2015/12/02

علی رستمی

بمناسب خموشی فقید ببرک کارمل ستاره درخشان نهضت چپ انقلابی افغانستان

سوم دسمبر2015 مصادف است به روز درگذشت ، شخصیت مبارزِ نستوه شادروان ببرک کارمل  این ستاره درخشان جنبش روشنگری چپ  افغانستان ، که ار عنفوان جوانی قلبش  به خاطرترقی ،سعادت  و عدالت اجتماعی برای توده های ستمدیده  ورنجبر کشور می تپید. و برای تحقق این امر  اگاهانه  ،جسورانه وپیگیرانه ،برعلاوه فشار و تهدید وتعقیب وبوجود اوردن فضای ترس وارعاب، از جانب دستگاهی مستبد نظام فیودالی ـ قبیلوی حاکم در کشور بی هراس وبا ازخود گذری وجانفشانی شبانه روزی مردانه وار وجسورانه با روحیه سرشار انقلابی،گام گذاشت.

شادروان ببرک کارمل  شخصیت عدالت خواه  ومصمم بود،که حل بنیادی مسئله عدالت اجتماعی ،  با تغیر نظام مستبد و عقب گرا و از بین بردن ریشه استعمار واستثمارنو وکهنه، با تحقق برنامه های دموکراتیک مترقی وملی وباسهم گیری وپشتبانی قاطع زحمتکشان ، در جامعه میسر وقابل عملی میباشد.

فقید ببرک کارمل احترام عمیق به ارزشهای ملی  کشور خود داشته و رعایت  عنعنات وسنن جامعه را درالویت وظایف وطنپرستانه خود قرارمیداد. بههمه اقوام وقبایل ،از لحاظ موقف اجتماعی واتنیکی مساوی وبرابر احترام داشت وبه ارمانهای شهروندی متعقد بود. او انسان فراقومی فراملیتی ومنطقوی بود . نظام عادلانه را دروجود همبستگی  تمام زحمتکشان جهان در رأس حزب پیشتاز طبقه کارگر عملی میدانست .  او درتشکیل حزب دموکراتیک خلق افغانستان نقش برجسته داشت،  این حزب فراقومی بود که دران نماینده گان تمام گروهای اجتماعی واتنیکی کشور عضویت داشت . که تابحال  با داشتن همچو هویت فراقومی ومنطقوی الگو درمیان سایراحزاب سیاسی چپ وراست ِورد زبان مردم ما میباشد وازان به قدردانی  یادمیکنند . نفش ببرک کارمل در بنیان گذاری  حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کنار سایر همرزمانش از پایگاهی  شایانی برخوردااست. ،  بخاطر تحقق ارمانهای خود چند مراتبه راهی زندان شد ، اما این عمل هیچگونه تغییر در راه وتفکرکه انتخاب نموده بود وارد نه توانست بکند، برعکس شجاعانه وجسورانه دراه اهداف خود بامتانت به جلو رفت، وازان یک قدم هم عقب نشینی نه می کرد. با موجودیت هر نوع رویکردهای خشمگین زورمندان دستگاه های جهنمی سیاهء ارتجاعی داخلی وجهانی ازوفاداری به ارمانهای عدالت اجتماعی و خوشبختی وسرفرازی مردم زحمتکش از هدف خود منصرف نه شده و به مثابه انسان متعهد وبایمان  تا اخرین رمق زندگی خودبه ان وفادار باقی ماند.   ببرک کارمل منحیث رهبر با تقوا مبتکر واندیشمند  همیشه برای تحکیم وحدت سازمانی،تشکیلاتی ح.د.خ . ا  پیگیرانه مبارزه نموده وازهیچ نوع فداکاری دریغ نه ورزیده است..

ببرک کارمل  باتحلیل عمیق ودرک علمی ،برای نفوذ وگسترش اهداف ترقی خواهانه در جامعه وبسیج توده ها بدور  حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،برای ایجاد تفاهم وهمسوئی  با سا ئیر نیروهای ملی ومترقی چپ بعداز قیام هفت ثور سال 1357 واخص بعداز مرحله تکاملی ان  زمینه ایجاد جبهه مشترک ضد استبدادی وضد استعماری  راهموار وانرا به اشتراک افراد با نفوذ کشور تشکیل داد . این پدیده را  راه نجات افغانستان از چنگال نیروهای استعمارواستبدادی کشور های امپر یالیستی   در روند تاریخ تلقی مینمود .  ببرک کارمل به مبارزه ازادیخواهانه  جنبش مشروطه وقانون خواهی وسایر گروهای سیاسی وطنپرست ضد استعماری احترام قایل بود، انرا پاسداران نهضت روشنگری ونخستین قیام کننده گان ضد استبدا واستعمار بیگانگان درکشور ما میدانست وبه مثابه نگهبانان شرف وناموس کشور ازانها به افتخار یاد میکرد.

 ارزوها وارمانهای جاویدان ببرک کارمل که درقلب ورگ وخونش عجین شده بود، برایش بعدازپیروزی قیام هفت ثوریک حادثه ء نوید بحش بود، تا انهارا تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان یگایک عملی نماید. شوربختانه اجرای عملی ان اهدافی را که  اغاز نموده بود، نه توانست که  به سرمنزل مقصود بنابر دسایس وتوطئه ومداخلات بی شرمانه نیروهای عقب گرایی متحجر قرون وسطایی دروجود احزاب وگروهکهای اسلام افراطی باپشتبانی نیروهای عقب گرای  منطقه و امپریالیزم جهانی  ،تا اخیر برساند . خورشید ازادی وخوشبختی وانسانیت درکشور ماافول نموده و سیاهی زوال ناپذیر حاکم گردیده هست. عواقب  بعدی اعمال را که این نیروهای سیاه متوحش و تباه کن ،در کشورما تأمین کرده اند، برای همه بمانند افتاب روشن میباشد..

شادروان ببرک کارمل به مانند  شخصیت با تقوی وپرهیزگار به غیراز معنویت چیزی از لحاظ مادی ازدوران حیات خود بجا نمانده  ،فقیرانه زیست وفقیرانه در دیار غربت دنیای فانی را پدرود گفت.

روح وروانش شاد وخاطرات وارمانهایش گرامی باد. 

 

  

بقیه گزیده های مقالات علي رستمي کلیک نماید

 

 

 
 

 

admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد