2016/06/29

وابستگان تروریزم، شریرتر از تروریزم اند

داکتر آرین

. بدون شک "تروریزم متجدد" که در خارج کشور برسیاه ترین رژیم ها و دولت های قرون وسطایی تکیه و ارتباط دارند سپاهی ننگین تر و شریرتر از تروریزم و دولت خود خوانده اسلامی اند. این سر سپرده گان ارتجاع و تاریک اندیشی و دشمنان قسم خورده میهن و مردم ما فرمایه ترین قشر " تروریزم متجدد " را تشکیل می دهند، مقصدم از تلویزنهای خارج کشور پیام افغان، آریانا افغانستان، تلویزیون نور و دغیره... تلویزیونهای که بنیادگرایی و تروریزم را تبلیغ و ترویج می نمایند، است، مشوقین مادی و معنوی این روشنفکران!!خود فروخته شده و اوباش مهاب در خارج افغانستان، کشورهای ارتجاعی و تاریک اندیش عربی و در داخل افغانستان هیروهین فروشان، صاحبان عشرتکده ها و دلالان فروش انسان، غاصبین معادن قیمتی و زمین و فساد پیشگان،  گروپهای مافیایی و مزدوران سازمانهای جاسوسی بیگانه می باشد.

 برای تلویزیونهای خود خوانده و خود ساخته شده ای زمان جنگ سرد، چهل سال لجن پراگنی و فریب مردم، چهل سال افترا و  تخریب میهن پرستان، چهل سال دروغ و وطن فروشی،چهل سال گناه و گردن بستگی کم بود، که در چند سال اخیر شروع به تفرقه افگنی میان افغانان و تبیلیغ تروریزم  را در بین آنان نیز کرده اند و در این اواخر تبلیغ تروریزم، طالب و داعش و تخریب دولت ایالات متحده امریکا زیر نام دموکراسی توسط این تلویزیونها با اوج بی سابقه ای خود رسیده بود که پخش برنامه های اخیر آنان گویای این واقعیت است.

 بدتر و خطرناکتر از همه که این تلویزیونهای بدنام و روز مزد  میان خانه های افغانان داخل و خارج کشور رفته و فرزندان شان را درس نفرت، خشونت، برادرکشی، تفرقه و تروریزم را می دهند که حاصل آن در داخل افغانستان نزدیک به چهل سال قتل و برادرکشی، نفاق و تفرقه، ازهم پاشیدن وحدت ملی افغانها و در خارج کشور تازه ما ثمرات آنرا در کشور ایالات متحده امریکا دیدیم - یک جوان افغان دست به قتل یک جمع کثیری از بی گناهان و بی غرض ترین قشر از جامعه می زند و جنایت بار ترین عمل غیرانسانی را مرتکب می شود که باعث ننگ و شرم فامیل شده و  افغانها را نه تنها در امریکا، بلکه در سراسر جهان سرافگنده ساخت.

تبلیغات و جفنگ پراگنی این تلویزیونای بدنام و شناخته شده علیه وطن پرستان و ترقی خواهان کشور ما، دیگرمایه فخر و مباهات برای روشنفکران مترقی و احزاب چپ در افغانستان است  و بعد از این واقعه ای تروریستی "عمر متین" در امریکا آنانی که  از این "بلند گوهای" ضد انسانی پشتیبانی می نمودند باید یکبار دیگر در تصمیم خویش تجدید نظر نموده و به تحلیل و تجزیه نشرات حال و گذشته آنها بپردازد، زیرا این تلویزیونها با ماسک های" دموکرسی " و یا " اسلامی" دو آتشه  و" عقل کل"  جهت تخریب سیاستهای صلح و ترقی در افغانستان، جبران ناپذیر ترین ضربه ها را بر پیکر کشور ما زده اند و به مثابه ای خطرناک ترین دشمن بخصوص در پانزده سال اخیر بخاطر خنثی ساختن پلانهای صلح و ثبات و پیاده نمودن اصلاحات در افغانستان با دشمنان افغانستان سر جوال را گرفته و تا به اکنون بخش عظیم از موفقیت های دشمنان افغانستان مدیون تبلیغات این تلویزیونهای رسوا شده و مزدور می باشد.

گردانندگان این تلویزیونها که بیرونشان سفید و درونشان سیاه و پوسیده است در دوره های مختلف چهل سال اخیر در کشور ما، به تناسب شرایط و به نرخ روز و به اندازه ای مزد یکه در یافت کرده اند در حق خلق و مردم افغانستان ظلم و جنایات بی شماری انجام داده و همواره باعث جلوگیری از پیشرفت، ترقی و خوشبختی مردم افغانستان شده اند، دستهای این "قهرمانان" بی بند و بارتبلیغاتی و حمله کنندگان لجام گسیخته به میهن پرستان افغانستان صدها مرتبه در جنایات و کشتار چند ملیون افغان نسبت به گلبدین، سیاف، ربانی، گیلانی، حقانی، خلیلی، مزاری، اکبری، محمدی، مجددی و ... بیشتر آغشته به خون بی گناهان است، زیرا آنان آتش را در داده بودند و اینها روز شب به آن تیل می ریزند، پکه می زنند  و نمی گذارند این آتش خاموش گردد، بخاطریکه خاموشی آتش در میهن ما باعث بسته شدن دوکانهای تبلیغاتی شان شده و مزد ننگین که از این راه بدست می آورند از دست داده بیکار و بی روزگار می مانند، زیرا کار دیگر را به جز از شیطنت، مزوری و" بوت پاکی" در زندگی خویش بلد نیستند، مقصدم از گذشته های آنان است که در دهلیز های رادیوافغانستان سر گردان بودند و به جز از بوت پاکی آقای کوشککی و جلالی کاری دیگری نداشتند و به همه گان معلوم است که اینها چگونه از افغانستان فرار نمودند که نگارنده از گفتن آن صرف نظر می نماید.

موضع گیری های دشمنانه این تلویزیونها نسبت به میهن و مردم ما، نسبت به ترقی و ترقی خواهان، نسبت به عدالت و دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان که برخواسته از کینه و نفرت بی پایان و امراض روانی آنان می باشد، تلاشی است دیوانه وار بر مبنای سود جویی که خود هم عواقب ویرانگر آنرا درک کرده و حدس زده نمی توانند.

در زمان جنگ سرد همان طور که از نام اش معلوم است "جنگ" بود و " درجنگ نان حلوا بخش نمی شود" متاسفانه که اکثرا تر و خشک می سوزد و چون آقایون "مسکینار" و "خطاب" و امسال شان که در یک طرف درگیری، جبهه گرفته بودند و به تبلیغات علیه دولت قانونی افغانستان ادامه می دادند، طرف مقابل هم آراننشته بود و به نبرد تبلیغاتی گسترده ای دست می زد و از حقانیت راه خویش دفاع می نمود، همچنان ارگانهای نیرومند تبلیغاتی غرب و امریکا با روزنامه های چند ملیون نسخه یی، به هزاران ایستگاه رادیو و تلویزیون، شب و روز علیه افغانستان و اولین حاکمیت دموکراتیک و مردمی تبلیغ می نمودند تا افکار عمومی جهان و بخصوص مردم بیسواد و کم سواد، نا آگاه و کم آگاه افغانستان را نسبت به جمهوری دموکراتیک افغانستان که ساختمان یک دولت اکثریت و سوسیالیستی را در آینده پلان می نمود، مسموم سازند، زیرا در آن دروان جنگ سرد با تمام شدت ادامه داشت و به اوج خود رسیده بود، اما بعد شکست سیستم سوسیالیستی در جهان و فروپاشی دولت های ملی دموکراتیک با سمت گیری سوسیالیستی و   پیروزی کشورهای سرمایه داری به رهبری ایالات متحده امریکا، دامن و پخش تبلیغات دوران جنگ سرد از سراسر جهان چیده شد رادیو های بی بی سی، صدای امریکا، آزادی و...، حتی رادیوکاکاجان که از پاکستان نشرات می نمود تبلیغات خود را متوقف کردند، اما آنانی که نه تنها متوقف نشدند، بلکه به تبلیغات زهر آگین و کین توزانه و روانی خویش ادمه هم دادند تلویزیونهای پیام افغان و آریانا افغانستان در خارج کشور بود.

برای این "مفتیان" نوکر و مزدور که بارها فتوای از دم تیغ کشیدن وطن پرستان را منتشر نموده اند و به مثابه گویندگان و پخش آرمانهای مجاهدین، طالبان، القاعده و داعش عمل کرده و هنوز هم فعالیت های شان ادمه دارد ضرور است تا سر به گریبان خویش انداخته و اعمال خویش را یکا، یک حساب نمایند که با سئو استفاده از اسلام، از نام مردم افغانستان و با سئو استفاده از یک دموکراسی واقعی در کشور امریکا به چه اعمالی مرتکب شده اند، اگر چه اکنون با رنگهای پریده و با سر های افگنده و پشیمانی و ترس پشت پرده تلویزیونهای خویش حاضر می شوند و همواره می کوشند تا جنایات و اشتباهات راکه مرتکب شده اند تبرئه نمایند و خویش را بی گناه جلوه دهند، اما با این "دلقک بازی" ها نمی شود، شما که از صبح تا به شام امریکا را یک کشور متجاوز معرفی می کنید و همواره متذکر می شوید که افغانستان را اشغال کرده است وامریکا را به قتل و کشتار در افغانستان متهم می نمائید چگونه از یک جوان افغان که پروگرامهای بی محتوای شما را تماشا می کند آرزو دارید که تروریست نشود؟ چگونه آرزو دارید که او به جامعه امریکا که هم تو و هم او دست پرورده و نان و نمک امریکا هستید، خدمت نماید؟ شما که هر روز بنیادگرایان معروف و ملایان مزدور، مریض و مغرض و ضد اریکایی و ضد افغانی را بخاطر پول و جلب کمک های بیشتر به تلویزیونهای تان راه داده و از آنها دعوت می نمائید، چگونه توقع دارید که یک جوان افغان با نظریات مدرن، اخلاقی، انسانی و صالم تربیه شده و به جامعه امریکا و افغانستان تقدیم گردد؟ شما که در طول چهل سال "قهرمانان" حمله به ترقی خواهان و وطن پرستان هستید چگونه در آن کشور می خواهید عدالت و ترقی را بیاورید؟ شما که نه تحصیل ژورنالیستی و نه سیاست را می فهمید چگونه از ژورنالیزم و سیاست صحبت مینمائید؟ شما که نتوانسته اید اطرافیان خویش را اصلاح نمائید چگونه وطن را و رئیس جمهوران را درس ادب و انسانیت می دهید؟شما که در تلویزیونهای تان مبلغین تروریزم را راه می دهید چگونه میخواهید که علیه تروریزم مبارزه نمائید؟

کافی است یک بار دیگر بنویسم که: آتشی که در دوزخ توسط شیطان در می گیرد بدون هیزم کشان آن هر لحظه خاموش خواهد شد و گاه گاهی این هیزم کشان شریر تر از خودی شیطان هم می باشد و این هیزم کشان متاسفانه که شما هستید، به این خاطر از شما خواهش می کنم که این دوکانهای شرارت را بسته نموده و به عبادت خداوند بزرگ و بخشش گناهان تان بپردازید./

 نوت: از بخت نیک طالع کردید که من روانه سفر هستم، وگرنه "جل و پستک شما را از آب می کشیدم" از دوستان و رفقا تمنا دارم که جنایات اینها را برملا سازند، تا بیشتر از این جوانان ما را به تروریزم تشویق ننمایند.

    

 

 

بقیه گزیده های مقالات داکتر آرین  کلیک نماید  

 
 
 
 
 
admin@vatandar.at
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد