تهمت فساد بر تاریخ و فرهنگ افغانستان معادل خراسان و آریانا نمی چسپد !
 

2016/08/12

 گذری بر برداشت های انسانی و امروزینه همایش اجتماعی جهانی

 دکتراسد محسن زاده

  

همایش جهانی جنبش ها و شخصیت های اجتماعی که با نام فورم اجتماعی جهان نام و ننگ یافت ، باگذشت بیش ازیک ونیم دهه پایش را به کشور کانادا ، یکی از کشورهای بزرگ سرمایه داری و عضو کلوپ ( جی ۷ ) رسانید. تا حال همایش های جهانی این فروم بااعتبار و مهم جهان بیشتر در قاره امریکای جنوبی ، افریقا و آسیا برپاشده ؛ و این بار نخست است که گردهمایی نهادها و شخصیت های اجتماعی جهان درنیم قاره شمالی راه اندازی شده  و نگاره های واقعگرا از روحیه

زمان و چهره نظام سرمایه داری را به دست می دهند. دربرهه زمانی پانزده سال شرکت کننده گان این همایش که از طیف گسترده نیروهای اجتماعی جهان نماینده گی می نمایند  با حفظ تنوع دردیدگاه و برداشت ها ؛ منحیث جنبش پویا پاسخ های عقلانی و قابل پذیرش برای حل پرابلم های بی شمار در گوشه و کنار جهان و مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی را پیشکش داشته است.

امسال درکار دوازده همین همایش یا فورم اجتماعی جهان ( ۹ الی ۱۴ اگست ) بیش از ۵۰۰۰۰ فعال از سراسر جهان در حالی اشترک می نمایند؛ که دولت کانادا برای گروهی از فعالین جنبش های اجتماعی از جمله از کشورهای  افریقا و آسیا  ویزه مسافرت به این کشور را نداد.                    در تاریخ  پانزده ساله جنبش*  برای اولین بار امسال فورم در انتقاد از سرمایه داری و گلوبالیزیشن  در نیم کره شمالی و آنهم در یک کشور سرمایه داری عضو گروه  ج ۷  برپا، و توپ پارچه عملکرد و اثرات نظام سرمایه داری را در برابر چشم جهانیان باز می نماید. در کنفرانس شش روزه امسال فعالین جنبش های اجتماعی از ۱۱۸ کشور جهان شرکت داشته و در سیزده بخش که به مسایل عمده اجتماعی و اقتصادی اختصاص داده شده است، موضوعاتی چون : مبارزه با فقر، دفاع از داعیه صلح جهانی، حفظ محیط زیست ، برخورد با معضل مهاجرت ها ، نظام بانکی و مالی غیرعادلانه ، اثرات کشنده برنامه های ریاضت کشی و ... سایر مسایل مبرم جهانی مورد برسی و کنکاش قرارگرفته ؛ در برابر برنامه های نیولیبرال   راه حل هایی به سود لایه های نیازمند و ناتوان پیشکش می گردد. گشایشگر همایش حاضر راه اندازی مارش بزرگ به روز سه شنبه در خیابان های مونتریال با شرکت هزاران شرکت کننده همایش از سراسر جهان ؛ و شهروندان کانادا  بود. قرار است  ۱۲۰۰ برنامه  دیگرهمایش شامل گفت  وشنود ها ، شناسایی سازمان ها و اقدامات  اقتصادی و اجتماعی  ، برنامه های فرهنگی  ، نمایش های هنری و ... برنامه این همایش را مکمل سازد. از روزی که در سال ۲۰۰۱ ترسایی در شهر پورتو الیگروی برازیل برای نخستین بار نهاد ها و شخصیت های اجتماعی از سراسر جهان در برابر کنفرانس تجارت جهانی گردهم آمدند ، تا به حال دگرگونی و تحولات زیادی در شیوه کار و اندوخته های جنبش  و سازمان های اجتماعی جهان پدید آمده؛ و این جنبش ها توانسته اند پیوند  تنگاتنگی با سندیکا های کارگری ، نهاد های جوانان و زنان ، ابتکارات حفظ محیط زیست ، نهاد های فرهنگی و سایر ابتکارات مردمی در سراسرجهان  برقرار؛ و به جایگاه و اعتبار جهانی خود بیفزاید.

امروز این فورم با اعتبار جهانی که درآن نهادها و شخصیت های اجتماعی علمی از کشورهای مختلف ، با دیدگاه های متفاوت سیاسی و دینی  شرکت دارند،  به وزنه ایی دربرابر دست اندازی ها ، تازش ها و فرمانروایی  سازمان تجارت جهانی ، فورم اقتصادی جهانی در داووس ، کنفرانس سالانه سران کشورهای  جی ۷ و سایر نهاد های جهان خوار تبدیل شده است .

همایش مونتریال سیزده موضوع یا تم را مورد بررسی قرار خواهد داد که : راهکارهای همبسته گی اجتماعی ـ اقتصادی جایگزین در برابر بحران سرمایه، دمکراتیزه سازی ‌سازی نهادهای آموزشی و ارتباط  جمعی ، فرهنگ صلح، مبارزه برای عدالت، و خلع سلاح ، استعمار زدایی و حق تعیین سرنوشت مردم جهان ،   دموکراسی ، جنبش های اجتماعی و شهروندی، فرهنگ صلح و مبارزه برای عدالت و غیرنظامی سازی ،   مبارزه جهانی وهمبسته گی بین المللی ،   مبارزه در برابر تبعیض نژادی ، بیگانه ستیزی ، پدرسالاری و بینادگرایی از شمار این تم ها می باشد. دراین سیزده کنفرانس مساله نابرابری اجتماعی ، فرار ومهاجرت  و آموزش در هفت کنفرانس مورد بررسی قرار می گیرد. در همایش مونتریال شخصیت های نامدار اجتماعی کشورهای سرمایه داری چون :

ناوومی کلین  ، نویسنده امریکایی ، ادگار مورین فیلسوف فرانسوی ، ریکاردو پیتریلا سیاست شناس و فعال حقوق بشر از ایتالیا ، پروفیسور دومینیک پیلون سخن گوی سازمان اتک ـ فرانسه و... نیز شرکت می نمایند.

در فورم مونتریال به مساله حرکت های انسانی و مهاجرت ها به اروپا ، بحران محیط زیست ، بهشت  فرارمالیاتی ، اقتدار سرمایه مالی ؛ و قرارداد های جنجال برانگیز تجارتی چون : CETA, TPP, TTIP, TiSA.  جایگاه بلندی داده شده ، و قراراست این مسایل مورد ارزشسنجی و نقد قرارگرفته ؛ و برنامه های الترناتیف در برابر آنها پیشکش گردد. 

در خوریاد است که تحمیل سیاست های خشن ریاضت کشی و زورگویی سرمایه مالی در بسا کشورهای سرمایه داری دراروپا و امریکا  از جمله در کانادا  وسایر نقاط جهان زمینه ساز کاهش دستمزده های ، صرفه جویی  و یا قطع خدمات بهداشت  و آموزش اجتماعی ، بی باوری و کاهش سطح همبسته گی اجتماعی ، تخریب محیط زیست انسانی  و سایر موارد شده است. این سیاست ها و برنامه ها با ناهمسازی عمومی روبرو بوده؛  ودرمبارزه با اثرات این سیاست های ضد انسانی و  درمبارزه مشترک دربرابر اثرات جنگ ، به خاطرقراری صلح جهانی ، حقوق اجتماعی زحمتکشان ؛ چیره گی مردمسالاری وبرقراری یک جهان دیگر ازهمایش مونتریال تکانه هایی تازه ای انتظار می رود.

در باره فعالیت های پانزده ساله فورم اجتماعی جهان می توان گفت که این همایش از سال ۲۰۰۱  تا سال  ۲۰۰۷ ترسایی سالانه یک باربرگزار گردید، ولی به دلیل مشکلات هماهنگی و حجم عظیم کاری درسال های پسین این فورم هر دو سال یکبار برپا می شد. قرار برآن شده است تا با راه اندازی همایش مونتریال ، این گردهمایی بزرگ جهانی همه ساله برپا گردد.

بدون تردید پاسخ ها و یافته های این همایش برای کشورها و مردمان جهان ؛ از آن شمار افغانستان  که در دو راهی ادامه سیاست های ناکام و ضد مردمی نیولیبرال دهه گذشته ، و پذیرش سیاست های اقتصادی ـ اجتماعی مردم سالارانه و آینده نگر؛ قرار دارد از ارزش فراوانی برخوردارمی باشد. جا دارد تا نیروهای هوادارمردم ازیافته های این همایش فورم اجتماعی جهان  به سود توده ها و آینده رشد تحولات اجتماعی  درکشور بهره بگیرند.

*کشورهای میزبان نشست های دوازده گانه فورم اجتماعی جهان :

۲۰۰۱ـ   پورتو الیگرو ، برازیل   
۲۰۰۲ـ  پورتو الیگرو، برازیل  
۲۰۰۳ ـ پورتو الیگرو ، برازیل

۲۰۰۴ـ  بمبی، هند  
۲۰۰۵ـ   پورتو الیگرو، برازیل    
۲۰۰۶ ـ  باماکو ـ مالی،  کاراکاس ـ ونزویلا  و کراچی ـ پاکستان
۲۰۰۷ـ  نایروبی ، کنیا
۲۰۰۹ ـ بیلیم ، برازیل
۲۰۱۱ ـ داکار، سنیگال
۲۰۱۳ـ  تونس ، تونس
۲۰۱۵ ـ تونس،  تونس  
۲۰۱۶ـ مونتریال ،  کانادا

برای دریافت اطلاعات بیشتر در باره جریان همایش مونتریال به نشانی زیر مراجعه نمایید :

https://fsm2016.org/en/sinformer/.

 افسانه، ماه- چند شعر از: یانیس ریتسوس- ترجمۀ زهره مهرجو

Posted on اوت 4, 2016 in فرهنگی, سرتیتر

افسانه، ماه

چند شعر از: یانیس ریتسوس

ترجمۀ زهره مهرجو

Yiannis Ritsos (1909-1990)

افسانه

به هنگام شب

فانوسها را روشن کردیم..

و در جاده ها

از رهگذران پرسیدیم:

آیا دختری را

در لباسی به رنگ رؤیاها؛

با دو گوشوارۀ آبی رنگ

ندیده اید..؟

هیچکس او را ندیده بود،

تنها در کلبه ای

در انتهای دهکده

مادر پیر چوب بُر

با انگشت

رودخانه ای در پشت درختان را

نشان مان داد؛

در آنجا

دو ستاره آبی می درخشیدند.

ماه

ماه، ماه، ماه..!

شیشه ای گِرد زرد رنگ

در نیمه شب بهاری.

پشت سرش

چهره های شب،

سایه ها

به دور هم جمع می شوند

و نگاهت می کنند

تو نمی ببینی شان

آنها صاحب تو اند.

تمام ناشناخته ها در اینجایند:

آنان از توافقی خاموش

به مجهول ماندن شان

ساکت شده اند.

آرام، خاموش و رنگ پریده،

گویی کشف شده اند

و رها گشته اند!

یک دعوت

بیا به سواحل روشن

او با خودش زمزمه می کرد

به اینجا که میهمانی رنگهاست؛

نگاه کن!

به اینجا که هرگز

خانواده های ملوکانه

با کالسکه های سربسته

و مأمورهای رسمی شان،

عبور نکرده اند.

بیا اگر دیده شوی خوب نیست

او چنین می گفت

من فراریِ شبم؛

من سارق تاریکی ام،

من پیراهن و جیبهایم را

از خورشید پُر کرده ام ..!

بیا دست ها و سینه ام می سوزد!

بیا، بگذار آن را به تو دهم

و چیزی برای گفتن دارم

که خود حتی

از شنیدنش ناتوانم.

برای تو

او فرصت نداشت چطور می توانست گوش دهد؟

او برای نان خودش مبارزه می کرد

ندید که گوش گندم قد کشید

و گوش خورشید را نوازش کرد،

او سبیل زرد تابستان را ندید..

بزرگ شدن خودش را هم؛ ندید.

من برای تو آواز خواندم دیگری به او گفت

ترانه، بیا باز با من سخن بگو!

حتی اگر او گوش نکند

به او چنین گفت.

بیا ماه.. او را به جای من ببوس!

با اینکه او مرا نبوسید.

این ماه، مثل چوپانی با موهای بور

تنها..

در کنار برّه کوچک روحش

دراز می کشد.

زمستان از راه می رسد

با هر ضربه ساعت 

برگ زردی فرو می ریزد.

تو کلاهی حصیری داشتی

که بر آن گُلهای یاس بود.

حالا در آن مرغ ها تخم می گذارند

و حلزونی از پایه صندلی به بالا می خزد.

* * *

برف سرد خواهد بود

سرد.. سرد..

مثل بلوز یقه اسکی پدر

که سالهاست در صندوق پنهان است.

درختان از هم اکنون بوی نفت آلین می دهند.

ترس از زندگی

روز سنگی

خورشید سنگی

سکوت سنگی.

اسب ها روی کوه مردند

درختان در آهک مردند

تو نمردی.

صدای دور سُم هاشان

صدای قدیمی ضربان تند نفس

در ظهر وحشت زده

و وحشت از اینکه شاید نمیری،

و ترس از چکیدن آب!

ترس.. آب.. نفس زندگی.

تناسب

ستاره ها

در حوض، گِلی اند..

حوض در وسط حیاط قدیمی

آینۀ اطاقی بسته را ماند.

فاخته ها در اطراف حوض می نشینند،

گلدان های سپیدرنگ

پشت سرهم،

در ماه ردیف شده اند..

دور و بر زخم ما

ترانه های ما!

توالی

خورشید

به تأمل کردن تو، فکر نمی کند

تو را عریان می خواهد ..

و تو را عریان

تصاحب می کند،

تا شب برای جامه تن کردنت

بیاید.

پس از خورشید

پشیمانی ست؛

پس از پشیمانی

دوباره خورشید!

عریان

اینجا در شلوغیِ اطاق

بین کتاب های غبارآلوده ..

و پرتره های قدیمی،

بین آری ها و نه گفتن های

سایه های بیشمار؛

یک خط ثابت نور

اینجا، در این مکان!

که تو شبی

عریان شدی.

وظیفه

ستاره ای در تاریک و روشن هوا می درخشد!

مثل سوراخ کلیدی منوّر،

تو به آن خیره می شوی

به درونش می نگری

همه چیز را می بینی

دنیا، در پشت در قفل شده کاملا روشن است؛

تو باید آن را باز کنی!

 

 

بقیه گزیده های مقالات
 دکتر اسد محسن زاد
کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد