WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

  گزیده های مقالات    ع. بصیر دهزاد

 

  پاکستان حامی تروریزم                                             پوهاند دوکتورغلام سخی مصئون

پاکستان به حیث مرکزتروریزم،سالهاست که خطرات جدی را متوجه جهان ساخته است.  نه تنها افغانستان ازسال 1973 میلادی به بعد بزرگترین قربانی این مرکزتروریستی است، بلکه سرنخ حوادث تراژیدی ازنیویارک تا بمبئی واز دارالسلام تایمن وروسیه،به شبکه های مرتبط به القاعده ارتباط داده شده است که رهبری آن درپاکستان مورد حمایت استخبارات و نظامیان آن کشور قرار دارد.   قتل سردسته ارعابیون القاعده (اسامه بن لادن ) درحومه اسلام آباد ( که به شیوه انتقام گیری طراز امریکائی انجام یافت )، یکباردیگر زمامداران مکار ودو رخ پاکستان رامجبورساخت تا اعتراف نمایند که :    شرمنده اند

اکنون این سوال مطرح میگردد که : اگراسامه بن لادن واجب القتل است. پس میزبان ، حامیان ومدعوین آن مستوجب کدام مجازات باید باشند ؟ 

 درحالیکه سرنوشت افغانستان ،حال وآتیه آن، صلح وامنیت منطقه وجهان مطرح است، بسیارضروری پنداشته میشودتا ملل متحد این مسئله رامورد بررسی قرار بدهد : که چرا پاکستان هم عضوملل متحد است وهم منشور آن موسسه را زیر پا میگذارد وبصورت متداوم تعهدات خویش را نقض مینماید ؟  حالیکه وفا به عهد واجرای تعهدات یک اصل قبول شده حقوق بین الملل پنداشته میشود (Pacta Sunt Servanda )

دراین ارتباط نه تنها مسئولیت اخلاقی (  Moral Obligation)  پاکستان مطرح است بلکه شورای امنیت ملل متحد بایدبراساس « تهدید صلح ، نقض صلح یا عمل تجاوز »   اصل ( United Natians Sancations )  را در رابطه به پاکستان مورد بررسی قرار بدهد. بدین رواکنون دیگراظهرمن الشمس است که : حمایت ، مخفی کردن ، تجهز وتسلیح تروریستان توسط اردو و استخبارات نظامی دولت پاکستان قرار میگیرد. باید شورای امنیت موسسه ملل متحد بروفق احکام منشورآن موسسه موضوع رابررسی وپاکستان را به حیث :    حامی تروریزم    اعلام نماید. وواضح است که برکشورحامی تروریزم برطبق اصل ( Legal Settelement Sancations) تعزیرات شدید را برآن کشور وضع وبرقرار نماید.این تعزیرات میتواند شامل قطع کمکهای نظامی  به تعویق انداختن ومشروط ساختن کمکها وسایر تدابیر جدی باشد.  اعترافات بلند پایه گان پاکستان درعجزشان مبنی براعمال حاکمیت دولتی که باعث شرمنده گی آن کشور گردیده،این سوال رامطرح مینماید که :           شبکه تروریزم جهانی درپاکستان که با اردو واستخبارات ( ISI) دارای روابط تنگا تنگ است بانظرداشت سابقه جرمی پاکستان درنادیده انگاشتن کنوانسیون   ( N.P.T) درپخش واشاعه غیرقانونی تکنالوژی اتمی توسط پدراتمی آن کشور(که عندالامحکمه بدان اعتراف کرد) ضرور پنداشته میشود تا :     شورای امنیت موسسه ملل متحد ، دستگاه نظامی اتمی پاکستان را درتحت پوشش نظارت بین المللی قرار بدهد.  نباید سرنوشت یک کشور( افغانستان )،امنیت شهروندان جهان وصلح ،قربانی سهل انگاریها گردد.  مدتهاست که بسیاری اززمامداران جهان ومنجمله ایالات متحده امریکا از سیاستهای دوگانه ومزورانه پاکستان استغاثه دارند.اما کجاست که به سیاستهای کجدارومریز، بخصوص ازجانب ایالات متحده امریکا درقبال این کشور،پایان داده شود. (ریشه تروریزم رادرپاکستان آبیاری وشاخه بری آن درافغانستان وازدیاد قوای نظامی تا سرحد یکصدوپنجاه هزار برضد تجاوز سازمان یافته دروجود طالبان از پاکستان « دوست ومتحد انگلیس ـ امریکا » بسیار سوال بر انگیز است) انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به حیث یک نهاد مسلکی وغیروابسته ازتمام افغانان هم از شخصیتهای علمی،فرهنگی،نهادهای مدنی،اجتماعی وسیاسی صمیمانه میخواهد که در این راستا به حیث یک داعیه ملی بالاتر ازتعلقات قومی ،زبانی ،سمتی و ایدولوژیک صدای اعتراض شان را مشترک ورساتر نمایند. انجمن از اعضا ومسئوولین خود میخواهد که این اعلامیه را به لسانهای مختلف ترجمه و دراختیار موسسه ملل متحد ومطبوعات قرار بدهند.

                                                     بااحترام

                                 پوهاند دوکتورغلام سخی مصئون

                                رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید