WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  داکتر آرین

 

 بگوئید کی ام -   به همرای بهار آید / میان قرآن بگذارید               داکترآرین

 

بگوئید کی ام

 

به قوم آریـن و به نسل آریـائی ام

به بوم آریانا به اصل زردشتی ام

پـدر آریـا و مـادرم آریـائی اسـت

به جـا کابـلی به لفـظ مـن دری ام

به ظـاهـر چـو بـینی آرام و سـرد

به باطن خروشان چو رود هری ام

به غیرت من ایستاده چو بابا فراز

به میهن پرستی من مردی یکی ام

به هـمـت بلـندم چـو پامـیـر و بـام

به کردار چو آمو هانطور سری ام

به هـدف بـزرگـم چـون هـیـرمـنـد

به مـکـتـبـی مــولانـای بـلـخـی ام

کـنون دسـتـم دراز بـر بیـگانـگان

به مثل وطنم به خاک من یکی ام

وطن دستی مشتی وحشی صـفت

منم چون هزاران در بی عزتی ام

سـپـردن بـه گـور قرنـهـا افـتخـار

هم از بلخ و هرات هم از غزنی ام

ز بامـیان چه گویـم ز کـابـل نـاز

ندانـم چه حال شد مزار سخی ام

جـمـع خـرو خـر سـواران غـیـر

چه نابود نمودن فرهنگ غنی ام

به شلاق و ریش و خرافات چند

بـلعـیـدن ره و رسـم افـغـانـی ام

بـنـام دفــاع  ز مـذهــب  و دیـن

بـه تـوهـیـن گرفـتن مسلمـانی ام

به ملیـت و زبان و صد منتطقه

کنند پارچه پارچه خاک آبایی ام

 

کنون من ندانم در ایـن دار دور

هــمیـنم جـز ایـنم بگوئید کـی ام

 

بیست و نهم ماه نوامبر 1998 دابلین - آیرلند

نوت: افسانه ای این سروده این است موقعیکه به اروپا آمدم سندی که بتواند هویت افغانی ام را ثابت نماید به دست نداشتم و برایم گفتن که ما نیدانم که خودت کی هستی و از کجا هستی، من هم در عوض همین سخن موزون را تنظیم نموده و پیشکش نمودم که قبول هم شد.

 

به همرای بهار آید

کــه تـضـادهـا بــه هـــمــدیــگـر کـنـار آیـد کـنـارآیـد

چـه خــوب اســت گرکــه فتنه هــا قــرار آید قرارآیـد

و دیــگر جــنـگ و جــهل و کیـن   سفر بندد سفر بندد

و خــلق خـســـتهء افــــغـــان   بـیآســـایــد بـیـآســـایـد

کـــبوترهای خوشبـختی    هــزاران مـــژده هــا دارند

از آن صـــلح که نزدیـک اسـت و   برکشور فـراز آید

و دیـگر مادران را   چـشم گریــان و پریــشان نـیست

بخـنـدد کــودک افـــغـان    ســرودش ســـــــازگار آید

چه خوش گرجنگ خاموش و  اندر میهن آتـش نیست

هــزاران طــــفل و مــادر  زآتـــش جـنـگ کــنار آیـد

و تــوپ و تانک   از مـام وطـن  دافـع شـــــود دافـــع

هــمـه مـــردان آمـــاده   اگـــــــر روز نــثـــار آیـــــد

نـه فــیـری بـر بــرادرو   نـه دیـگر خـانهء  ویــــران

نــدای صــــلح برلــبها     بـیــکـدیــگر کــــــنار آیـــد

و مــردان و جــوانان    جــوهر هـمــت بدســت آرنــد

کــه هــمــت   بـهر احـــیای وطن     حـتما بـکار آیــد

ســـــیاهی ها شـود روشــن    به عـــزم مـــردم دانــــا

جــوان و عــالـم و عــاقل    به رسـتــن انـتـــظــار آیـد

وایــن جــنـگ نـکوهـیده    بـتاریخ بـســــپـرد مــردم

و بــعد از دوره تاریـــک     صـــبح نـوبهــــــار آیـــد

کـه دیـگر بـاز رفـیـقـانـم بگـیـرنـد دســتـی هــمـدیـگـر

بــســوزنــد دســتـی را  اگــر قـــصـدی شـکـار آیــــد

دعــای ما به مــردانی     که جــان و تـــن فـدا کردنـد

بــروز رستــخـیز آنـان    به صــدها افــتـــــخار آیــــد

چـه خوش گـرزودتر    لـطف خــدا گردد نصـیــب ما

که ایـن رحـم خـــــداوندی     به هـمرای بهـــار آیــــد

همــگان آشـــتی جـویان     بدور یـکدیــگر چـرخــنــد

چــو"آریـن" هـا سـرود خـوانـان بـسـوی نـوبهـار آیــد

آرین

فشارید دست دوستی را  نـفـاق  یـاران بـگـذارید

بـرای مـردم و مـیهـن، هــزاران جــان بـگـذارید

چه بــوده حـاصـل خــانه جـنگی هـای پـشیـنـیـان

به جز از رنج و بدبختی، شما رجـعـان بـگـذارید

چه خوب است باهم و یکجا  که مردانه میهـن را

به دنـیائی تـمـدن هـا،  از ایـن خاکـدان بـگـذارید

به وحدت ها بیندیشید  چو مردان دست هم گیرید

بـه جـان هــم افــتـادن،   چــو نـامـردان بگـذارید

همـه باهم رفیق هستید  هـمه هم رزم وهمراه اید

به هدف هم یکی هستید،  سری طغـیان بـگذارید

یکی صادق یکی غاصب کسی صاحب میخوانید

هـمه یـکجا شـویـد مردان، نـمک و نان  بگذارید

کنـیـد وحدت رفـیـقـانـم که ایـن امـر وجـدانـسـت

شـما یک رسـم و راه خوب، بـه جوانان بگذارید

نـباشـد غـیـرو بـیگانـه   ملامت انـدر این وضـع

زدست خویش همه اینها،   به آن فـرجام بگذارید

وطن برباد شدازجنگ همه برخاک شد از جنگ

شـیـنـید آشتی کنید یاران،  مــیان قــرآن بگذاریـد

کــنـون مـیهـن و مــردم  کـه در آتــش مسـوزنـد

شمـا پایان به این وضع، بـه ایـن ظوفان بگذارید

و آنـگـه مـردمی مـیهـن  هـمـه یـکـجـا مـیگویـند

کــه تــاج عــزت بـاســـتـان، ســرآنــان بـگذارید

ز وحــدت مــلـت و مــردم سـعـادتـمـنـد مـیگردد

هـزاران زخـم دیـریـن را، به آن درمـان بگذارید

کمر بـندید چو"آرین"ها برای عـظمـت این خاک

که تـفـرقه اسـت مـرگ ما، شـرم دوران بگدارید

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید