2016/09/06

علی رستمی

یادبود ازشخصیت والای مقام، نستوه وقهرمان دگراندیش شادروان داکتراناهیتا راتب زاد

 

  دوسال قبل زنی مبارز یی نستوه وقهرمان دلداده ِ راه ازادی وانسانیت وعدالت اجتماعی که این ارمانها تبلور شخصیت وی درروند زندگی فردی واجتماعیش  شده بود، ازمیان یاران ودلباخته گان طریقتش راهی سفر ی دایمی کردید وبه ابدیت پیوست . جاویدان نام بانو داکتراناهیتاراتب زاد در ماه اکتوبر1931در محله گذر گاهء کابل چشم به جهان گشود.ودرهفتم دسمبرسال  2014به عمر83 سالگی درکشور االمان درغربت دوری ازوطن چشم ازجهان بست.

شاد روان داکتر اناهیتا  راتب زاد ازجمله زنان سرشناس وپیشتاز جنبش مترقی ودمکراتیک ملی افغانستان بود، که درپهلوی سایر زنان ومردان مترقی وعدالت پسند درفش مبارزهء عدالتخواهی راعلیه تبعیض جنسی ونابرابریهای اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی برای حقوق حقه زنان  وسایر خلقهای زحمتکش وبی دفاع کشور که درزیر چترِ مردسالاری واستبداد ظالمانه ء مناسبات حاکم فیودالی وماقبل ان قرار داشتند به اهتزاز دراورد. اناهیتا راتب زاد زنی کنشگر سنت شکن بادرک از ارزوهای هموندان اجتماعی خودیکجا با انها زنجیر ظلم واستبداد تحجرگرایی رابدریدند ودر راهی بیشتری  ازادی زنان قاطعانه بااستواری  مبارزه نمودند . اناهیتا با درک وتحلیل جامعه افغانی با تجربه محیط خانواده گی که متاثر ازروشها ورویکردهای ظالمانه طبقات اشراف جامعه که درچنگ مناسبات وقوانیین ملوک الطوایفی وخان و مَلک بازی قرار داشت به مبارزه وقیام خیست.توانست که بزودی درمیان جمعی از روشنگران وتحصیل کرده گان  زنانیی پیشتاز واگاهء مترقی  نام ونشان افتخارامیزرا کمایی نماید. صدها بانوان جوان ونوجوان  رادرحلقه های اهداف پیشرونده ء عمل ازادیخواهی ومحقق ساختن حقوق زنان با مردان از لحاظ سیاسی اجتماعی واقتصادی دریک صف جمع نمود ه وانهارا اگاهانه در راهی این ارمان سازماندهی نمود ، بعدن این صف با ایجاد سازمان دموکراتیک زنان افغانستان  که به ابتکاروی بوجود امد، مبارزه اگاهانه انقلابی را درمیان اجتماعی زنان افغانستان  باگامهای متین واستوار پیش برده وتا آخرین قدرت وتوان برای  تحقق ارمانهای خویش مبارزه کردند.

ارسطو فیلسوف شهیر یونان میگفت:" هیچ فردی انسان نیست مگر انکه عضو جامعه یی باشد." اناهیتا چنان شخصیت بود که نه تنهاخودرا عضو فعال وپیشگام جامعه میدانست ،بلکه خصلت اجتماعی انسانرا  درروند تاریخ عملی ساخت.از اجتماع برخیست با اجتماعی زندگی کرد وبرای تحقق ارمانهای اجتماعی انسان ازهمه منافع شخصی وخانواده گی خودبرای تحقق ارمان که به اوسوگند یاد کرده بود وفاداروجامه عمل پوشاند.علیه هرنوع دسایس وعمال خائینانه دشمنان ارمان خویش تا اخرین لحظات زندگی خود سر تعظیم فرو نیآورد وبه ان وفاداروانرا باقلب ووجود خودبه گورستان برد. شادروان اناهیتا راتب زاد وظایف خطیری را که تاریخ به عهده اش گذاشته بود، با امانت داری وبا ایمان انجام داد، سرپای دوران زندگی بانو اناهیتا سر شار از وطن ومردم پرستی وازادی زنان ازقید ظلم واستبداد سنت ظالمانه عقب ماندهء قرون وسطی سپری شده است. او مطمئن ترین طریقه دوامدار برای نیل به اهداف ازادی زنان راقلب پاک ،شعور واراده اگاه بر شالوده تیوری مترقی وپیشرو زمان که انسانرا ازقید محرومیتهای مادی ومعنوی نجات بدهد ،میدانست.

اناهیتا راتب زاد در روند زندگی خود برای بدست اوردن نیازهاو مایحتاج مردم خود وبویژه زنان کشور خود ، درمقابل هرنوع زور گویی ها وعوامل قدرت طلبانهء نیروهای ارتجاعی وسیاه مبارزه کرده و مطابق زمان  کنش   نشان داده هست.

اناهیتا راتب زاد با عمل خلاق ودوران ساز ،تاریخ خود را ساخت ونامش جاویدان در سرلوحه مبارزهء جنبش عدالت خواهی  برای برابری ومساوات میان مرد وزن  قرار گرفته ونامش جاویدانه درمصحف تاریخ با خط زرین از جایگاهی والای  انسانی برخوردار هست.

روح وروانش شاد ،خاطرات وارمانهای والای انسانیش جاویدان باد!

  

بقیه گزیده های مقالات علي رستمي کلیک نماید

 

 

 
 

 

admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد