WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  داکتر آرین

 

   تشنج طرح ها، جدی ترین ناقوس خطر برای وحدت ماست                                داکترآرین 

از٨ ثور ١٩٩۲ تا به امروز که بنیاد گرایان مذهبی به بهای زندگی و زحمات یک نسل مترقی و دود شدن و تباهی طلاهی ترین سالهای تاریخ میهن ما، با رمز دردناک و فتح ارزان بنیاد دولت فساد و چور سرتاسری را گذاشتن و روح خبیث در کالبد دولت افغانستان حلول کرد، از همان روز بجای اینکه حزبی ها بصورت مسالمت آمیز و مستدل از خویش و از وحدت خویش و ازحقانیت تاریخی خویش دفاع کنند، وحدت وطنپرستان ازهم گسیخته و در قهرتزلزل، دودلی، محافظه کاری و سوظن نسبت به همدیگر و متحدان خویش قرار گرفت، وحدت طلبان و آنانی که واقعا دلسوز به حزب و سرنوشت وطن و مردم خویش اند بارها از اعماق قلب فریاد می زنند، خطربالای سرماست، دستهای عیان و نهان، دشمن یکپارچگی و وحدت ماست، اما متاسفانه بعضی از رفقا پیش از آنکه به خطر واقعی بیندیشند، محو خطر موهوم میشوند و وحدت حزب را به معنای محدود آن می فهمند و با کم حوصله گی و شتاب زدگی  سخن از چندپارچگی زده و اصیل ترین رفقا و پیگیرترین نیروهای همسو وهم عقیده ای خود را میخواهند کناربزنند، فراموش نکنیم در حالیکه مفهوم عام وحدت نه تنها وحدت آهنین در" حزب واحد " است، بلکه متحد کردن تمام نیروهای مترقی و تحول طلب و وطنپرست نیز میباشد و این رسالت ماست، من با صداقت تمام از وحدت "حزب واحد" دفاع می کنم و آنچه که میدانم و می اندیشم درمورد این حزب و رفقای حزبی خویش یک بار دیگر در خدمت رفقا قرار میدهم.

رفقا!

ما در مسیر یک امر بزرگ - یکپارچگی و دموکراتیزه ساختن زنده گی سیاسی خویش و گذار از شرایط و شیوه های کهنه مبارزه، به وظایف نوینی که نیاز زمان و خواست مادروطن  است قرار داریم و ضرور است تا این مطلب را به آسانی هضم نموده، برنظریات و عاداتی که در روند مخالف با وحدت "حزب واحد" قرار میگیرد غالب شویم، از خورده گیری ها، کند رفتن و متردد بودن و بحران اعتماد و بی باوری دوری جسته و به آن وداع نمائیم، زیرا اتخاذ چنین شیوه ها و اندیشه ها و طرح ها نه تنها اوتوریته "حزب واحد" و مبارزات افتخار آمیز گذشته ما را خدشه دار میسازد، بلکه از نیرومندی و همبستگی آن کاسته و باعث حرج و مرج در حزب ما میگردد و پختگی سیاسی اعضای حزب را زیر سوال میبرد، در شرایط نهایت بغرنج کنونی بسیار مهم است  تا از اصل وحدت حرف و عمل پیروی کرد، بیشتر کار نمود و کمتر حرف زد و زودتر از زیربار سنگین تفرقه و تشنج کمر راست نمود و مبارزه را بشیوه نوین آن آغاز کرد، مبارزه با شیوه نوین به معنی فراموشی عادات و شیوه های کهنه، روشهای دگم، تک روی، تشنج، خورده گیری، مطلق نمودند مرکزیت، خشونت، محدود ساختن دموکراسی، انحصار قدرت، چند گانگی و چند مرکزی است.

گفتنی است که از یکطرف انحصار دموکراسی به دکتاتوری می انجامد و از جانب دیگر دموکراسی واقعی فراسوی قانون و مقررات و موازین  حزبی بوده نمی تواند- یعنی در این جا منظور از تلفیق ارگانیک دموکراسی با موازین سازمانی، استقلال و مسوولیت، حقوق ووظایف میباشد و آشکار است که این دموکراسی هیچ وجه مشترک با بی بندوباری، خود سری، بی مسوولیتی، عطالت، بی قیدی و انارشی ندارد، به باور من "حزب واحد" به عقاید آراء ، اندیشه های گوناگون، نظریات و طرح های مختلف، بحث و مباحثه احترام گذاشته و آنرا حق هرعضو آن میداند، اما مخالف با آنست که جروبحث ها آرامش و فضای اعتماد و دوستی رفقانه را مسموم نموده و بالاخره وضع را به مناظره، جدل و ایجاد تشنج بکشاند و باعث تضعیف و صدمه رساندن به اتحاد و همبستگی اعضای آن گردد. تنوع نظر، تساوی حقوق و دسپلین یکسان، انتخابی بودند همه اروگان های "حزب واحد" توزیع صلاحیت ها و تناوب رهبری، پذیرش موجودیت و همزیستی گرایشها در سیاست گذاری، از اصول مناسبات تشکیلاتی "حزب واحد" است و صاحبان نظریات و طرح ها میتوانند پیشنهادات، انتقادات مختلف و متنوع خویش را رفقانه و صادقانه با حسن نیت در فضای سالم و آرام مطرحه نموده و همان طوریکه در احزاب مترقی و کشورهای دارای دموکراسی مروج است، بحث و تبادل نظر نمایند، تدویر جلسات جداگانه و مخصوص جروبحث های آزاد، روی مسایل، پرابلمها و سیاستها، مهم بوده و بدون شک بتفاهم، همبستگی، همکاری و همسوئی و تحقق دموکراسی و وحدت حزب کمک مینماید.

دموکراتیزه ساختن عرصه های زنده گی سیاسی ما بیش از همه بخاطری مهم است که رشد بعدی "حزب واحد" و ابتکارات حزبی ها، قدرت و تحکیم وحدت و یگانگی آن بدان مربوط و ارتباط مستقیم و ناگسستنی دارد و بخاطری ضروریست که به پیش حرکت نموده، در زنده گی سیاسی ما قانونیت تحکیم یابد و علنیت پیروز شود، چنان فضای سیاسی ایجاد شود که در آن هر عضوحزب خود را دارای حقوق مساوی در تمام سطوح دانسته و کار پرثمر و پربار را بنفع حزب، مردم ووطن انجام بدهند، اهمیت و ارزش این دموکراسی بدین امر مربوط است که تا چه حد این دموکراسی بنفع وحدت ویکپارچگی صفوف "حزب واحد" وتا چه اندازه پایگاه اجتماعی و سیاسی حزب را میان مردم تحکیم نموده و چطور به حل پرابلمهای داخل "حزب واحد" کمک مینماید.

بازنگری در شیوه عملکرد، طرز تفکر و شکل برخورد ، و تحکیم هرچه بیشتر وحدت و یکپارچگی حزب واحد ضرورت تاریخی است، اگر "صاف و پوست کنده" بگوئیم بجز اینکه ما خویش را بخاطر وحدت آهنین و غیرقابل برگشت آماده بسازیم، راه دیگری بهتر از آن وجود ندارد، ما نمی توانیم به شیوه های کهنه خود را بسته و پایبند بسازیم، ما نباید عقب برویم وبه گذشته رجوع کنیم و پشت حزب را خالی نماییم، بلکه از تجربه غنی که آرزوهای شهدای سلحشور و مجروح ما در آن نهفته است و امروز هم مثل دیروز به ضرورت وحدت اشاره میکنند باید آموخت وبه پیش رفت، .امروز وقتی به حوادث سالهای گذشته برمی گردیم، بدون تردید احساس می کنیم، که ما برای تحکیم بیشتراین دستآورد بزرگ بهتر از پیش، کوشا ترو پی گیرتر باشیم وبا تجارب داشته از سالهای گذشته، وحدت "حزب واحد" را با تمام ژرفای آن – به معنی یک پیروزی ویک تغییربنیادی سیاسی وتحول اجتماعی درک نمائیم، وحدت "حزب واحد" ضرورت مبرم سیاسی-اجتماعی امروز و فردای افغانستان است، ما از سالهای تفرقه و پراگنده گی میهن پرستان درسهای غم انگیز داریم، به علت این تفرقه بود، که جنبش دچار بحران سیاسی شده و از آنچه، که پیروزمندانه و شجاعانه پاسداری مینمودیم پایمال رژیم های جل و جهل و گروهای عقبگرا و تاریک اندیش گردید، که پیامد های خانمانسوز آن تا هنوز دیدنی و نمایان است، در نتیجه این چندگانه گی ها بود، که نیروهای قرون وسطائی توانستند نه تنها صلح و امنیت را در افغانستان برهم بزنند، بلکه جهان متمدن را نیز تهدید نمایند.

تجربه جنبش های سیاسی نشان می دهد، هر جا که وحدت نیروهای ترقی خواه تحقق یافته، حفظ شده و تحکیم پذیرفته است، جنبش توانسته به دستآوردهای بزرگی نائل آید ویا برخلاف آن جاییکه وحدت به علل مختلف شکسته ودرهم خورده ویا حفظ نگردیده، جنبشها پارچه پارچه ضعیف، امکان پیروزی کم وشکست آنان بیشتر و سهل تر میسر بوده است، که تجربه جنبش محاصر در افغانستان در طول قرن گذشته زنده ترین گواه این گفته ماست، بیایید وحدت را چون مردمک چشم خویش حفظ نمائیم، آنرا گسترش داده وبه هر تهاجمی، تفرقه ای، تناقضی، تفاوتی وتناسبی باوحدت خود پاسخ بدهیم، وحدت ضامن پیروزی ماست.

رفقا!

چنین تحلیل به این خاطر ضرور بود که ما از تکرار اشتباهات در آینده جلوگیری نموده واز آنچه که وحدت "حزب واحد" و سرنوشت جامعه ، مردم و میهن ما را به خطر می اندازد دوری کنیم زیرا در شرایط دشوار کنونی، چشم امید تمام کشور بیشتر از همه به "حزب واحد" به آنانی که ستایش انگیز ترین خدمات وحماسه آفرین ترین جانبازیها را نثار میهن و مردم افغانستان کرده اند، به آنانی که به حق وارث و ادامه دهنده پیکارها و  دستآوردهای چندین نسل از تجدد گرایان و عدالت خواهان است، میباشد از این رو شگفت آور نیست، که یک بار دیگر خواستم به اهمیت وحدت در"حزب واحد" توجه رفقا را جلب نمایم./

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید