسمیت شناخته وباان قراردادی همکاری وبر اساس روابط دوستانه ومناسبات همسایگی میان دوکشور امضا نمود.  این قرارد سر اغاز همکاریهای همه جانبه، درعرضه های اقتصادی فرهنگی اجتماعی ونظامی در مراحل مختلفی تاریخی گردیده است ، که مردم ما هیچگاهی انرا را فراموش نه خواهد کرد.

 جهان امپریالیستی از اغاز پیروزی  انقلاب اکتوبر برای ساقط کردن این رویداد تاریخی توطئه ودسایس ای را  توسط نیروهای ارتجاع داخلی سازمان دهی کرد، تا بتواند انرا سرکوب وبه  شکست مواجه سازند؛ اما باسیاستهای دقیق حزب کمونیست اتحادشوروی از قهر همه چالشها نجات یافته به زودترین فرصت بمثابه کشور بزرگ صنعتی درجهان تبارز وموازی با سیستم نطام سرمایداری که ازعمر ان د ه ها سال  سپری میشددر جهان قدعلم کرد. دشمنان تئوری پیشرومترقی طبقه کارگر از تمام امکانات ودسایس استفاده میکردند، تا جلو رشد سوسیالیزم را بهر گونه که میشود بگیرند، ویاانر نابود سازند.تشکیل پیمانهای نظامی ازجمله سنتو ناتو علیه کشورهای سوسیالیستی وجنبشهای مترقی وملی در اسیا وافریقا وامریکا لاتین بعد از جنگ دوم جهانی شاهد این ادعای ما میباشد. برنامه های جنگ افروزانه کشور های امپریالیستی وبراه انداختن سیاستهای تجاوز گرانه درشرق میانه دروجود کشورهای ارتجاعی عرب و اسرائیل این منطقه به نقطعه داغ سیاستهای بزرگ استراتیژیک از لحاظ جیوپولوتیکی واقتصادی تبدیل گردیدو برای تامین تسلط خویش درمناطق نفت خیز شرق میانه مداخلات مسقیم را از طریق کودتاها و وعمال نظامی براه اندخته که باعث تشدید جنگ سرد میان اتحاد شوروی وامریکا وجهان غرب شد. تا اینکه با دسایس پنهانی وروشن با رهبران ارتجاعی وفروخته شده  به مانند میخائیل گرپاچف رهبر حزب ودولت اتحاد شوروی وقت ،نظام انسانی ومردمی وصلح دوست" اتحادشوروی " را از بین برده  وانرابه کشورهای خورد بزرگی جداگانه تجزیه نمود. جهان دوقطبی به جهان یک قظبی  تحت رهبری امپریالیزم امریکا وشرکای غربی ان تبدیل شد ،که سر اغاز تراژیدی بزرگ درجهان گردید. کشور های امپریالیستی برا ی انتقام خواهی وتسلط مادی ومعنوی خود از تمام امکانات مالی ونظامی علیه کشورهای که درمدارای  شوروی وقت بودند، اقدام به توطئه کرداند؛و تصمیم گرفتند تابا سیاستهای  تجاوزکارانه خود به بهانه " نظامهای دیکتاتوری"وسایرتوطئه های مختلف، با مداخله مستقیم  نظامی ویا ذریعه نیروهای ارتجاعی اسلامی منطقه وجهان انهارا سرنگون  ویا هنوزهم تصمیم برای سرنگونی ان دارد،  که  این رویکرد، باعث  تلف شدن  هزاران طفل ، پیروجوان در ان محل گردیده ویاانها مجبور به مهاجرت در کشور های همسایه وسایر نقاط جهان شده اند، که کشورهای مانند:  عراق ، ، لیبیا سوریه واوکرائین در این جمله میباشند .

امپر یالیزم امریکا وشرکای غربی ان بعد ازشکست سیاستهای تجاوز کارانه خویش  در عراق برای اعاده حیثت و تسلط کامل بر منابع طبیعی نفت خیزکشورهای  شرق میانه جنگ را با مداخله غیر مستقیم   توسط نیروهای  متعصب مذهبی بمانند سلفیستهاوسایر رادیکالهای اسلامی ونیروهای ارتجاعیی فاشیستی دوباره اغاز کرده وبا تربیه و تجهیزکردن این گروپها با سلاحهای پیشرفته نظامی  درخاک اسرائیل وترکیه وعربستان وغیره  بنام القاعده، داعش(دولت اسلام عراق وشام)   به عراق وسوریه اعزام  داشته که این روند هنوزهم ادامه دارد.  

طوریکه  پایگاه خبری "العالم " از کشور الجزایردرمورد افشاگری های گروهک تروریستی داعش  گفته است که." گروهک تروریستی داعش را سازمان های اطلاعاتی اسرائیل ، امریکا وانگلیس ، به عنوان بخشی از رهبرد موسوم به لانه زنبور وبا هدف جذب افراط گرایان از تمام نقاط دنیا واعزام انها به سوریه به وجود اوردند. رسوایی دولت امریکا یکی پس از دیگری توسط خود امریکایی ها افشا میشود. پس از اعتراف هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق امریکا ، درکتاب خاطرات خودتحت عنوان گزینه های سخت مبنی براینکه امریکا در پس پرده تآسیس گروهک داعش است، این بار رسوایی از طریق اسناد افشا شده ادوارد سنودن کارمند سابق سیا به بارامد؛ اسنادها فاش شده نشان میدهد که سازمان های اطلاعاتی اسرائیل، امریکاوانگلیس برای تآسیس گروهک داعش بخشی از راهبرد موسوم به لانه زنبور ها با یکدیگر همکار کردند."

گروهک داعش  یکجا بابه گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری شبکه العالم براساس این افشاگری ها، گروهک تروریستی داعش را سازمان های اطلاعاتی اسراییل، آمریکا و انگلیس، به عنوان بخشی از راهبرد موسوم به "لانه زنبورها" و با هدف جذب افراط گرایان از تمام نقاط دنیا و اعزام آنها به سوریه، به وجود آوردند.
رسوایی های دولت آمریکا یکی پس از دیگری توسط خود آمریکایی ها افشا می شود، پس از اعتراف هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق آمریکا، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان "گزینه های سخت" مبنی بر اینکه آمریکا در پس پرده تاسیس گروهک داعش است؛ این بار رسوایی دیگری از طریق اسناد افشا شده ادوارد سنودن، کارمند سابق سازمان امنیت ملی آمریکا(سیا) به بار آمد؛ اسنادهای فاش شده نشان می دهد که سازمان های اطلاعاتی اسراییل، آمریکا و انگلیس برای تاسیس گروهک داعش به عنوان بخشی از راهبرد موسوم به لانه زنبورها با یکدیگر همکاری کردند.
طالبان وسایر گروپ های خورد بزرگ جهادی درکشورهای مانند لیبی ،عراق وسوریه ، با سلاحهای مدرن نظامی تجاوزکرده  و زیر نام دولت اسلامی ویا خلافت اسلامی مردم  را به زور اسلحه  به تابعیت وفرمانبرداری خویش مجبور ساخته ، ودر صورت عدم اطاعت ویامقاومت علیه خواستهای انها جنگ را اغاز و در صورت پیروزی بر انها مردان وکودکان انهارا قتل عام کرده  و زنان شانرا اسیر  گرفته ویا به انها تجاوز جنسی نموده  ویا بنام  برده  در نزدخویش  نگهه داشته وبعدأ به فروش میرسانند.    در عقب این سیاستهای " طرح خاور میانه برزگ" وجوداشته که در قدم اول تجزیه عراق ، سوریه  ودر قدم دوم ایران ترکیه بنام مناطق "کرد، ترک وعرب" قرار دارد که مرحله به مرحله توسط کشورهای غربی مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با شعارهای وارداتی زیر نام" دموکراسی وازادی"  میخواهند بالای منابع   نفت خیز انها تسلط پیداکرده وازان به نفع خود استفاده نمایند.  اما مبارزه قهرمانانه عده ای از احزاب وگروپهای مسلح کُرد  در عراق و سوریه مانند پیشمرگها وکوبانیها این نیروهای چپ ملی ودموکرات  بر علاوه تلفات جانی ومالی، زن ومرد دوشادوش همدیگررزمیده و جانانه از خانه وکاشانه خود دفاع مینمایند، وهزارها قربانی را دراین راه متحمل شده ولاکن به دشمن مکار خاین داعیشی وسایر گروهک های جهادی تسلیم نه شده وانهارابه شکست مدهش مواجه ساخته اند . این گروهکهای اسلامی  چونان اعمال ضد بشری علیه زنان ،مردان طفلان بر اساس عقده های دینی ومذهبی  انجام داده اند که تاریخ بشریت مثال انرا به خاطر ندارد؛با این اعمال زشت ضد انسانی  چهره سیاه خویشرا بمثابه جنایتکاران بی مانند در تاریخ معاصر جهان  درج نموده ودران ماندگاروفراموش نا شدنی خواهد بود.

مورفیلدن والدوف کشور المان 18اکتوبر 2014

  

بقیه گزیده های مقالات علي رستمي کلیک نماید

 

 

 
 

 

admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد