تهمت فساد بر تاریخ و فرهنگ افغانستان معادل خراسان و آریانا نمی چسپد !
 

2014/12/03

پیام شاد باش هیات رهبری بنیاد فرهنگی اوستا

 

بمناسبت برگزاری کنفرانس بخاطر بزرگداشت ازشخصیت داکتر اناهیتا راتب زاد

درکشور شاهی هالند

 

دوستان گرانقدر،

راه اندازی کنفرانس علمی بخاطر بزرگداشت ازشخصیت داکتراناهیتا راتب زاد ازسوی شورای سراسری زنان افغان درهالند اقدام نیکو و درخورستایش بوده ، بدون تردید میتواند درشناسایی هرچه فزونتر این شخصیت برازنده تاریخ معاصر کشور کمک نماید.

 

جاویدان یاد داکتراناهیتا راتب زاد ازشماراندک زنان کشوربود که درمیدان های مختلف سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی ، امور دولتمداری ، جنبش زنان و صلح کارهای بنیادی و بیمانندی را انجام داده و نام خود را با خط  زرین درتاریخ کشورحک نموده است.

وی منحیث زن ، مادر ، پرستار ، پزشک ،  سیاستمدار ، نماینده برگزیده مردم درپارلمان ، بنیادگذار جنبش دموکراتیک زنان افغانستان  و س د ز ا، رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان ، رهبری سازمان صلح دوستی و همبستگی افغانستان ، جنبش همبستگی با خلقهای آسیا و افریقا ( اپسو ) و سایر مسوولیت های اجتماعی ، فرهنگی و دیپلوماتیک  سهم برازنده ای دربلند بردن سطح آگاهی و تلاش های روشنگرانه مردم؛ و نماینده گی شایسته از کشور داشته و از خود کارنامه ها و اندوخته های ارجمندی بجا مانده است. 

با باور و تکیه به دانش معاصر وی خواست ها و نیازمندی های زن افغان بخاطر رهایی از ستم اجتماعی و جنسیتی درجامعه عقب مانده و قرون وسطایی افغانستان را شناسایی ، برجسته و در راه برآوردن آنها  یکجا و همدوش با بانوان اگاه کشور تلاش نمود. نوشتن مقالات و بررسی های داهیانه از وضع زنان کشورو حضورفعال وی دربیشترین کنش های زن افغان نشانه مسوولیت پذیری و اثرگزاری این زن روشنگر و روشنفکر افغان بود.او درده ها مقاله و نوشته بر برابری اقتصادی و اجتماعی زن افغان  و مبارزه سازمان یافته و متشکل  در این راه تاکید ؛ و تلاش های بیمانندی را در پیاده نمودن این اماج ها بخرچ داده است.

بدون تردید بررسی و شناخت پهنه فعالیت و اثرگزاری این زن چند بعدی تاریخ معاصرکشورنیاز به کار پژوهشی دوامدار و عمیق دارد. ما راه اندازی کنفرانس ها  و سیمینار های علمی ـ پژوهشی بخاطر شناسایی هرچه بیشتر شخصیت و تلاش های بیمانند  او؛ و نهاد های که اساس گذاشته و رهبری نمودند  را سودمند دانسته  برای شرکت کننده گان و سخنرانان این کنفرانس آرزوی پیروزی مینمایم.

سحر محسن زاده

به نماینده گی ازهیات رهبری بنیاد فرهنگی اوستا

جمهوری اتریش ، ۲۸ نوامبر ۲۰۱۴ ترسایی

        

 

بقیه گزیده های مقالات
 دکتر اسد محسن زاد
کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد