2016/06/19

علی رستمی

جهان در روند تشدید تشنج  وتکرارتاریخ

درجهان  امروزی که ما قرارداریم اهسته اهسته سایه جنگ وخشونت بران هرروز بیشتر مستولی شده  وفرایند فاجعه امیز ومدهش مادی ومعنوی ، جنگهای خانمانسوزِ اول ودوم را درذهن جهانیان تداعی مینماید. از انجایکه تاریخ جهانی گواهی میدهد، پیش از اغاز هر فاجعه بشری که نابودی انسان را درقبال دارد ،عوامل وعلت ان  رهبران استکباری  بوده وهستند که چرخ بنیادی مادی ونظامی را دردست دارند . توانسته اندکه این چرخ را به نفع خواستهای استثماری خویش برشالودهء زور وستم اجتماعی، همیشه فعال نگهه دارند.بنابراین برای تسلط قدرت جهان کشایی خود با اقدامهای نظامی  مستقیم وغیرمستقیم ،  دولتهای که به  فرمان شان عمل نمی کنند وبر ضد خواستهاس غیر مشروع وانسانی شان قرارمیکرند  ،از ازادی ،دموکراسی و حاکمیت مردمی خویش دفاع مینمایند با رویکردهای سیاسی ،  به بهانه های مختلفی  انها را سرنگون وازبین میبرند. این رویکردها ،در افروختن  جنگ وجدال ومناقشه های منطقوی وجهانی نقش اساسی داشته است که میتواند با یک اشتباهی سیاسی جنگ گرم  بیشتر درجهان مشتعل شود.

عوامل که درمشتعل ساختن  جنگ اول دوم جهانی  نقش داشت ،دراوراق تاریخ چنین بازتاب یافته هست:  رقابت اقتصادی و دریایی بین المان انگلیس ورقابت میان اتریش وروسیه دربالکان  برای تسلط بیشتر در منطقه وجهان وترور ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان . این جنگ اثر ناگواری مادی ومعنوی را برای بشریت بوجوداورد ؛ باعث  کشتار ملیونها انسان بی گناه و تخریب اقتصادی کشورها وازبین رفتن امپراتوریها وزمینه رشد ملی گرایی وتشکیل دولتهای فاشیستی وضد عدالت اجتماعی وتقسیم شرق میانه ، بین انگلیس وفرانسه که سبب تغییرنفشه ان از بنیاد  کردید،شد.  همچنان به اثر مداخله مستقیم کشورهای امپریالیستی درراس امریکا وهمدستان شان کودتاهای نظامی در افریقا واسیا انجام شد که زمینه شروع جنگی دیگر خانماسوزِ بشری را بوجود اورد .

بعد ازجنگ  اول جهانی که به کشورهای متعرض ، بالخضوص المان ضربه شدیدتی مادی  ومعنوی ازطرف متفقین وارد شد،این کشورها، دریک رکود فاجعه اور اقتصادی واجتماعی قرار گرفتند .المان مجبور بود که ملیونها دالر غرامت جنگی را به متفقین بپر د ازد ،تمام بنیادهای نظامیش نابودو تحت کنترول جامعه بین المللی قرار گرفت؛ این رویکردها را مردم المان   برای خویش  تخقیر امیزدانسته ،نفرت وانزجارشانرادر مقابل خارجیها وبالخصوص یهودیها تشدیدبخشیده که سبب  کشتارمیلیونها یهودی کردید. در پی این همه مناقشه  و بی نظمی ها بحران اقتصادی 1933و فاشیزم هیتلری باهمراهان ایتالیوی وجاپانی واسپانیویی خویش ظهور کرد که جهان درپرتگاهی جنگ جهانی دوم قرارگرفت. درجریان جنگ جهانی اول که انقلاب اکتوبردر روسیه به پیروز رسید ونخستین دولت سوسیالیستی تخت رهبری حزب بلشویک روسیه درجهان بوجود امد ه بود، اختلاف ورقابت شدیدی  قدرتهای غربی با دولت شوروی اغاز شد. حتا با امضای  قرارداد شرم اور درشهر مونیخ که به نفع فاشیزم هیتلری بود و به تقسیم چکوساواکیا تمام شد ،انگلیس و فرانسه دران  نقش داشتند.  تبلیغ ومبارزه شدیدی فاشیزم  هیتلری برضدکمونیستها  زمینه ساز شد تا کشورهای غربی به نفع خویش  علیه دولت شوروی  از وی استفاده یی ابزاری نمایند. بی اعتمادی میان کشورها ی جهانی   برای کسب سود سرمایه و تسلط درجهان هر روز پیشتر میشدوضع وحشتناک واختناق بر اساس مولفه های اتی حاکم بود:در 1935 ایتالیا به حبشه حمله نمود، در 1936 ژنرال فرانکوبا نیروهای مراکشی به اسپانیا حمله کرد، در1937 چین مورد هجوم دوباره جاپان قرار گرفت ،در 1938  المان نازی به اتریش حمله برد وانرا ضمیمه خودساخت ؛چکوسلواکیا تجزیه شد ،اختلاف میان ترکیه وفرانسه بالای منطقه " اسکندرون" بوجود امد که قبلن به سوریه تعلق داشت؛ در فرانسه در سال 1937 حمله تروریستی توسط گروهی بنام" کاگولار"یا مردان شلاق دار" معروف بودند، برضد جمهوری فرانسه که توسط المان وایتالیا سلاح داده  شده وکمک میشدند صورت کرفت که صد ها نفر بقتل رسیدند. دراوایل نوامبر 1938 یک جوان یهودی  پولندی به اثر فشار وتضیقات بیرحمانه بر یهودیها یک دیپلمات المانی را درپاریس ترور کرد؛ وضع درفلسطن روز به روز بدتر میشد، اختلاف میان امریکا وانگلستان نسبت ارتباط چمبرلن نخست وزیر انگلستان که درصف قدرت های فاشیستی قرار میگرفت، زیاد میکردید . مردم بی دفاع(بمانند امروز شرق میانه) ازکشورهای چکوسلواکیا خصوصآ ازمنطقه سودت ، دهقانان اسپانیایی از دست حمله فرانکووهمچنان چینی ها، حبشی ها ، یهودیها وافراد مترقی و دموکرات در المان ،اتریش چکوسلواکیا که بر ضد فاشیزم بودند ، به خارج فرار نمودند ،موج بزرگ ،صف و انبوهی ازمردم ماتم زده  بی پناه، ناتوان، بی خانمان وبا خاطرها یی از رنجهای متراکم به صورت کتله های بزرگ بی پایان سرگردان به هرسو درحرکت ومهاجرت( بمانند امروز درشرق میانه واروپا)  بوداند. دردنیا بر اثر ترور فضای خفقان  وحشت  حاکم بود تا اینکه درسپتامبر 1939 با حمله ارتش المان به پولیند جنگ  دوم جهانی خانمانسوز اغاز کردید.

امروز نیز این حالت وحشتناک تاریخی دوباره بالای بشریت بنابر خواستها واروزهای جهان کشایان نیولیبرالیزم جهانی ، غرض تسلط بر منابع طبیعی کشورهای که دارای منابع انرژی هستند ،برای بازاریابی تولیدات وتسلط اقتصادی؛ به انواع وابزار مختلفی با مداخله نظامی و یابا تشکیل گروهای تروریستی دینی ومذهبی در شرق میانه وافریقا واسیا واروپا ،حمله ورشده و انرا به میدان کشمکشهای قومی ومذهبی تبدیل ساخته اند. بنابراین انعده دولتهای که درمقابل خواستهای شان تسلیم نه شده ونمی خواهند کشور شان تحت مستعمره انها قرارگرید ، انها را بنام دیکتاتور زیرنام تحقق دموکراسی وارداتی توسط توپ وتانگ وبمبارتمانهای هوایی ،حکومتهای شانرا سرنگون ساخته که این کشورها بعد ازان بسوی بی ثباتی سیاسی واجتماعی سوق د اده شده اندکه این عمل در: عراق ، لیبی ، سوریه ، اوکراین  وسایر کشورها ی افریقایی واسیایی  اجرا شده هست. با این عمال فضای وحشت و بی اعتمادی بوجود امده که هروز وقوع برخوردهای نظامی میان کشورهای امریکا ، روسیه  که مدافع وپشتبان این کشورها به نفع خویش هستند، ازامکان دورنیست!  اختلافهای موجو دمیان  کشورهای جهانی با درنظرداشت اسناد تاریخی مشابه به جوی سیاسی  میباشد  که پیش از جنگ دوم جهانی درجهان مسلط بود . بنیاد گرایی بر اساس روحیه فاشیستی دینی ومذهبی و بهره کشی از دموکراسی فجع ترین ووحشت ترین حالت را بالای مردم درنقاط  مختلف جهان بوجود اورده است. امپریالیزم هر زمانی که به بن بست  اقتصادی میرسد برای احیا ورشد وفعالیت بیشتری چرخ تولید برای کسب سود وسرمایه ازمیان خود قهرمانانی بوجود میاورد که بتوانند بربنیاد قهر وجبر وتعصب ملی ومذهبی جهان رابه نفع خود دگرگون سازد تا اینکه سلاح مدهش تولید شدهء ضد انسانی را بفروش برسانند وسود بیشتری کمایی نمایند. اگر پیش از جنگ دوم جهانی فاشیزم هیتلری باخود خواهی وجهان کشایی وبرتری نژادی بروز کردوجهان را بسوی تباهی بشری رساند؛ امروز بازهم با پشتبانی مادی ومعنوی کشورهای امپریالیستی  گروهی تروریستی داعش والقاعده بوجود امده که عملآ جنگ فرقی مذهبی درشرق میانه رااغاز کرده  که  کشورهای عربی درشرق میان علیه یکدیگر به دوگروپی مذهبی سنی وشیعه تبدیل شده که هرکدام انها یکی ازاین فرقه هارا  تقویه وپشتبانی مینمایند وهرروز بنام دین ومذهب مردم بی گناه سرزد میشوند که پشتبانی نظامی وپولی وتحریکاهای سیاسی کشورهای امپریالیستی درمیان کشورهای متخاصم، کاملأ هویدا وارجعت دارد. از جانب دیگر رویکردها ی  انتخاباتی دونالد ترامپ نامزد رییس جمهوری اینده امریکا که با روحیه فاشیستی  ملی ودینی درروند اتنخاباتی اهداف خودرا تبلیغ مینمایند، درمحافل مترقی چنین بازتاب یافته است: باز شبح فاشیزم هیتلری دروجود ترامپ تظاهر شده  و میخواهد که با اهداف نژاد پرستانه ودینی خود به کرسی ریاست جمهوری امریکا به پیروزی برسدو اینبار جهان  به پرتگاهی نیستی سوق داده خواهدشد، برای اینکه جنگ،جنگ هستوی خواهد بود که دران  هیچ نیروی برنده نخواهدد داشت . این حقایق موجود جهانی ، مردم جهان ونیروهای دموکرات وصلح خواه را به وسوسه و مخاطره جنگ هستوی قرارداده است که مبادا این دیوانه زنجیری درصورت پیروزی به تحقق اهداف فاشیستی خویش موافق شود؛ از سو ی دیگر بنابر کشتاروترور بیرحمانه انسانها در گوشه وکنار جهان  توسط  گروهی تروریستی داعش وتلاشهای دفاعی وتجاوزی روسیه وامریکا فضای اختناق وبی اعتمادی وترس از اغاز جنگ در جهان مستولی شده است.کودتای امریکا در اوکرائین ومداخله انها درسوریه ،یمن لیبی ومنازعه سرخدی میان افغانستان وپاکستان فضای جهانی هرروزبد وبدتر شده میرود. امروز دموکراسی وهومانیست و روحیه انسانی واجتماعی بربنیاد عدالت اجتماعی  ،برابری ومساوات جای خودرا به عداوت و دشمنی و بی اعتمادی داده وباعث تشدید استثمار فردازفرد واختلافهای ملی درجهان گردیده وابعادش گسترش میابد. باید جنبش صلح وعدالت خواهی درکشورهای مترقی جهان قدمهای بزرگی را برای ازمیان بردن عمال ترور واختناق ضد بشری بر دارندومردم را بسوی این امر بسیج نمایند. درگام نخست نیروهای مترقی وعدالت خواه مسوولیت جواب تاریخی را در مقابل این امر بزرگ را دارند تا با موج جنبش ضد جنگ برای تامین صلح وازادی وبرابری،رشد فاشیزم دینی وملی وخواستهای فرسایشی امپریالیزم جهانی رادرجهان بگیرند. کارل مارکس میگفت :" تاریخ برای پاسخ دادن به سوالهای گذشته، راه دریگری ندارد جز مطرح ساختن سوالهای تازه".

رومن رولان نویسنده فرانسوی گفته هست:" اقدام پایان اندیشه است، هراندیشه که به سوی اقدام متوجه نباشد نوعی عقیم بودن وخیانت است."

به پیش ، به امید صلح سراسری ورفع تشنج درجهان    !

زنده باد صلح دموکراسی ،ترقی وبرابری درجهان .

المان . علی رستمی  ا

   

بقیه گزیده های مقالات علي رستمي کلیک نماید

 

 

 
 

 

admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد