2016/11/28

علی رستمی

فیدل کاستر ابرمرد و الگوی تاریخی مبارزِ جنبش چپ جهانی درگذشت

 

 

فیدل کاسترو امروز 26 نومبر 2016 ،با وطن ومردم خودبعداز هفتادسال مبارزه سیاسی به عمر نود سالگی پدرود حیات گفت ، روح روانش شاد وخاطراتش گرامی باد.

فیدل آلخاندرو کاسترو ابر مرد تاریخي جنبش چپ جهان، این مبارزِ سر به کف راهی ازادی وعدالت اجتماعی که درجهان الگو بود، ازمیان همرزمان وخلق قهرمان خویش رخت بست. فیدل کاسترو این مبارز نستوه ، بتاریخ 13اوت 1926 درشهر بیران واقع درایالت اورینه کوبا بدنیاآمده وبعد از سپری نمودن دوره جوانی در مکتب خصوصی واقع درشهر سانتیاگو کوبا وبعدآ در هاونا دردانشکدهء حقوق پوهنتون هاوانا تحصیل خود را به پایان رسانید. کاسترودر دروران جوانی به مبارزه اغاز نمود . کاسترودرسال 1947 ترسایی عضو حزب مردم کوبا شد که درانوقت بنام حزب اردتدوکس شهرت داشت . کاسترو سپس رهبرِ چپ ان حزب شد. کاسترو از عنفوان جوانی علاقمند به مبارزه علیه بی عدالتی های که درکشورش وجود داشت عضوی گروهی مسلح که علیه نظام رافائل تروخینو در جمهوری دومینیکن مبارزه مینمودند، شد.جنبش انقلابی کوبا که از 1953 به مبارزه اغازکرد، هدف شان سرنگونی رژیم فاسد با تیسا که نمایندگی از قشر اشراف زمیندار امریکایی شمالی میکرد ند،بود .دهقانان به شکل فجیع بهره کشی میشدند. این جنبش یک جنبش ملی ورهایی بخش بود .

که سپس جنبش کمونیستی به شکل چریکی بوجود امد، وایدیالوژ ی مارکسیزم را کاسترو در حزب رسمی ساخت. کاسترومانند لینن ومائومبارزه خلاق نظر به شرایط عینی جامعه مبارزه را پیش گرفت . کاسترو مبارز سرسخت علیه نظام کاپیتالیسی واستثمارانسان از انسان بود ودراین راه جانبازانه مبارزه نمود تا اینکه پیروز شد. با پیروزی انقلاب اکتوبر وایجاد دولت بزرگ شوراها درجهان که برای اولین بار نظام سوسیالیستی درجهان بوجود امد،به مثابه الگوی جهانی برای همه احزاب مترقی جنبش سوسالیستی ورهایی بخش درجهان تبارز نمود وازهمه جنبشهای انقلابی حمایت وپشتبانی میکرد،که بالای این جنبش اثر گذاشت.

بدین اساس در سال 1959 با مبارزه خستگی ناپذیر فیدل کاسترو وهمرزم وفادارش چگواراانقلاب سوسیالیستی برای اولین باردرامریکای لاتین در زیر گلوی امپریالیزم امریکا به پیروزی رسید .پایه های نظام نوین سوسیالیستی را درکشوری خود اساس گذاری نمود. ازا ن وقت به بعد کاسترو در دوجبهه دست وپنجه نرم میگرد، یکی؛ برای از بین بردن میراث شوم بقایای نطام کهنه وفرسوده وایجاد جامعه سوسیالیستی . درسوی دیگر علیه امپریالیزم جهانی که میخواست انردرنطفه خنثی وازبین ببرد ، اما به اثر جانفشانی حزب ومردمش توانست که فیدل کاسترو موفق بیرون اید ودرکشور خود عدالت اجتماعی را گسترش دهید. او مخالف حمله صدام به کویت وتجاوز امریکا وناتو به عراق

، لیبی وسوریه بود وانرا محکوم کرده وجنایت بشری میدانست.امپریالیزم امریکا 638

مراتبه توطئه توسط سی آیی ای علیه کاسترو به راه انداخت تا انرا ازبین ببرد، اما جان سالم بدر برد،و تحریم های اقتصادی رابرضد رهبری کاسترو بکاربرد،اگر این تحریم های نمی بود، امروز کوبا یک کشور کاملآ بیشرفته با داشتن قشر متوسط عالی میبود وزندگی بیشتر وشایانی خلق کو با نسبت به حالی داشتند. بازهم کاستروبا رفقای همرزمش از راه های پرخم وپیچ مبارزه موافقانه عبور کرده و الگو جنبش سوسیالیستی درجهان تبدیل گردید.

 

ارمانهایش پیروز وخاطراتش گرامی باد!

 

علی رستمی 26.11و2016 المان

  

بقیه گزیده های مقالات علي رستمي کلیک نماید

 

 

 
 

 

admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد