2017/07/02

علی رستمی

شهروندان افغانستان خواهان افزایش عساکر خارجی درکشور شان نیستند!

 

 

قرار است مطابق فیصله جلسه مورخ 29.6.2017 وزیران دفاع پیمان  ناتو  ، سربازان شان در افغانستان افزایش یابد. درجلسه بعداز غور بررسی وضع سیاسی ونظامی کشور برای تامین صلح و قلع وقمع نیروهای تروریستی درافغانستان با تدوین استراتیژیکی جدید امریکاتصمیم اتخاذ کردید،تا کشورهای عضو ناتو به تعداد سربازان خویش به افغانستان به افزایند. طوریکه معلوم است عساکر نظامی  کشورهای 48 کشور جهان در چوکات سازمان ناتو ویکصدوسی هزار عساکر امریکا بعداز دسامبر 2001 درافغانستان با تلاشهای پیگیر نه توانستند که صلح را درافغانستان تآمین نمایند.برعکس  لانه های جنگ افروزان تروریسم درافغانستان ازبین نه رفته، بلکه هزارها چند با ایجاد گروهای جدید  مانند داعش و سایر نیروها دهشت افگن افزایش یافته که نطر به گفته وزیر دفاع امریکا  " هفتاد فیصد خلای امنیتی درافغانستان وجود دارد" ؛برعلاوه  وزیر دفاع امریکا، تشدید جنگ وعدم امنیت و صلح سرتاسری   را ناشی :"ازاخراج  نا به هنگام وبا عجله وشتاب زده عساکر ناتواز افغنستان تلقی کرده، که باعث گسترش بی امنیتی شده است ".

از انجائیکه هویداست که بی امنیتی وعدم صلح وثبات سیاسی ونظامی درافغانستان نه تنها ناشی ازکمبود عساکرخارجی و بازگشت  عساکر امریکا وناتو ازافغانستان نیست، بلکه عوامل وچالشهای هنگفت عینی دیگری است که  ازعملکرد اشتباه امیزو تمامت خواهانه وخودخواهی های فردی وگروهی عقب ماندهء رهبران وحدت ملی در درون دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، وحضور متباقی عساکرامریکایی و انگلیسی در ولایات مانند هلمند وقندهار برای زرع وکشت مواد مخدره  درافغانستان بوده، که نظر به احصائیه سازمان مبارزه علیه مواد مخدره درجهان ،درسال 2015 هفت میلیارد دالر  نظامیان امریکایی  وانگلیسی از زرع ان بهره بدست اورده اند، که هفتاد فیصد مواد مخدره تمام جهان را دربر میگرد.برعلاوه، بی کفایتی و  عدم مدیریت سالم اداری ،سیاسی واجرائیو ی از جانب حاکمان ومسوولین ارگانهای مقننه ،اجرائیه و قضاییه درقبال پدیده های شوم بی عدالتی ونارسایی وکوتاهی در امور زندگی باشندگان کشورمانند:قتل، راه گیریی وگروگان گیری، زن کشی،دزدی ، قاچاق،بیکاری ، واسطه بازیها، قوم پرستی؛ رشد فساد لجام گسخته بر اساس ترویج و تحمل اخلاق جامعه ثروت سالاری وتجمل پرستی ،که دیوار بزرگ  میان فقیران وسرمایداران  ایجاد شده که هروز فقیر فقیر تر و غنی غنی تر و زوراو ر زورتر میشود ، میباشد. سازشهای تکتکی دایمی وموقتی حاکمان دولت با گروهای جنگ سالار داخل کشور وخارج ازان برای تامین منافع وپایه های قدرت ،ایجاد وتشدید  اختلافها میان صفوف ورهبری این گروها و امتیازهای مادی ومعنوی به جنگ سالاران وناقضین (گلبدین وجمعیت)حقوق بشر!،همچنان تمامیت خواهی، قوم پرستی مذهبی ،زبانی وگروهی  عدم تحقق وپذیرش مولفه ها وارزشهای شهروندی ودموکراتیک درگزینش وانتخاب کادرها ومسوولین اداری درمرکز وولایاتهای افغانستان  درجمله عوامل هست، که شیرازه وحدت ملی وحکومتداری راصدمه و ازبین برده است. این عوامل که سالها به گورستان تاریخ سپرده شده بود دوباره انرا زنده و رشد داده اند ،که رنج بزرگی را مردم افغانستان درداخل وخارج متقبل و دامنه ان به گونه های مختلفی عمدی و ناعمدیی درمیان اقوام کشور گسترش میابد. افراد وگروهای استفاده جو واجنتهای دستگاهای جاسوسی منطقه وجهان هر روز  این شعله  جان گدازرا  برای استفاده  به نفع خود،شعله ورتر ساخته می روند. . حوادث اخیر ازجمله انفجار یک تانکر فاضلات، مملو از مواد منفجره،در کابل در منطقه وزیر اکبرخان  درحدود 100 تن کشته و400 تن زخمی برجای گذاشت. چنانچه روز جمعه یک ودو جون در اثر انفجار ، درمراسم خاکسپاری در شهر کابل دست کم 7 تن کشته وزیاده از 100 نفر زحمی ومجروح شدند. پیامد این حوادث  باعث بروز احترازات مردمی برای جلوگیری ازهمچو عمال دهشت افگننانه دشمن وبی کفایتی مسوولین امنیتی در کشف وخنثای ان هزاران جوان را وادار ساخت تابرای رسانیدن    صدای خانواده های اسیب دیده وسایر هموطنان خودرا به گوش حاکمان دولت درخیابانها  بیایند . اما این جنبش  خودجوش مدنی نسبت مداخله پولیس برای متفرق ساختن تظاهره کننده گان به خشونت کشیده شده  وازجمله  سه تن ازاین معترضین توسط نیروهای پولیس  به قتل رسیده ،که زمینه سازخشم وانزجار زیادتر مردم علیه دولت وعاملین ان گردید.

چرا امریکا وناتو جلورشد سرسام اور نیروهای داعش را ازپاکستان که توسط هواپیماهای نظامی   تجهیز  باسلاحهای مدرن  توسط کشورهای همسایه وجهان  وغیره ، درسمت شمال وسایرنقاط  کشورانتقال میابد، به عوض افزایش عساکر خویش نمی گیرند؟،این افزایش چه محجزه خواهد اشت !تا  لانه های تروریزم را درافغانستان ازبین ببرد وصلح را تأمین نماید!.

درحالیکه اگر امریکا وکشورهای اعضای ناتو و سایر غربیان تمایل به ازبین بردن تروریسم وثبات سیاسی درافغانستان هستند ،چالشهای که دربالا ازان تذکارامد، با اقدامهای عملی بربنیاد مشوره های سالم و حتی مداخله مسقیم ویا غیر مستقیم از طریق مشاورین ارشد خویش  بالای رهبری حکومت وحدت ملی فشار وارد کند،انر ازبین ببرند،و اصلاح وتغییر رابر شالوده یی ارزشهای  شهروند ی  مطابق قانون نافذه کشورتحقق ببخشند،تا اینکه مردم افغانستان، ازمزایای دموکراسی وازادی واقعی مستفیدشوند. از انجائیکه علم جامعه شناسی وتاریخ اثبات نموده که بنیاد اساس جامعه را اقتصاد تشکیل داده وتعین کننده سطح شعوروارتقای سطح فرهنگ مردم میباشدوزایده یی پدیده های مثبت منفی دریک جامعه می کردد. براین اصل  وضع وسیستم حاکم اقتصادی کشوردر شرایط فعلی به نفع زحمتکشان کشور نمی باشد وباید،اصلاح گردد.  تسلط  "بازارازاد" لجام گسخته نیولیبرالیزم  یک جانبه درافغانستان  به نفع عدالت اجتماعی ورفاه عامه نه بوده ،بلکه به نفع کمپراتورییها ولابی های سرمایداران بزرگ خارجی بوده که به ثروت های شان افزون میگردد، براین اساس فقروبی عدالتی گسترش میابد.  بدین جهت لازم است ، تا کنترول دولت  از طریق  تقویه سکتورهای خصوصی وایجاد نهادهای مختلط اقتصادی  بالای" بازارازاد" از طریق رقابت ازاد تامین کردد،و انرا درالویتهای وظایف اقتصادی خود قرار دهد،تا رقابت سالم به نفع مردم بوجود اید.. برای اینکه امروز 40 الی 50 فیصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی مینمایند ،ترقی اقتصادی باعث نابودی مرزهای قومی میگردد. عقب مانی اقتصادی سبب ساز ان شده ،که میلیونها جوان وکهن سالان به مواد مخدره محتاط و هرروزه ارقام ان بلندتر میشود.  همچنان برای بوجود امدن اعتماد میان دولت واقوام کشورمطابق جغرافیای طبیعی کشور باید درشهرا ها ومحلات زونهای منطقوی  برای رهبری و کمک عملی باادارت دولتی ونظامی وفرهنگی از موجودیت افراد مشهور وباصلاحیت محیط  بوجوداید ،تا اینکه مردم اهسته اهسته به ارزشهای شهروندی پی برده وخودرا مسوول سرنوشت خویش درک نمایند . چونان که اقوام باهم برادر افغانستان  درطول تاریخ   درپهلوی هم  سهم مشترک در تغییر رویدادهای تاریخی داشته وخون خودرا درپای هم برای نجات همدیگر ریختانده اند،خودرا  برتراز یکدیگر نه دانسته اند، بلکه برادرانه باهم زیست کرده اند. تمامیت خواهی وزورازمایی های قومی براساس افتخارات تاریخی برای تسلط حاکمیت بالای شهروندان پدیده شوم وارتجاعی است که مارا به صدهاسال  به عقب میبرد. ازادی هرفرد دروجود ازادی اجتماعی تامین میشود؛مارکس میگفت:" رشدازادانه فردی ،شرط رشد ازادنه همه افراد است.". . بگذاریم که همه اقوام کشور  درروند تاریخی با رشد نهادهای اقتصادی وفرهنگی باتامین هنجارهای بشری  خویشرا دریک کاروان بزرگ همراه بسازند .هرنوع امتیاز طلبی وتفوق طلبی در فرایند تاریخی  به شکست مواجه شده وجزء بدبختی وجدایی وبوی تجزیه طلبی دیگر دستاورد انسانی با خود نداشته است. طوریکه  تجارب کشورهای جهان، در اسیا افریقا وامریکا نشان داده که تبعیض نژادی ، قومی، زبانی ، مذهبی باعث تفرقه وتجزیه کشورها ی مانند: فلسظین، سوریه، عراق، لیبی، هندوستان ،ترکیه مصر  شده اند ویا بسوی تجزیه کام برداشته اند. غربیها به عوض مرمی وتوپ تفنگ وبمب ونیروهای فزیکی جنگی ،بایدارزشهای  وموسسات فرهنگی اقتصادی برای ارتقای سطح تعلیمی واموزشی وبهبود وضع اقتصادی مردم به افغانستان صادر نمایند. طوریکه در سرویسهای خبری تلویزیون بی بی سی  با عده یی ازهموطنان ما درشهر کابل دراینموردمصاحبه شد همه مخالف  افزایش نیروهای نظامی ناتو به افغانستان بوده وعدم رضایت خود را نسبت به انها نشان داده اند.

اگرکشورهای بزرگ  جهانی ،با این بهانه میخواهند که از موقف ژئیوپلتیکی افغانستان برای منافع ملی خود، افغانستان را به میدان جنگ نیابتی توسط نیروهای ساخته شده یی تروریستی خویش علیه رقیبان بین المللی خود  جنگ را به انطرف سرحدات شمالی وغربی ؛ بکشانند پیروز نه خواهند شد وجزء اینکه افغانستان مانند زمانی جنگ سرد دوباره قربانی خواستها وارزوهای قدرتهای بزرگ منطقه وجهان کردد. اما ادوارتاریخی ثبوت ساخته است که هرگز نیروهای خارجی  به ارزوهای خود نائل نه شده اند.. هرنوع تفرقه اندازی وفصل قومی و مذهبی برای حکومت کردن، به ناکامی مواجه خواهد بود.

طوریکه  امریکاییها میگویند:ورشکست کن، حکومت کن. انگلیسها میگویند: تفرقه به انداز حکومت کن.

کشور المان 2.7.2017

علی رستمی

 

 

  

بقیه گزیده های مقالات علي رستمي کلیک نماید

 

 

 
 

 

admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد