WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  داکتر آرین

 

   اهمیت جنبش دهقانان                                                                        داکترآرین 

با تکامل جامعه بـشری نظام فـیودالی جا یگزین نـظـام برد گی شد اگر چه یک گام بسوی عدالت اجتماعی محسوب میگردد اما مانند نظام قبلی دستآوردی برای محرومین جامعه که اکثریت آنها را دهقانان تشکیل میداد در عرصه تغییرات اجتماعی همراه نداشت، نابرابری ها ادامه یافت و عمیق تر شد و فقر و سیه روزی بیشتر را این نظام به ارمغان آورد و همین امر موجب رشد عدم رضایت و تشدید مبارزات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گردید.

دهقانان که درساختار سیستم اجتماعی جامعه فیودالی از جایگاه ویژه برخوردارند منبع عمده نیروی انسانی را تشکیل میدهند، تاریخ مبارزات آزادی خواهانه دهقانان در کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین که تحت استعمار قرار داشتند سرشار از فداکاری ها و پیروزی هاست، نقش دهقانان در این مبارزات استقلال طلبانه برجسته و بخشی عظیمی این ارتش بزرگ را میساختند و بار سنگین این مبارزات را بیشتر از دیگران به شانه های خویش کشیده اند که تاریخ شاهد مبارزات استقلال طلبانه و آزادی خواهانه دهقانانی کشورهای الجزایر، ویتنام، چین، نیکاراگوا و مستعمرات پیشین کشور پرتگال است، در این نبرد های استقلال خواهی بیشترین نیرو را دهقانان و زیاد ترین پایگاه های آزادی خواهان در مناطق روستایی قرار داشت.

دهقانان در آسیا بیشتر از ٧٠ در صد، در افریقا ٧٣ در صد، در امریکای مرکزی ٦٦ در صد و در امریکای جنوبی ۵٩ در صد جامعه را تشکیل میدهند، شرایط زنده گی دهقانان در اکثریت این کشورها بی نهایت دشوار و غیر قابل تحمل است آنان که از داشتن زمین محروم هستند مجبورند تا بالای املاک دیگران کار نموده و از ۵٠ تا ٨٠ در صد محصول را به مالک زمین بپردازند به علاوه دهقانان تحت قوانین بسیار کهنه قرون وسطائی زنده گی نموده و مصروف کشت و کار اند که حقوق آنها همواره پایمال میگردد.

همچنان شواهد متعددی از قیام های دهقانی در آروپا وجود دارد که گویای مبارزات دهقانان علیه ظلم اقتصادی و بیعدالتی های اجتماعی است مانند قیام دهقانی در شمال ایتالیا به رهبری فرادولینو که در اوایل قرن ١٤ میلادی صورت گرفت، توماس منستر (١٤٩٠ – ١۵۲٠م) رهبر جنبش دهقانان فقیر در جنگ دهقانی آلمان به نحو درخشانی خواست های محرومان روستا را در قالب مذهب بیان داشت که انگلس در کتاب "جنگ های دهقانی در آلمان" وی را تبلور عالی ترین سنین انقلابی آلمان میخواند، وینستانتلی (١٦٠٩- ١٦۵۲م) آمال و خواستهای فقرای شهر و روستا را بیان داشت، مسلیه (١٦٦٤- ١٧۲٩م) عدالت اجتماعی را در جنبش دهقانی میدید به همین ترتیب قیام های دهقانان انگلستان تحت رهبری تایلر، دهقانان چکوسلواکیا تحت رهبری یان هوس، دهقانان روسیه به رهبری استیپان رازین و پوگاچف و غیره ... اگرچه مضمون و اساس این نظریات و قیامها را عشق به انسان و عدالت اجتماعی تشکیل میداد ، باوجود دستآوردهای عظیم آن به دلیل محدودیت تاریخی، اکثریت این قیامها نتوانستند به پیروزی های نهایی دست یابند.

در طول تاریخ،  ما در سرزمین خویش نیز شاهد جنبش های دهقانی و اجتماعی هستیم که بخاطر تحقق نظام های عادلانه و فارغ از ظلم و ستم اجتماعی به نبرد های فراوان برخواسته اند، جبنش دهقانی مزدک ((۴٩٤- ۵۲٤م)) یکی از نمونه های برجسته جنبشهای عدالت جویانه و مساوات طلبانه است، مزدک پیشوای دهقانان روستا و فقرای شهری در دوران ساسانی بود مزدک در آئین خود برآن بود که "نعمات مادی را هورمزدا یکسان در دسترس مردم قرار داده است و نابرابری از آنجا برخواست که کسانی از طریق قهر و جبر خواسته اند اموال متعلق به دیگران را تصرف کنند" در آئین مزدک ریشه ظلم در نابرابری ها در تقسیم و رفع نابرابری، یعنی استقرار مساوات در برخورداری از نعمات مادی است.

در شرایط کنونی اکثریت جمعیت افغانستان را دهقانان تشکیل میدهند مطابق به احصایه (روزنامه حقیقت انقلاب ثور۲٠/١۲/١٩٨٦  تعداد دهقانان درافغانستان ٦،٣ملیون میباشد) و مسله حل و فصل عادلانه حق و حقوق آنها از حاد ترین مسایل اجتماعی است باید روشن ساخت که این حل و فصل نه به شیوه خشونت بار آن با برانداختن سلطه سیاسی و اقتصادی فیودالان ومنع سرمایه گذاری های خارجی براراضی زراعتی باشد، بلکه با وضع قوانین منصفانه که هم بنفع دولت باشد و هم به نفع فیودال و هم به نفع دهقان، یعنی آنچه که در کشورهای دارای دموکراسی و متمدن انجام داده میشود که دراین مورد ازتجارب کشورهای اروپایی وبهترین نمونه روسیه فدراتیف وجمهوری های سابق شوروی است و این یک موضوع حیاتی و مهم برای دولت، فیودال و دهقان میباشد، تامین منافع دهقانان آنها را به شرکت فعال در تغییرات اجتماعی- اقتصادی جلب نموده و آنان را به آینده امیدوار میسازد. دهقانان نقش بزرگ در اقتصاد کشور و نیروی عظیم سیاسی و اجتماعی اند، احزاب و سازمانهای سیاسی و دولتی که بتوانند آنها را با خود داشته باشند در مبارزات انتخاباتی و سیاسی خویش از پشتیبانی توده های وسیع کشور برخوردار میباشند و چون دهقانان در جامعه اکثریت اند تا حدود اکثریت موضوعات به موضع گیری دهقانان بستگی دارد که افغانستان این تجربه را در دهه هشتاد دارد، اگر از آرایش نیروهای طبقاتی  و نیروهای سیاسی، عوامل اجتماعی و روانی و فرهنگ و احساسات توده ها و مداخلات خارجی در همان مقطع زمانی بگزریم، ازجمله عوامل اساسی سقوط حاکمیت دموکراتیک یکی هم فاصله حزب و دولت ازدهقانان بود، چون دهقانان به حمایت از ریفومهای دولت برنخواستند در نتیجه اصلاحات در نیمه راه ماند و کامیاب نگردید و این حقیقتی است که نمیتوان در آن تردید داشت. یکی ازخصوصیات جنبش دهقانی درافغانستان این است که همیشه درعرصه سیاسی واجتماعی خصلت دوگانه داشته اند و دیگراینکه کوچی ها ومالداران را درطبقه بندی درجمع دهقانان حساب نموده اند.

 پایان سخن اینکه، آنچه گفته آمدیم در مورد نقش دهقانان در تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه، به مهفوم مطلق ساختن نقش آنها نیست، بخاطری این موضوع را ذکرکردم که تیوری پردازان بیشمار در تاریخ از رول مطلق آنها در عرصه های سیاسی و اجتماعی صحبت نموده اند یکی ازاین اندیشمندان، (رزمنده ومتفکرانقلابی دراواخرسالهای پنجاه واوایل سالهای شصت میلادی، فرانتس فانون است که بانوشته های خود به ویژه "نفرین شدگان زمین" به تصورات مبارزان جوان درکشورهای افریقا، آسیا وامریکای جنوبی شکل داد وبرای بسیاری رهنمود نبرد شد) و از طرف دیگر ما هیچ وقت مبارزات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دهقانان را رد نکرده وبه آن اهمیت میدهیم وطرفدارآن هستیم تا از طریق اتحادیه های دهقانی، احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی باید جنبش دهقانان به شکل مسالمت آمیز و بدون خشونت به خواسته های عادلانه شان بپردازند تا به اساس راستی وصداقت و منصفانه این مناسبات بغرنج و پیچیده اجتماعی درجامعه حل گردد و"میثاق اجتماعی"به مثابه سند تضمین کننده حقوق و وظایف میان این دوطبقه به توافق برسد./

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید