2016/02/09

علی رستمی

استفاده نامشروع ازمنابع طبیعی کشورها توسط دولتهای غاصبی امپریالیستی!

جهان بعداز کشف را ه های دریایی داخل مرحله جدید ی ازارتباط خویش در قرن هجده ونوزده کردید . این امر باعث  وصل راه هایی بازرگانی وارتباط های نظامهای سیاسی واجتماعی  میان قاره های دُور جهان ،از اسیا الی افریقا وامریکا شد، که براساس ان کشورها ی بزرگ درجهان کشف ومناسبات گوناگون میان انها رقم خورده وچهره جهان شکلی دیگری به خود گرفت. دراین زمینه پرتگالیها واسپانیها پیش قدم بوده که بعدن انگلستان نیز درقطارانها ازلحاط نیروهای بزرگ دریای شامل شد؛ که این امر باعث تسلط  کشورهای قدرتمند بالای کشورهای ضعیف که دارای منابع سرشار طبیعی وبشری بود، کردید. ازجمله برای اولین بارا نگلستان به هند زیر نام کمپنی شرقی هندبشکل رسمی بعد از پرتگالیها مناسبات بازرگانی را اغاز کرداند که این امر به جنگهای خونین درسال 1858 میان هندی ها و عساکر اشغالگر انگلیس شده که باعث ازبین رفتن کمپا نی  بازرگانی شرقی هند ،اخرین دولت مغولی واستقلال هند گردید . بعد ازان  هند زیر اداره مستقیم  انگلستان  قرارگرفته وبه مستعمره ان تبدیل شد. انگلیسها دراوایل کوشش کرداند،  وسایلی را بکار برند تا صنایع هندی را تضعیف ونابود سازند ،به عوض ان صنعت  انگلیسی را درهند رواج دهند. تا اینکه به هدف خویش فایق امده و تمام صنایع دستی منسوجات تاریخی انرا ازبین برده ودرمقابل منسوجات خودرامروج ساختند. که این عمل مدهش استعمار گرانه ضد انسانی شان، باعث بیکار شدن صدها هزار کارگر ورجوع کردن انها به دهات وثقلت وفشاری بیشتری انها  بالای زمین گردید.همچنان کشت لاجورد را نیز رایج ساخته  وحاصلات انرا به کشور خودانتقال میدادند . از طرف دیگر صادرات قاچاق  تریاک به چین که بنام " جنگ تریاک" درسال 1840 مشهور هست، که درنتیجه   فرمانی منع ورود تریاک را  دولت چین  در سال 1800 ترسایی  به کشورش صادر کرد، که به این اساس منع وکنترول وضبط تریاک های بازرگانان انگلیسی در چین اغاز شده و تحت مراقبت جدی دولت چین قرارگرفت. مقدار زیادی این تریاکها که بدست کارمندان چینی می افتاد انر ضبط ونابود میساختند . این امر بهانه برای دولت انگلیس  به نام دفاع از منافع وحیثت ملی شان شده، در سال 1840 به چین حمله نموده که درمقابل محاصرهء بندر کانتون  توسط نیروهای دریای انگلیس مقاومت نه توانسته تسلیم کردید. ودرسال 1842 پیمان نانگینگ بوجود امد که بنابران پنج بندربرای بازرگانی دادوستد تریاک بازوازاد شد.

همچنان اشغال کشور فلیپین توسط امریکا درسال 1898  بعد از رهایی از استعمار اسپانیا،که به امریکا تعلق گرفت و تا ختم  جنگ دوم جهانی زیر سلطه ومستعمره ان بود. اشغال  فلیپین ذریعه امریکا منافع اقتصادی درپی داشت تا انرا حفظ وحمایت کند. مخصوصآ به کشت "کائچو"  یک نوع ماده است که بنام "شیرابه" درختی یاد میگردد ،  که ازان برای بوجود اوردن کالاهای" رابری" و لاستکی مانند : تایر وتوپ استفاده میشود  ، که کشور امریکا که فاقد ان هست ،وبرای وی ضروری وچیزی  بارارزش تلقی میشد ،ازحاصلات کشت ان دراین کشوراستفاده عظیمی نموده است.

درافغانستان نیز بعد ازقدرت گرفتن تنظیمهای جهادی ، با اقدام اعضای این گروها و با پشتبانی قاچاقبران جهانی ،تحت نظر حضور عساکر نظامی  ناتو واخص عساکر امریکایی وانگلیس در ولایات جنوبی وشرقی افغانستان  صدها هزار جریب زمین مواد مخدره ازجمله کوکنار زرع شده که نظر به منابع  خبری واطلاع رسانی معتبرجهان 97  فیصدتولیدات جهان دراین کشور تولید میکردد ،که از این طریق ملیاردها د الر به اختیار دستگاهای جاسوسی امریکا و انگلیس تعلق گرفته است. طوریکه درپروگرام خبری، شبکه تلویزیون دولتی جمهوری فیدرال المان بنام "آ.اِر.دی"  زیر عنوان :علت تداوم جنگ وخطر نیروهای ناتو درافغانستان  ، چنین امده است:" . درکنار کنفرانس افغانستان که برمحور ادامه روند تعهدات کشورهای عربی و امریکایی درافغانستان وحضور عساکر انها می چرخد. حقایق دیگر درمورد علت اصلی حضور انها درافغانستان نیز افشا گردید. نظربه گفته های "کوپ انلاین" ویک تعداد از رسانه های دیگر ارتش امریکا از تجارت کوکنار ومواد مخدر درافغانستان حمایت میکند. افغانستان با صادرات 92 فیصد ،مواد مخدر جهان، یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده مواد مخدره به شمار میرود. اکنون شواهد اشکار میسازد که امریکا با صراحت وظیفه گرفته است ،تا مزارع کوکنار را حفاظت نمایند. با این عمل شان میتوانند تا نعت ملیارد دالری مواد مخدره را حمایت وکنترول نمایند که ازاین تجارت "ام 16ــسی ای ایی ـ وال استریت"وسازمانهای دیگراستفاده عظمی را میبرند.نظر به راپور اداره با مواد مخدره سازمان ملل ،بعد از حمله امریکا درافغانستاناغاز سال 2000ترسایی تخت رهبری جورج بوش زرع کوکناردر افغانستان 657 فیصد افزایش یافته است. یک دانشمند واقتصادان کانادایی بنام خوسو دوفسکی درسال 2007 نوشته بودبرنامه تجارت مواد مخدره بنام هلال طلایی که توسط سی ای ایی در اغازده هشتاد پلان گذاری گردیده بودتاکنون توسط سازمانهای استخبارتی امریکا وانگلیس ونیروهای ناتو حمایت گردیده است."

این افشا گیری بین المللی که توسط رسانه های هم پیمانان امریکا وانگلیس صورت گرفته است،واقعیت بزرگی پنهانی وپشت پرده را درابطه به موجودیت حضور سربازان امریکایی وناتو و رشد وحمایه طالبان درافغانستان وعدم نابودی انها از افغانستان برملا میسازد ؛که جنگ درافغانستان دستوری وسازمان یافته، ازجانب  سازمانهای جاسوسی اعضای ناتو برای کسب درامد های سرشار اقتصادی و همچنان زمینه ادامه موجودیت انهارا به جهانیان برای تحقق اهداف  شان  درمنطقه توجیه نماید، میباشد. گروه طالبان چشمه سرشار درامد مادی برای انها گردیده است. درحالیکه گروهی طالبان وهمچنان زایش جدیدی گروهی تروریستی داعش وسایر نیروهای تند روی دین ومذهبی همه مطابق به پلانهای جیوو پولتیکی واقتصادی امریکا وانگلیس طرح ریزی وبوجود امده است . تا تامین کننده منافع انها درمنطقه وجهان باشند. کشتار مردم بی گناه وطن ما زیر هرنام که صورت میگرد، فقط برای تامین خواستهای جهان گشایی و درامد سرشار سرمایه وسود ازخون ریزی انها بوده ومیباشد. اینها نه برای اعتلا وپیشرفت وترقی کشور ومردم ما درافغانستان حضور دارند، بلکه برای منافع ملی شان با نابودی مردم کشورما وانسانها بی گناه میباشد که ا نرا به قبرستان منطقه تبدیل نموده اند.. جنگ درعراق، لیبی، سوریه وافغانستان همه همه زیر ساطور بی رحم کشورهای امپریالیستی اقتصادی وجهانی  سازماندهی و پیش برده میشود. هرزمانی که خواسته باشند جنگ را اغازمیکنند وهرزمانی که  نه خواسته باشند انرا خاموش وختم میکنند. بناعن تا عطش بی پایان سود سرمایه توسط این غولهای سرمایه و دشمنان اهریمنی بشریت وجود دارد و زندگی این سیستم فرسوده وکثیف ادامه داشته باشد، بشریت روی خوبی وارامی را نه خواهد دید. اینهمه اقدامهای نظامی وسروصدای مبارزه علیه تروریزیم درجهان جزء توطئه ودسیسه  برای مصروف نگهه داشتن  کشورهای به اصطلاح  مخالفین مذهبی وعقیدوی  انها بوده ،تا این کشور در تشنج و بی ثباتی سیاسی واجتماعی   وجود داشته باشند. تا امریکا واعضای ناتو واسرائیل خواب ارام دربستر خود داشته باشند.

 

  

بقیه گزیده های مقالات علي رستمي کلیک نماید

 

 

 
 

 

admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد