2009/12/21

جوانان عزیز!

هیچ جادویی یا معجزه یی درکشورهای پیشرفته یی جهان اتفاق نیفتاده است  که به یک باره گی این همه پیشرفت وتکنولوژی را برای آنها به ارمغان آورده باشد.  این تحول نتیجه یی تلاش وکوشش است. از پیدایش انسان تاامروزابزارساخت بشرکه نام آنرا تکنولوژی گذاشته اند اختراع برق درپیشاپیش پیشرفت های مادی ومعنوی اقتصادی میباشد، و درعقلانی کردن بشر نیز امروزنقش بارز و پرباری را داشته است .این تکنولوژی، کرۀ خاکی مارا از یک د هکده هم کوچکتر کرده است ،به سرعت ناباورکردنی به بیش میبرد واین نقش روزافزونمیباشد. شایدهم درجهانی که ما درآن زنده گی میکنیم اگر تکنولوژی درآن نبود این همه غوغا و پیشرفت هم نبود. بدون شک تصمیم گیران جهان مادی امروز و د یروز وحتی فردا کسانی هستند بودند وخواهند بو د که تکنولوژی پیشرفته تری را داشته باشندو به رشد آن تلاش کنند.ازآنجا یی که جهان سوم دراین راه غفلت فراوان کرده است اگربرای جبران آن تلاش نکند ،همان طوری که قربانی دیروز وامروزبوده است ومیباشد،از فرداهم خواهد بود.اینک برای شما جوانان بار سنگین عقب افتاده گی ها وفقرکمرشکن به میراث مانده است.شما نه تنها بایدآنها را کنار بزنید و باآنها مبارزه کنید بلکه باید  بکوشید تا در ردیف کشورهایپیشرفته و دارای افتخارات بلند علمی قراربگیرید.شما جوانان باید برای نجات کشورتان ونسل های آینده کمرهمت ببندید و قدر آن چه را دردست دارید ،بدانید و در حفظ و رشد آنچه از تجارب گذشتگان آموخته اید، کوشا باشید. شاید درد نا کترین جمله وبغرنجترین نکته این باشد که در زیر عرض میشود:

دردنیای مادی امروز که ما زندگی داریم کرامت انسانی وعلمی هرملت به سطح رشد علمی وا ندازه تولید در سرزمین آن مقایسه میشود. به همین دلیل  روزبروز برحجم تولید اضافه میشود وجهان به سوی اکتشافات جدید علمی پیش میرود. متاسفانه جایگاه افغانستان در پایٌن ترین ردیف قراردارد.  چه باید کرد ؟ کشور ما  نخست دلسوزی, پشت کار, تعهد,و وطن دوستی شما جوانان را میطلبد . شما آگاه هستید که اختراع انرژی برق برای بشریت این امکان رافراهم کرد تابه سرسام آورترین وپیچیده ترین رشد تکنولوژی دست یابد . کشف انرژی برق یکی از پرافتخارترین د ست آوردهای بشراست و درنود نه درصد زندگی امروز بشرنقشی انکارنا پذیر دارد . اختراع انرژی برق بود که برای بشرامکان داد تا به پیشرفت سریع اقتصادی دست یابد. بناً ایجاد برق یکی ازاساسی ترین والزام ترین راه برای پیشرفت ورشد اقتصادی میباشد. درعرصه  یی مذکور باید کوشید تا این انرژی حیاتی را بومی ساخت.باید برای بومی ساختن  برق از دانش امروزی نهایت استفاده را نمود تا جوانان به علم مجهزشوند. باید درزمینه عملی ایجاد برق، سرمایه گزاری درازمدت صورت گیرد وگامهای بلند واستواربرداشته شود.

به آرزوی چنین روزی در افغانستان عزیز ما

 

بااحترام
نویسنده خلیل الله عالم متخصص برق
 
khalil.alem@gmail.com

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد