2015/11/22

علی رستمی

نیرنگهای سیاسی غرب!

ماکیاولی فیلسوف شاعر واهنگساز مشهور شهر فلورانس ایتالیا درکتاب مشهورخود بنام" شهریار" برای حاکمان خانواده فلورانس چنین نوشته است: "مذهب برای یک دولت بسیار ضروری است اما نه برای که مردم را متقی وپرهیز کار بار اورد بلکه برای این که تسلط برایشان را اسان سازد. حتی ممکن است وظیفه یک حکمران باشد که به روح مذهبی  که خودش به ان عقیده ندارد و ان را نادرست می شمارد کمک کند!"

همچنان ما کیاولی میگوید:" یک امیر وحکمران باید بداند چگونه در یک زمان نفش انسان وحیوان را بازی کند، هم شیر باشد وهم روباء، نه باید ونه می تواند به قول وعهد خود درموقعی که این کار به ضررش تمام می شود وفا کند.. باید گفت که شرافت ودرستکاری همیشه زیان اوراست . انچه مفید است این است که شخص به ظاهر پرهیز گار ومعتقد وانسان وفداکار جلوه کند. هیچ چیز به اندازه یک ظاهر متقی ونیکو کار مفید نیست."

 طو.ریکه در وضع کنونی جهان دیده میشود، دولتهای امپریالیستی درراس امریکا وهم پیمانانش بمانند ماکیاولی رفتار می کنند. یعنی از اغاز عروج خویش کوشیده اند از وجود افراطی ترین نیروهای رادیکالیزم دینی از جمله "اسلام ویهودیت" درجهان علیه رقبای خویش استفاده ابزاری نموده وازان سود برده اند. از تشکیل اخوان المسلمین الی تشکیل دولت سفلیستهای وهابی در جزیره عربستان  توسط خانواده اهل سعود که درزمان جنگ سرد علیه اتحاد شوروی وبا افزون شدن القاعده وجهادیون افغانستان  به نفع استفاده نموده وباستانی ترین ومترقی ترین دولتهای مدرن را توسط ان سرکوب وازبین برده است. که تابحال دراین کشورها جوی خون جاری بوده ودر بدبخترین وضع نا به هنجار فقر وگرسنگی اقتصادی ونفاق قومی بسر میبرند ومردم انها در جهان اواره ودر به درشده اند . و باعث تجزیه وتقسیمات ارضی این ملل از لحاظ جغرافیایی شده است.

 امروز داعش یعنی دولت اسلامی عراق وشام به مثابه شمشیر داموکلس (حکایتی اخلاقی میان دوشاه  یونان باستان است)بالای کشورهای که دراقمار جهان امپریالیستی قرار ندارد برای تامین منافع خویش  قرار داشته ،هرگاه علیه منافع ان اقدام صورت بگیرد، با ان سرش را دونیم ویا بریده خواهد شد. داعش  درشرایط فعلی بعد از القاعده درکنار سایر گروهای افراطی تروریستی  زیرنام الله واکبربه مثابه ضربه ووسیله افزار سرنگونی کشورهای که دارای منابع سرشار طبیعی دارند، درجهان تبارز کرده است مانند: عراق ، لیبی ،وسوریه. امروز امریکا برای تامین رهبری خویش بالای جهان ازطریق  این نیروهای بنیاد گرایی اسلامی که ازطریق عربستان تجهیز وتمویل می شود ودرنقاط مختلف جهان از جمله افغانستان روسیه چین ، هندوستان وسایر کشورهای اتحادیه بریکس اعزام شده وفعالیت خودرا در میان جوانان وبا ایجاد مدارس اسلامی اغاز ودامنه ان درحال گسترش  است. از جمله در  افغانستان برای تهدید کشورهای اسیای میانه ایران وهمچنان چین  هسته های داعش را تشکیل کرده وتمویل مادی  میشود.  که هرروز لشکر انهادرنقاط مختلف کشورما سربلند میکنند.  اگر ناتو  مصمم به نابودی داعش ونیروهای اسلامی درمنطقه وبالخصوص درکشور ما باشد باید به زودترین فرصت انها را در نطفه خنثی نماید!  که متاسفانه چنین نیست! این امر مارا متعقین به این میسازد، که این همه گروپها  برای  ایجاد تشنج نظامی برای  تحقق اهداف ایدیالوژیکی وجیوپولتیکی کشورهای غربی در جهان میباشند. درقدم اول توسط این گروپها  فضای نا امنی را درجهان خلق نموده تا ترس وارعاب  را بوجود اورده  وبعدن دست به عملیاتهای  نظامی میزنند تادر ظاهر برای جهانیان نشان دهد که ما هم برای نابودی انها  کمر بسته نموده وبرای نابودی انهاعمل میکنیم تااز این طریق توانسته باشند ، اذهان مردم را فریب داده و بسوی خویش معطوف وخودرا حق به جانب تلقی بدارند!

 حادثه اخیر پاریس نیز نشانه این امر میباشد. نیرنگ دیگر که از این گروهای تروریستی میتوانند نفع ببر ند ،عبارت از انست تا ازاین گروپها برای سرنگونی جنبشها و احزاب مترقی که برای عدالت اجتماعی و رفع استثمار فردازفرد و سرنگونی نظام امپریالیسی درجهان مبارزه میکنند، انحراف داده و ذهنیت عامه جهانی را بطرف نیروهای تندرو دینی جلب نموده، تا انهاراز مسیر اصلی مبارزه  تاریخی شان برای تشکیل نظام مردمی وانسانی که دران عدالت اجتماعی بشکل واقعی تامین شود ،منحرف سازند و درعوض موجودیت نظام سرمایدری ونیولیبرالیزم را بالای جهانیان  تحمیل وسلطه ا نرا حفظ نماید.  

رویارویهای نظامی وتشکیل این احزاب به نوبت برای این است، که تا اسلامگرایانی که روحیه ضد فرهنگ غربی دارندو درکشورهای  اسلامی وغربی وسایر نقاط جهان زیست دارند، دراین گروپهای تروریستی مصرف نگهه داشته وانرا درزیر یک سقف جمع نمایند ،تا بعد از تحقق اهداف خویش انهارا نابود وازبین ببرند. این جنگ که انرا ساموئل هانتیگتون "جنگ فرهنگها" نامیده بود،دارد اهسته اهسته بواقعیت  تبدیل میشود. این جنگ نه تنها انگونه که بسیاری می گویند" بین اسلام وغرب است" بلکه میان افراطی ترین کشورهای اسلامی دارای عقاید مختلفی مذهبی و بین روند ، فردگرایی  وهمگرایی وبین سنت ونوگرایی در داخل این کشورها، نیز میباشد. 

علی رستمی 22.11.2015 کشور المان 

  

بقیه گزیده های مقالات علي رستمي کلیک نماید

 

 

 
 

 

admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد