WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

  گزیده های مقالات    ع. بصیر دهزاد

 

  توضیحی بر خشونت و خشونت خانواده گی   قسمت اول                              ع. بصیر دهزاد

 از سال 1999 بدین سو ملل متحد 25 نومبر را بحیث روز جهانی مبارزه علیه خشونت در برابر زنان برسمیت شناخته و اعلان نموده است که همه  ساله این روز  اکثراٌ از طرف سازمانهای زنان  و سازمانهای تحول طلب اجتماعی و سیاسی  به یادبود گرفته میشود. این روز بخاطر انتخاب گردیده است که  در سطح جهانی توجه به رفع خشونت در برابر زنان ، دختران و کودکان اعم در محیط و هم در خانواده گردد و دول و حکومات  مساٌله خشونت را در چهار چوب سیستم حقوقی و قضائی خود از دیدگاه حقوق مدنی ، حقوق فامیل ، حقوق بشری و مبازه علیه خشونت را هم از دیدگاه حقوق جزاٌئی مورد بررسی جدی قرار دهند. خشونت در برابر زنان و دختران  یک اصل جدی و قابل تشویش در سلب حقوق و آزادی های اساسی بشری کتله زنان و دختران در جوامع ملی و بین المللی است.

بدون در نظرداشت سطح رشد و بالا بودن سطح زنده گی در کشور های مختلف  سالانه از 25 الی 75 فیصد زنان و دختران مورد خشونت های جسمانی ، روانی و جنسی قرار میگیرند.

اهمیت بررسی خشونت علیه زنان برای من خیلی ها قابل ارزش و تعمق است زیرا  خشونت دامنه و ابعاد وسیعتر از خشونت علیه زنان و دختران است زیرا خانواده اولین و مهمترین لانه ایجاد و رشد خشونت و اشکال سوٌ استفاده میباشد که در آن بخش اعظم شخصیت ، کردار و رفتار فرد شکل میگیرد و از آنجا محیط و ماحول را میتواند بصورت  مثبت و یا منفی مورد تاٌثیر قرار دهد.  طبعآ اثرات منفی آن  دامنه قربانی های خشونت را وسعت میدهد.  به همین ترتیب مفهوم اصلی خشونت در این است که  قربانیان خشونت  زنان ، دختران و کودکان  ویا اعضای دیگر در یک خانواده خانواده میباشند.

خشونت و قربانیان خشونت تنها محدود به خانواده های افغانان در داخل کشود نمیشود بلکه فیصدی آن تقریباٌ در عین سطح و فیصدی است که در میان خانواده های افغان در خارج کشور به وقوع می پیوندد و قربانی میآفریند.  بر علاوه اینکه در شرایط بغرنح  و حاکمیت زور و سلاح در کشور ما سالانه صد ها و هزاران  زن  ، دختران جوان ، نوجوان و کودکان افغان ما مورد تجاوز و انواع خشونت قرار میگیرند بلکه  صد ها هزار از آنان در داخل خانواده ها  مورد انواع خشونت قرار میگیرند که این قربانی ها اکثرآ پوشیده و مکتوم باقی میمانند ،هیچ گاهی از طرف نهاد ها و مراجع اجتماعی ، عدلی و قضائی نمیتواند قابل کشف و اثبات باشند در حالیکه خشونت بصورت مداومٌ در خانواده صورت میگرد.

من در این مقاله که در دو قسمت تهیه شده است، میخواهم روی چند  مساٌله  زیر توضیحات مختصر را ارائه نمایم:

اول توضیح خشونت  با انواع و خصوصیات آن

دوم  اثرات منفی خشونت در رشد و تکامل شخصیت

سوم  بررسی خشونت از دیدگاه  کلتور و تعامل

چهارم خشونت و بررسی حقوق آن

نتیجه گیری و  راه های جلوگیری از خشونت در خانواده.

  اول : مفهوم و توضیح خشونت ، انواع و خصوصیات آن

" خشونت در خانواده در اصل عبارت از استفاده از زور و توصل به لت و کوب، تهدید ، وادار ساختن شخص به یک عمل ویا منع کردن از یک خواست و یا عمل فرد ، اهانت  و کوچک ساختن عمدی و بلاخره سوٌ استفاده از یکی ازاعضاٌ در حلقه خانواده  میباشد که قربانی آن بصورت دوامدار به خشونت  درگیر ، مواجه و از آن متضرر میگردد. یعنی خشونت نه یکباره بلکه به دفعات و مداوم صورت گیرد. میتواند یک همسر ، یک دختر جوان ، یک طفل یا عضو دیگر خانواده ، یکی از اعضای فامیل  یا همسر قبلی مورد خشونت خانواده گی قرار گیرد.

در خشونت خانواده گی میتواند متضرر یا به شکل فزیکی یا روانی  مورد خشونت و یا تهدید به آن قرار گیرد بر علاوه سوٌ استفاده جنسی ، آواره ساختن از محبت ، توجه و غمخوری،  اهانت و کوچک ساختن و قرار دادن عمدی  در مذیقه مالی شامل خشونت خانوادگی میگردد. محروم ساختن طفل در خانواده از تربیت و توجه حکم سوٌ رفتار در مقابل طفل محسوب میگردد.

ممکن هر شخص به شکلی از اشکال یکباری مورد خشونت خانواده گی قرار گرفته باشد اگر یک زن باشد ویا مرد ، طفل  ویا  فرد سالمند. خشونت خانوادگی در اکثر خانواده ها به وقوع میپیوندد. حالات جدی و دوامدار خشونت  مداخله قانونی را بخاطر حمایت و مصئونیت قربانی خشونت ضروری میسازد که در اکثر کشور ها سازمانها و نهاد های اجتماعی و حقوقی (عدلی و قضائی) صلاحیت ومجوز قانونی را در اختیار دارند تا در مورد مداخله نموده و موضوع را از دیدگاه حقوق جزائی مورد تعقیب  عدلی قرار دهند.  خشونت مدوام یک عضو خانواده خطرسلب  مصئونیت جانی ، رشد و انکشاف  جسمی و روانی فرد مورد خشونت را به وجود میآورد به همین لحاظ  ضرورت اقدام لازم را هم جداٌ متبارز و در بعض حالات ضروری میسازد. بدین معنی که خانه دیگر محل نیست که بتوان ادامه  زنده گی و مصئونیت شخص متضر را تضمین نمود.

در اکثر موارد مشکل است تا به ساده گی تثبیت نمود که شخص مورد  سوٌ استفاده و خشونت قرار گرفته است. اکثریت قربانیان خشونت حاضر نیستند مشکل شان را با مراجع مربوط و یا داکتر فامیلی و یا افراد قابل اعتماد شان بیان نمایند. و حتی آنان از مورد خشونت قرا گرفتن شان  به ساد گی انکار میکنند. آنان یا اینکه شرم دارند مسائل خانوادگی شان را با دیگران مطرح نمایند و یا اینکه از کسب شدت بیشتر  خشونت ترس دارند. همچنان تعداد آنان امید دارند که این معضله خانواده گی بالاخره پایان خواهد یافت. زنان و اطفال بالا ترین فیصدی را در تعداد قربانیان انواع خشونت خانوده گی تشکیل میدهند."

افراد که بصورت مداوم مورد خشونت جسمانی ویا روانی قرار میگیرند با گذشت زمان عمیقاٌ گوشه گیرتر میشوند و علایم دیپریشن (افسرده گی)  در روان شان ظاهرمیگردد.

بیشرین خشونت ها در روابط زنا شوهری میتواند  به وجود آید . اگر در این خشونت در روابط زناشوهری کمک یابی صورت  نگیرد همیشه وخیم ترمیگردد  و گراف شدت و خطرات ناشی از آن بالا تر میرود.

 با آنکه کاستن از خشونت در روابط زنا شوهری مشکل میباشد ولی در اکثر موارد و با تمام این حالت  طرف مورد خشونت به پارتنر یا همسر خود وفادار بوده و دوستی خود را حفظ مینماید وبلاخره حالت رقت بار را متداومآ تحمل مینماید. بر علاوه پارتنر یا همسر متضرر خود را وابسته به پارتنر مرتکب خشونت میداند و از دست دادن رابطه زنا شوهری برای متضرر یک ترس ، ضایعه و یک فاجعه بزرگ میباشد. اکثراٌ در چنین حالات زنان بیشتر متضرر در جدائی میشوند و شکست بزرگ در زنده گی شان تلقی میگردد. از جانب دیگر اکثر زنان جراٌت نمی کنند تا به مراجع کمک های اجتماعی و یا عدلی مراجعت نمایند زیرا آنان از عواقب احتمالی بعدی آن نیز دچار ترس و واهمه قبلی میگردند. قربانی شدن دیگر زنان هم در وفاداری شان به شوهر است که نمیخواهند شریک زنده گی شان دچار عواقب عدلی و قضائی گردند. بدین لحاظ با قربانی دادن خویش مشکل را محرم ، مکتوم و پوشیده نگهمیدارند.

 انواع خشونت خانودگی

خشونت روانی

خشونت جسمانی

خشونت جنسی

و خشونت اقتصادی – پولی

خشونت روانی

هرعمل که آزادی  و  زمینه رشد و انکشاف شخصیت و صحت روانی خودی فرد را محدود و متضرر سازد در واقع مفهوم خشونت روانی را ارائه میکند.

اعمال که بیانگر خشونت روانی اند ذیلاٌ  بیان میگردند:

اهانت و تمسخر بر ساختار جسم (اندام) ، ظاهر شخص ، شیوه های که جزٌ حرکات جسمانی مربوط به یک شخص است .

بی ارزش دانستن شخصیت و فعالیت های شخصی اش.

انتقاد های بدون توجیه بر کار های شخص، برخورد های منفی گرایانه بر همه کار های که شخصی دیگر انجام میدهد ویا در مورد صحبت میکند، شخص دیگر را خورد میسازد و در هر موضوع گنهکار تلقی مینماید ، بی ارزش میسازد و شخص را به دیوانه بودن و احمق بودن محکوم نماید.

شخص دیگر را تهدید به آواره ساختن و رها کردن نماید. مثلآ زن و یا شوهر در هر مسآله  یکی دیگری را به طلاق تهدید میکند که منظور مرتکب وادار ساختن طرف مقابل به یک عمال ویا مانع از یک عمل و خواست طرف دیگر است. والدین طفل خود را به کشیدن از خانه تهدید میکند و یا در هر مسآله اظهار پشیمانی میکند که چنین یک طفل دارد ( تو عامل مشکل هستی کاش خداوند تو را برای من نمیداد، اولاد های .... بهتر از تو هستند)

احساس شخص را نسبت به دوستان و فامیل اش و روابط با فامیل را به انتقاد گرفته و دائماٌ  کنترول نماید، نسبت به این روابط شخص را تهدید نماید و جزاٌ بدهد و تمام توجه را صرفاٌ و منحصر به خود بداند.

شخص را در منزل حبس نماید (قید) و آمدن دوستان و اعضای فامیل شخص را  قدغن نماید،  از رفتن شحص به کار، درس و ورزش  ممانعت نماید.

عدم احساس و اجرای مسئولیت در برابر کودکان خانواده و تحمیل کار در خانه در سنین طفولیت و سوٌ رفتار با کودکان.

خشونت فزیکی (جسمانی)

هر عمل که در وجود با عث جرح و یا جراحات  گردد و آثار آن در وجود متبارز گردد ، در حکم خشونت جسمانی میباشد و این ها قرار زیر اند:

با دست  شخصی را لت وکوب نمودن که از اثر آن جرح و یا کبودی در وجود ظاهر گردد.

زدن  (شط و ضرب) شخص با وسایل دیگر از قبیل قمچین ، کمربند ، چوب دست ، تسمه و غیره.

جرح ناشی از بریدن

قتل

چندک (چندی) کندن که کبودی ناشی از آن در وجود متظاهر گردد.

به دندان گزیدن (دندان کندن)

شخص را به عقب تیله کردن و با دست فشار دادن

شخص را از مو های سر کش کردن

با مشت و لگد زدن

تف انداختن و بالای شخص ، ادرار کردن " شاشیدن" بطرف یا بالای شخص

سوزانیدن روی و اندام همراه با سوخته سگرت ، آب سوزان، روغن داغ ، اوتو داغ ، تیزاب بطری و مواد دیگر سوزان.

از گلو خفه کردن (خفک)

خشونت جنسی:

خشونت جنسی عبارت است از هر عمل در ساحه جنسی  و غریزه ئی است که شخص مورد اهانت ، تجاوز و ارتکاب عمل با زور صورت گیرد. اعمال زیر مطابقت با تعریف خشونت جنسی مینماید:

تمسخر و توهین نمودن به اندام شخص و مقایسه آن با اندام افراد دیگران که مرتکب خشونت خود با ایشان  رابطه دارد. تحمیل اجباری یک شخص به عمل جنسی با خودش ویا با شحص سومی.

 با جبر وادار کردن به دیدن فلم های غیر اخلاقی ، گفتن عمدی تجارب عمل جنسی با دیگران به منظور توهین شخص.

تحمیل اجباری و یا تهدید به بازی های جنسی.

داشتن رابطه نا مشروع خارج رابطه زناشوهری بدون اینکه خود را مقید به اصول زناشوهری دانست . یا بدون در نظر گرفتن و ارزش دادن به احساسات طرف دیگر در رابطه زنا شوهری و اینکه در محیط چگونه انعکاسات را به وجود میآورد.

خشونت اقتصادی (مالی)

در خشونت مالی هدف شخص مرتکب فقط وابسته نگهداشتن شخص طرف مقابل از لحاظ اقتصادی به خود میباشد. در عرصه های ذیل:

استنکاف از دادن پول بخاطر مصارف خانه یا خانواده تا شخص متضرر  مجبور گردد به دیگران مراجعه نماید.

تسلط یکجانبه به درآمد خانواده و بخشی از درآمد را تنها به خود اختصاص دادن.

کشیدن و یا اخذ پول یا دارائی شخص با زور و جبر.

استفاده ومصرف پول و دارائی مشترک بدون اخذ اجازه و یا مفاهمه قبلی با طرف دیگر

 پایان قسمت اول

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید