2012/02/05

 

انجمن حقوق دانان افغان در اروپا در آستانه جلسه وسیع اروپائی خویش قرار دارد که بتاریخ سوم مارچ 2012 در کشور شاهی هالند دائر میگردد. بدون شک این سوال مطرح میگردد که این انجمن در پهلوی دها و ممکن صد ها انجمن های دیگر  افغانان در کشور های اروپائی چه هدفی را میتواند بر آورده سازد ، روی کدام اهداف تشکیل گردیده است و چه توقعات را از آن میتوان داشت؟

انجمن که در فبروری سال 2009 در شهر هامبورگ کشور آلمان تشکیل شد روی  دو هدف عمومی ایجاد گردید. یکی همبسته گی هم مسلکان حقوق و آن تعداد  افغانان که صاحب تجارب کاری در اوگانهای حقوقی کشور بوده اند. دوم اینکه چگونه این نیروی و ریزرف بزرگ مسلکی را در خدمت وطن و هموطن قرار داد.

همچنان در سالهای اخیر علاقه مندی جوانان ما که به این مسلک رو آورده اند ، قابل لمس است. تعداد این جوانان افغان عملاٌ بحیث وکلای مدافع وظیفه دارند ویا شاغل در سائر بخش های حقوق  اند ، و یا تعداد محصلین جوان افغان در پوهنتون های کشور های اروپائی که مصروف کسب تحصیل رشته حقوق اند ، کم نیستند. خوشبختانه اقلیت افغان در اروپا با تمام  معضلات اجتماعی و پناهنده گی که آنها به شکلی مواجه بوده اند و یا هنوز هستند، ریزرف های بزرگ تخصصی و مسلکی را با خود دارند. باید به هرکدام آنها که  خدمات مختله اجتماعی را به اجتماع افغان ارائه میدارند ، پر ارزش دانست، یعنی به آن خدمات که بنام افغان و هموطن ما وعاری از هرگونه تفاوت ، تمایز و استثناً عرضه میگردد.

در پهلوی آن هم نباید از اشکال پروبلم های اجتماعی در میان افغانان ما که بیشترین آن منشه حقوقی دارند چشم پوشی نمود.

کدام معضلات را میتوان در این بحث به استناد گرفت:

بزرگترین و دردناکترین پروبلم کنونی معضله پناهجوئی و کسب حقوق پناهنده گی است. این پروبلم دردناک تعداد زیاد پناهجویان افغان در هالند، سویدن سوال نقض حقوق اساسی بشری آنان را متبارز ساخته است، وضع اسفناک جوانان و خانواده های افغان در یونان به درامه زمان تبدیل گردیده است.

معضلات مانند فروپاشی خانواده، موقف حقوقی آسیب پذیر طفل و زن در خانواده و مشکل دردناک بیکاری مردان که دیگر موقعیت اجتماعی خویش را بنا بر مشکل سنی و زبان از دست داده است و صد ها معضلات دیگر.

انجمن حقوق دانان افغان در اروپا میخواهد با تثبیت موقعیت اجتماعی اش و کسب اعتماد هموطنان در به انگشت گرفتن این معضلات اجتماعی و راه های حل ممکن و عملی آن در خدمت افغان هموطن باشد. انجمن میخواهد با ارائه خدمات رضاٌکارانه و رایگان خود را در خدمت شما هموطنان قرار دهد.

انجمن معتقد است که ارائه این خدمات بدون همکاری با نهاد های دیگر افغانی یعنی انجمن ها ی محلی کلتوری- فرهنگی و سراسری کشوری و سائر حلقات و نهاد های افغانی نمیتواند بر اهداف انسانی و وطنی خویش نایل گردد.

پس مراجعه ما به شما هموطنان است که با انجمن  همکاری نمائید، به آن اعتمادداشته  و از آن پشتیبانی نمائید.

انجمن میخواهد بحیث یک حامی حقوق مجوز و قانونی شما باشد و در احقاق مشروع آن شما را مشوره دهد.

انجمن نمیتواند در حل معضلات حقوقی شما در کرسی یک وکیل مدافع، یک قاضی قرار گیرد و یا از کدام دستگاه عدلی و قضائی نماینده گی نماید. ما آنچه را در دست داریم به شما رائگان ارائه میداریم و آن فقط مسلک شریفانه حقوق ، دانش و تجربه حقوقی- مسلکی است. ما شما را در کسب حق مشروع تان و شناخت مسئولیت های قونونی تان  راهنمائی مینمائیم.

انجمن حقوق دانان افغان در اروپا میخواهد خود  ، دانش و مسلک خود را بر تعمیل اهداف زیر متکمرکز سازد که در اساسنامه آم تسجیل یافته است:

 "  انجمن حقوقدانان افغان دراروپا یک نهاد اجتماعی،مسلکی ـ حقوقی وغیر انتفاعی بوده که به منظور تبادل تجارب مسلکی حقوقدانان افغان، کمک وارائه مشورت های حقوقی رایگان به افغانان دراحقاق  حقوق شان، بخصوص افغانان مقیم اروپا ایجاد گردیده  که حقوقدانان افغان مقیم اروپا را بطورداوطلبانه متحد نموده وطبق اهداف مندرج در اساسنامه فعالیت مینماید. با رعایت آن سهم خویش را درروند حاکمیت قانون وحمایت ازحقوق وآزادیهای هموطنان خویش ادآ مینمایند.

انجمن یک نهاد اجتماعی ـ مسلکی مستقل ،بیطرف وغیروابسطه به سازمانهای سیاسی بوده مبرا از هرگونه تبعیض و تمایزمذهبی ، لسانی ،قومی وجنسی فعالیت مینماید .

انجمن سعی مینماید تاجهت ارتقاء سطح آگاهی حقوقی افغانها دراروپا، ازطریق تبلیغات حقوقی، توضیح وتشریح قوانین درعرصه های مختلف حقوق وارائه مشوره های حقوقی رایگان به افغانان مقیم اروپا مصدرخدمت گردد.  

انجمن بمنظورسهمگیری ومشارکت حقوقدانان افغان دراروپا، جهت ارائه خدمات حقوقی، ارتقا سطح دانش وتبادل تجارب حقوقدانان خارج وداخل کشورایجاد گردیده ودرجلب حقوقدانان جوان، استفاده مثمر ازدانش جدید حقوقی، وارتقاء دانش علمی  شان فعالیت مینماید

انجمن بخاطرایجاد مناسبات وجلب همکاری مسلکی حقوقدانان، با سازمانهای حقوقی اعم ازداخل و خارج کشوروسازمانهای بین المللی، زمینه تبادل تجارب ومعلوماتهای جدیدعلمی ومسلکی را فراهم مینماید.

انجمن وظیفه خود میداند تا ازحقوق افغانان  (بخصوص مهاجرین افغان مقیم اروپا) طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای قبول شده بین المللی طبق قانون حمایت ودفاع نماید.  انجمن علیه هرگونه تخطی ازقانون مجادله نموده واستفاده هرگونه خشونت رامنحیث حل پروبلمهای فامیلی واجتماعی  مردود میشمارد.

انجمن ازتحقق عدالت ، قانونیت وبررسی جنایات علیه بشریت دریک روند عدالت خواهانهء کاملاً حقوقی، بدورازنیات واغراض سیاسی پشتیبانی مینماید.

 انجمن سعی مینماید تا ازطرق ممکن درروند بازسازی نظام حقوقی افغانستان سهم فعال داشته باشد. "

از این انجمن پشتیبانی نمائید، بر آن اعتماد داشته و با آن همکار باشید.

باحترام

بصیر دهزاد

 

 

 

 بقیه گزیده های مقالات   ع. بصیر دهزاد کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد