تهمت فساد بر تاریخ و فرهنگ افغانستان معادل خراسان و آریانا نمی چسپد !
 

2018/03/18

« مقاومت یعنی رشد ، مقاومت یعنی دگرگونی »

«Resistir es crear, resistir es transformar»

گشایش چهارده مین  نشست فورم اجتماعی جهان در سالوادور ده باهیا، برازیل

  دکتر اسد محسن زاده

  

با شعار« مقاومت یعنی رشد ، مقاومت یعنی دگرگونی » سه روز پیشتر درشهرشمالی  برازیل در سالوادورده باهیا (Salvador de Bahia) ، چهارده مین نشست فورم اجتماعی جهان * گشایش یافت . در جریان کار پنج روزه ( ۱۳ ـ ۱۷ مارچ  ) این فورم بزرگ اجتماعی جهان قرار است ۶۰۰۰۰ شرکت کننده ، از ۱۲۰ کشور جهان سهم می گیرند.  فعالین جنبش های اجتماعی از سراسر جهان در این همایش بزرگ توده ایی روی مسایل مبرم اقتصادی و اجتماعی جهان بحث  و گو نموده، بر بنیاد اصول همایش ،  پیشنهاد های را برای یک جهان بهتر، عالانه تر درصلح پیشکش میدارند**. این پیشنهاد های برخلاف توصیه و برداشت نشست داووس ، راه ها و وسایلی را برای یک زنده گی بهتر برای اکثریت باشنده گان جهان شناسایی می نماید. آنچه مسلم است در نتیجه سیاست های غارتگرانه امپریالیزم شکاف بین فقر وثروت به پیمانه بی سابقه ایی افزایش یافته ، بیکاری، نابودی رفاه اجتماعی ، بی عدالتی ، اعتیاد ، برده داری مدرن ، روکرد به ناسیونالیزم افسارگسیخته ، رشد بنیاد گرایی ، راسیزم و نیوفاشیزم ، نابودی دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی  و اقتصادی، نظامیگری  و جنگ ؛ و استفاده از گروه های ویرانگر تروریستی درجنگ های نیابی ،  جهان را به پرتگاه جنگ تازه جهانی و نابودی هسته وی کشانیده است.

پوشیده نیست که  نهاد هایی چون صندوق بين‌المللی پول، بانک جهانی ، شرکت‌های فرامليتی ، شرکت های تولید سلاح ، بانک ها و بیمه ها و مافیایی بین المللی ، شرکت های شیمیایی و نفت ، غول های رسانه ایی والکرونیکی و تولید کننده گان سلاح و ابزار مرگ  درهمیاری با ناتو ، سیا ، وال استریت  و... منحیث نهاد های حامی و مجری بهره کشی ، جنگ  و نابودی ، مسببین اصلی این نابرابری ها و وضع ناهنجار و درد باراجتماعی ـ اقتصادی در جهان امروزی می باشند.

دراین وضع  پیچیده  و فرمانروایی مناسبات غیرعادلانه ، راه اندازی چنین نشست های جهانی و تبادل اندوخته و دیدگاه میان گسترده ترین نهاد ها و شخصیت های اجتماعی جهان  به خاطر بحث و گفت و گو در باره این وضع  و پیدا کردن راه های حل ، از ارزش بزرگی برخوردارمی باشد. شرکت کننده گان نشست نماینده گان جنبش های مهم اجتماعی زمان ما  چون : جنبش های سندیکایی ، جنبش های صلح  و ضد جنگ ، جنبش ها ضد گلوبالیزاسیون، جنبش ها برای رهایی زنان ، جنبش ها پاکیزه گی و نگهداشت محیط  زیست  ، نهاد های فرهنگی  و سایر ابتکارات مردمی و... که شمار زیادی از سازمان ها و شخصیت های معتبر جهان درآن ها شرکت دارند ، با حضور در این نشست  پس از رایزنی  لیستی  از خواست ها در بخش های اقتصادی ، اجتماعی  و سیاسی را فورمولبندی می نمایند. این دیگر حق مسلم است که فورم اجتماعی جهان  که در رده ها و تصمیم گیری های آن نهادها و شخصیت های اجتماعی ازکشورهای مختلف ، با حفظ دیدگاه ها  و باورهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی شان شرکت می نمایند ، طرح های برای جهان بهتر و انسانی تر ، فارغ از جنگ و جنایت را پیشکش بدارند.

درخبر نامه فورم و گزارشات رسانه های جهان آمده است در این نشست تعداد زیادی از سران پیشین کشورهای امریکای جنوبی از جمله : رییس های جمهوری برازیل لوییس اناسیو لولا دا سیلوا و دلیما روسف ، کریستینا فرناندس و خوزه موجیکا روسای جمهور ارجنتین و یوروگوای نیز حضور به هم می رسانند. در همین خبر نامه آمده است که قرار است در جریان کار نشست بیش  از ۱۰۰۰ گردهمایی دربخش های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، مسایل مربوط به جهان کار ، مهاجرت ، صلح ، زنان ، تجارت عادلانه ، کشاورزی ، حفظ محیط زیست و... برپا گردد . علاوتاْ در این گفت و گوهای سازنده ، مساله حرکت های انسانی ومهاجرت ، بهشت  فرارمالیاتی ، اقتدار سرمایه مالی ؛ و قرارداد های جنجال برانگیز تجارتی چون : CETA, TPP, TTIP, TiSA نیز مورد ارزشسنجی و نقد قرارگرفته و برنامه های الترناتیف در برابر آنها پیشکش می شود.

با نگاه کوتاه بر پیشینه  این فورم جهانی اجتماعی  درمی یابیم که در پی گسترش نظم نوین جهانی که درونمایه آنرا جهانی سازی نیولیبرالی  می  سازد ؛ شخصیت ها و نهاد های مردمی  و عدالت خواه در سال ۲۰۰۱ ترسایی در رقابت و رویا رویی با  « فورم اقتصادی جهان » در داووس  ـ سویس « فورم اجتماعی جهان »را ایجاد کردند . از همان روزی که درسال ۲۰۰۱ ترسایی درشهر پورتو الیگروـ  برازیل و با شعار: Um outro mundo é possível   ـ جهان دیگری ممکن است!  دربرابر خواست های کنفرانس تجارت جهانی ، « فورم اجتماعی جهان»  را بنا نهادپی ریزی شد ، تا امروز دگرگونی های درسطح مطالبات و برنامه ریزی های فورم رونما گردیده  و روابط و پیوند میان سازمان ها و جنبش های هوادار این فورم تنگ تر و کنش های آن گسترده تر شده است .

 رسانه های و ابسته به امپریالیزم که میانه خوشی با این فورم ندارند در انتظار اند تا  زوال و مرگ این فورم را هرچه زودتراعلان  نمایند. آنها از یکسو در باره این فورم گزارشی را پخش نکرده، و می کوشند  اهمیت آنرا  کوچک و حتا « هیچ  » جلوه بدهند؛ و از سوی دیگر با مقایسه  رقم شرکت کننده گان درنشست  های پورتوالیگره  و بیلیم ، برازیل ( ۱۲۰۰۰۰  و  ۱۴۰۰۰۰) شرکت کننده ، اهمیت وجایگاه این نشست را وارونه جلو داده  چنان استدلال نمایند که گویا این فورم « جذابیت » خود را از دست داده است . واین در حالیست که این گردهمایی  درسال های گذشته  با وجود توطیه ها و مداخلات  علنی دولت ها در برابرحضور گسترده  شرکت کننده گان  *** پله های رشد و پویایی را پیموده و  به کشورها و حوزه های دیگر پانهاده است .

لورنس گیوستا بویتین ، عضو بوندس تاگ المان چند روز پیش در باره ارزش و جایگاه فورم اجتماعی جهان نوشت : « میدان مهمی از همبسته گی جهانی  برای پشتیبانی از مبارزه برای عدالت بیشتر » .

ماری فرانچسکو  مسوول بخش تجارت مواد غذایی از سازمان « نان برای جهان » در باره نشست سالوادور ده باهیا ـ برازیل نوشت : « قابل درک است که براساس شعار فورم اجتماعی جهان نمیتوان بخاطر مقاومت دیگران ،توقف نمود ».

و یا درخبرنامه سندیکای اونیا Unia که درنشست های فورم اجتماعی جهان در سالوادور ده باهیا شرکت  فعال دارد می خوانیم : خواستهای مبرم زیر در برابر ما قرار دارد :

ـ مبارزه در برابر مناسبات غارت گرانه کار ،

ـ مبارزه و ایستاده گی در مقابل تبعیض و نابرابری زنان،

ـ دموکرتیزه سازی اقتصاد،

ـ پذیرش حقوق  مهاجرین ،

ـ  تکیه بر مسوولیت های اجتماعی موسسات فراملیتی .

برپایی همایش حاضر اجتماعی جهان  پس از نه سال ،  و در شرایط  متفاوت با سال ۲۰۰۹ در برازیل  نشان می دهد که نیروهای مردمی دربرازیل ، امریکای جنوبی و جهان از مبارزه  در راه عدالت اجتماعی دست نکشیده  و با نفس ها و اندوخته های تازه راه پورتو الیگرو و خواست های انسانی را دنبال می نمایند.

یادداشت :

کشورهای میزبان نشست های « فورم اجتماعی جهان  » :

۲۰۰۱ـ   پورتو الیگرو ، برازیل   
۲۰۰۲ـ  پورتو الیگرو، برازیل  
۲۰۰۳ ـ پورتو الیگرو ، برازیل

۲۰۰۴ـ  بمبی، هند  
۲۰۰۵ـ   پورتو الیگرو، برازیل    
۲۰۰۶ ـ  درعین زمان درسه کشور ، باماکو ـ مالی، کاراکاس ـ ونزویلا  و کراچی ـ پاکستان
۲۰۰۷ـ  نایروبی ، کنیا

۲۰۰۸  منحیث هفته « کنش جهانی » با راه اندازی بیش از ۶۰۰ همایش در یرایر جهان
۲۰۰۹ ـ بیلیم ، برازیل

۲۰۱۰ـ  بزرگداشت از دهمین سالگرد بنیاد گزاری فورم در پورتو الیگرو ، برازیل      
۲۰۱۱ ـ داکار، سنیگال
۲۰۱۳ـ  تونس ، تونس
۲۰۱۵ ـ تونس،  تونس  
۲۰۱۶ـ مونتریال ،  کانادا

۲۰۱۸ ـ سالوادور ده باهیا، برازیل

 

* در مواردی « فورم اجتماعی جهانی » نیز درزبان ما کاربرد دارد.

**کارکردها و گزارشات مربوط به نشست های فورم از طریق ویب سایت رسمی  فورم به نشانی www.wsf2018.org  همه روزه پخش میگردد. علاقمندان می توانند از طریق این نشانی گزارشات مربوط را بدست آورند.

*** گذری بربرداشت های امروزینه «همایش اجتماعی جهانی »، مقاله ایی از این خامه ، درباره سیزده مین همایش فورم درمونتریال ، کانادا درنشانی زیر قایل دریافت می باشد:

http://www.bamdaad.org/politics/2065-2016-08-11-18-52-48.html

 

 

 

بقیه گزیده های مقالات
 دکتر اسد محسن زاد
کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «وطندار» می باشد