2013/09/10

 

 سازمان جوانان حزب مردم افغانستان بمثابه آینده سازان حزب و معماران فردای کشور، نخستین کنفرانس سرتا سری خویش را تدویرمی نماید، این سازمان که بخش عظیم و مهم از جنبش معاصر جوانان افغانستان را تشکیل می دهد با بر افراشتن درفش مبارزه بخاطر دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی بسوی پیروزی ها، بسوی آینده و بسوی پایه گذاری جنبش سرتا سری جوانان راه خواهد گشود، اهمیت این جنبش تا اندازه ای است که اگر از مبارزه بسوی تکامل و گسترش باز ایستد نه تنها جنبش، بلکه جامعه و مردم نیز محکوم به فنا و بازگشت خواهد شد، به این اساس مشخصه ای عمده این کنفرانس را باید عالیترین دموکراسی، علنیت، تنوع نظر، انتقاد و انتقاد از خود تشکیل بدهد و به باور نگارنده پیشنهادات ذیل  بخاطر غنای بیشتر کار تدویر کنفرانس سودمند خواهد بود:

1-              در حالیکه نخستین کنفرانس سرتاسری "سازمان جوانان حزب مردم افغانستان" را به تمام جوانان پرافتخار و زحمتکش افغانستان تبریک و تهنیت می گویم، در صورت امکان زمان تدویرآن از یک روز به دو روز تمدید شود.

2-              کنفرانس باید بیانگر پختگی سیاسی، تدبیر، تجربه و دارای ماهیت کیفیتا نوین باشد.

3-              ضروراست تا برای تمام اشتراک کنندگان  زمینه های اظهار نظر آزاد، بحث و مباحثه را آماده ساخت، این شیوه از یک طرف باعث تحرک بیشتر اشتراک کنندگان و نمایندگان جوان شده و از جانب دیگر هر نماینده خود را مسوول در برابر آنچه در کنفرانس می گذرد دانسته، دلسوزانه تر، مسوولانه تر و فعال تر پیشنهادات و انتقادات و طرح های خویش را مطرح می نمایند.

4-              مهم است که فضای کنفرانس بیانگر آن باشد، تا اشتراک کنندگان مطمین شوند که دیگر دموکراسی شعار نیست، بلکه یک اصل اساسی و مهم تشکیلاتی است، زیرا  هنگامی جوانان ما می توانند رسالت تاریخی خود را ایفا کنند و به سازمان خویش باور داشته باشند، وقتیکه  یقین کامل حاصل نمایند که در خفا و پوشش چیزی دیگر وجود ندارد.

5-              برازندگی این کنفرانس را باید انتخابی بودن ارگانهای رهبری، تقسیم صلاحیت ها با رای جمعی تشکیل بدهد.

6-              پیوند  وحدت حرف و عمل، دسیپلین و دموکراسی در نظر گرفته شود، زیراباعث نظم عالی و آگاهانه در کنفرانس می گردد.

7-              اصل اساسی تشکیلاتی را در کنفرانس، تصمیم گیری اکثریت و ابراز نظر آزاد جهت انتخاب کاندیدان تشکیل بدهد.

8-              دوری از فورمالیزم و اجتناب از تشکیلات های از قبل تعیین شده و طرح های پشت پرده و تحمیلی، ارزش و اهمیت کنفرانس را بالا میبرد.

9-              دوری از شیوه های کهنه، روش های دگم، مطلق نمودن مرکزیت، محدود ساختن دموکراسی، تعصب و ذهنی گری، سمپاتی و انتی پاتی ها، به اوتریته کنفرانس می افزاید.

10-       وداع با تردد و بی اعتمادی، دوری جستند از بی باوری و بی عدالتی نسبت به یکدیگر و بازنگری در شیوه های کهنه سازماندهی و طرز تفکرکهنه در رهبری، داشتن صراحت و برخورد رفقانه و شجاعانه  با پرابلمها و مشکلات، باید مضمون کار کنفرانس را تشکیل بدهد.

جوانان عزیز و سازماندهنده گان کنفرانس سرتاسری!

ضرور است تا مطالب بالا را در تدویر کنفرانس در نظر گرفته و به آسانی هضم نمود و آنچه بسیار مهم است گرفتن درسهای با اهمیت از گذشته می باشد، شنیدن حقیقت تلخ است، اما گفتن آن شجاعت میخواهد و کتمان آن به دسیسه های ارتجاع و دشمنان خوشبختی مردم یاری میرساند، من نمی خواهم سنگ اشتباهات گذشته را بر فرق یکدیگر بکوبیم، بلکه به منظور جلوگیری از اشتباهات در آینده ما مکلف هستیم از تمام نواقص گذشته درس عبرت آمیز بگیریم، اشتباهات قابل اصلاح و تلافی است، بر پایه تجارب تلخ نخستین "کنگره" و پیامد های آن هرچه بیشتر به ضرورت گرفتن چنین درسی پی میبریم، اگر چنین وضح در کنفرانس سرتاسری "سازمان جوانان حزب مردم افغانستان" تکرار گردد نه تنها اتوریته سازمان جوانان و مبارزات افتخار آمیز گذشته شان را خدشه دار میسازد، بلکه از نیرومندی و همبستگی آن کاسته و باعث هرج و مرج در سازمان میگردد، لازم است از گذشته و تجارب آن بیاموزیم، تا به پیش برویم و این حرکت به پیش را معیار های مانند: واقعی نگری، صداقت در حرف و عمل، برخورد های عادلانه، علنیت، تنوع نظر، بحث و مباحثه مفید باعث می گردد.

 گفتنی است در این جا منظور من از تلفیق اورگانیک دموکراسی با موازین سازمانی، استقلال و مسوولیت، حقوق و وظایف میباشد، احترام به عقاید آرا، اندیشه های گوناگون، نظریات و طرح های مختلف، رای آزاد  باید اساس کار کنفرانس را تشکیل بدهد، اما باید خاطرنشان ساخت که این دموکراسی هیچ وجه مشترک با بی بندباری، خود سری، بی مسوولیتی و انارشی ندارد و نگارنده مخالف آن است که جر و بحث ها از چوکات اجندا خارج و آرامش کنفرانس را برهم بزند، فضای جلسه را مسموم نموده و بلاخره وضع را به مناظره، جدل و ایجاد تشنج بکشاند و باعث تضعیف و صدمه رساندن به اتحاد و همبستگی جوانان ما گردد.

رفقای جوان!

داشتن سازمانی که عالی ترین دموکراسی مشخصه آن باشد بخاطری مهم است که آینده حزب و آبادی میهن به شما وابسته و ارتباط مستقیم و ناگسستنی دارد و ارزش این دموکراسی بدان مربوط میشود که تا چه حد این دموکراسی بنفع وحدت و یکپارچگی سازمان و تا چه اندازه پایگاه اجتماعی و سیاسی سازمان را میان جوانان تحکیم نموده و  چطور به حل پرابلم های داخل کنفرانس و سازمان کمک کرده، قانونیت و علنینت را تحکیم میبخشد.

به عنوان نیل به وظایف و شرط دست یافتن به یک سازمان رزمنده و توده یی، توجه اشتراک کننده گان کنفرانس را به نکات زیر جلب مینمایم و اگر شامل برنامه آینده کاری سازمان گردد باورمندم که در تحکیم و تثبیت "سازمان جوانان حزب مردم افغانستان" در تعمیق و ژرفش اهداف آن کمک نموده و با اهمیت خواهد بود :

1-              بسیج توده های جوانان شهر و ده در "سازمان جوانان حزب مردم افغانستان". برای اینکه جوانان به سازمان، برنامه و پیروزی های نهایی آن ذیعلاقه بمانند و حاضر باشند از آن دفاع کنند باید خدمت گذاری خویش را به آنها نشان داد در این جا از نوشته من تحت عنوان  "ضرورت تدویر کنگره جوانان حزب مردم افغانستان" استفاده بیشتر گردد.

2-              اتحاد "سازمان جوانان حزب مردم افغانستان" با همه نیروهای سیاسی و اجتماعی جوانان میهن ما، بدین منظور تشکیل "کمیسیون تفاهم" جوانان افغانستان را پیشنهاد مینمایم که محمل ها و زمینه های اتحاد جوانان را در "جبهه متحد" فراهم سازد همچنان تشکیل این کمیسیون ها در تمام ولایات افغانستان نیز تاکید میگردد تا آن عده از جوانانیکه خواستار عدالت و ترقی اجتماعی اند و به میهن و مردم خویش علاقمند میباشند آنها را تنظیم نموده و در کنار هم نگاه داشت.

3-              تعین و نامگذاری یک روز از روز های تاریخی "جنبش جوانان افغانستان" به نام "روز جوانان" مانند: روز تاسیس "جنبش مشروطیت"، روز تاسیس "ویش زلمیان" یا "جوانان بیدار" و یا تاریخ پایگذاری "سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان".

4-              نقش جوانان ما طی بیش از یک قرن اخیر در ایجاد رستاخیزهای فکری و معنوی، تشکل های سیاسی و اقتصادی و انقلابات مردمی و اجتماعی نقش برزگ و انکار ناپذیر است، به این سبب برنامه سازمان دارای ماهیت میهن پرستانه، اما کوتاه، واضح و با مفهوم باشد، بهتر است که معایب سرشتی نظام فساد، چور و چپاول را برملا ساخته و آشتی ناپذیری "سازمان جوانان حزب مردم افغانستان" با تروریزم، بنیاد گرایی و عقب گرایی واضح سازد، تا جوانانی که به سازمان می پیوندند تصور روشن از کار و پیکار خویش داشته باشند.

5-              میخواهم متذکر شوم که: کشورما از جهت سیر تاریخی در جمله ممالک "بسیار عقب مانده" جهان و دارای مختصات ویژه خود است که یکی از این مشخصات نقش وسیع "دوکانداران دین" در فریب مردم مسلمان ما است. در اینجا ضرور است تا یکی از بخشهای اصلی کار کنفرانس روشن ساختن سیاست سازمان در برخورد با دین و مذهب باشد، چون اکثریت مطلق مردم افغانستان مسلمان می باشد و دین اسلام در افغانستان جاویدانی است، من به این باورم، که سازمان جوانان نقش موثر روحانیت وطنپرست را در ترقی و پیشرفت جامعه ارزشمند دانسته و سهم آنان را بخاطر ساختمان یک جامه مستقل، آزاد و آباد و فارغ از بی عدالتی و نابرابری اجتماعی با اهمیت دانسته وارج زیاد قائل است.

 

چنانکه تجربه تاریخی جنبشهای سیاسی و اجتماعی و تاریخچه "جنبش جوانان افغانستان" نشان میدهد، اتخاذ تدابیر و پیاده نمودن این پیشنهادات برای "سازمان جوانان حزب مردم افغانستان" حیاتی و برای تداوم و پیروزی های بعدی آن که نیازمند مبارزات پیگیر و گذشت زمان است ضروری میباشد، زیرا تنها بسیج جوانان بطورآگاهانه در مبارزات عادلانه اجتماعی و گرفتن درس عبرت آمیز از تجارب گذشته، همچنان نیروی اتحاد و همبستگی جوانان را در مبارزه مشترک در یک "جبهه واحد"  به پیروزی نایل میسازد.

چنین تحلیل به این خاطر ضرور بود که ما از اشتباهات گذشته درس گرفته و از تکرار آن در آینده جلوگیری نمائیم، زیرا سرنوشت جامعه و مردم و آینده حزب و جنبش به جوانان مربوط میشود، باید متذکر شد که برای حاصل نمودن معلومات بیشتر در این موارد به نوشته های نگارنده در سایت وزین "وطندار" زیر عنوان "جنبش جوانان افغانستان" بخشهای اول، دوم، سوم و چهارم که هنوز ادامه دارد مراجعه شود./

زنده باد همبستگی جوانان، این سازندگان فردای میهن محبوب ما افغانستان.

 

 

 

 

 

بقیه گزیده های مقالات داکتر آرین  کلیک نماید  

 
 
admin@vatandar.at
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد