WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  داکتر آرین

 

   پیام تبریکی  مرکزاجتماعی و فرهنگی افغان در آیرلند و ماهنامه "دوستی"             داکترآرین 

عالی جناب محترمه هما یوسفی !

ازنام مرکزاجتماعی و فرهنگی افغان در آیرلند و ماهنامه "دوستی" انتخاب به جا وشایسته شما را به حیث مدیرمسوول تارنمای وزین " وطندار" تهنیت عرض می کنم وتوفیق روزافزون شما را دراین سمت در راه خدمت به مردم ، میهن و فرهنگ آن ازخداوند بزرگ آرزو دارم.

دراین جا به استفاده از فرصت میخواهم از خدمات جناب محترم انجنیرعمرمحسن زاده که وقت ونیروی گران بهای خودرا در خدمت به مردم و میهن عزیزما افغانستان صرف نمودن  قدر دانی نموده و حرمت بگذارم ، برای شان موفقیت های بزرگتری تمنا دارم./

بااحترام

داکتر آرین

ریس مرکزاجتماعی و فرهنگی افغان در آیرلند و مدیرمسوول ماهنامه دوستی

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید