WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی

 

  سازنده گان آینده کشور « جوانان عزیز«                              انجنیر اسلام الدین حکیم

 

روند نا مطلوب و فضای متاثر کننده وطن از یکسو و از سوی دیگر مدیریت نا سالم و غرق در فساد که توانمندی اداره سالم را ندارند ، هر روزیکه میگذرد تشویش روانی و تشویش برای آینده را در ادهان مردم بیشتر ساخته و روال بی باوری را نسبت به اینده حاکم میندارد .

از دید من جامعه که به اساس قانون حرکت نکند و قانون را خود نافذین قانون نقض و زیر پا نمایند آن جامعه و آن اداره به کشتی بدون قطب نما میماند ،

که متاسفانه حال وزن ما دراین وضع قرار دارد .

بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر بلخصوص در بین نسل جوان تشویش آور است برای همه و بلخصوص برای نسل جوان . این معینیت جوانان و وزارت زنان اصلاً سازنده نیست نهئتنها اینکه سازنده نیست بر عکس مشکل آفرین هم است بیاید تادست بدست هم داده بدون تبعیض . سمپتی و انتی پتی به این فرد و آن فرد سازمان ، حزب و ... صدای خود را به گوش کر این مدیریت نا سالم رسانده و تقاضای جلو گیری از خون ریزی هموطنان خود را جدی مطرح نمایم .

با صراحت باید گفت که مصالحه جناب حامد کرزی با مخالفین ناکام است این راتجربه دیروز حاکمیت داکتر نجیب به اثبات رسانده که مخالفین تا زمانیکه حمایه خارجی دارند تسلیم حق نمیگردند . همین اکنون مخالفین را ایران وپاکستان حمایت میکنند و در پهلوی پاکستان عربا ها و دولت امریکا قرار

دارد و سیاست شوم و شیطانی انگلیس هم ضمیمه آن است . که دیروز هم این سیاست به شیوه امروزش ادامه دارد . اگر امریکا بخواهد که گیلم جنگ ازافغانستان برداشته شود هیچ مشکل برای این ابر قدرت جهانی وحود ندارد ولی نمیخواهد . اگر امریکا بخواهد گلیم طالب را جمع کند میتواند ولی در یک سازش و معاملع با دولت پاکستان قرار دارد . به همین ترتیب نقش سی. آی .ای را هم نمیتوان از نظر دور داشت . بیاید در هر جایکه قرارداریم صدایخودرا بر ضد جنگ ، آدم کشی و آدم ربائی ، تجاوز و استعمار لند نموده و به جهانیان برسانیم که دست از بازی در جیات سیاسی و اجتماعی کشور ما بردارند

. زنده بادجوانان این نسل بالنده و سازنده وطن ما

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

f