2015/01/21

کابینه متخصص ووزارای و طنپرست

دولت  و حدت ملی در ست در همان روزیکه  بقران سو گند یاد کرد، هم بقرآن اهانت کردند و هم قانون اساسی را زیر پا نمودند. شش کلاه،  اقای غنی با دو معاو نش و عبد الله با دو معاونش هم  خود ،و هم  پارلمان و مردم افغانستان را با و قاحت و بیشرمی تمام  بقول معروف قسم تر قانکو لی در واقعیت امرهمه را فر یب  دادند .انها  سو گند خوردند که قانون  اساسی را  احترام و تطبیق کنند اما همان لحظه ء سوگند ، بمردم بقانو ن اساسی و یقران دروغ  گفتند . از این قسم خوران دروازه های محاکم که بخاطر منفعت و پول  بنا حق بقران قسم میخورند میپر سم که : با و جدانها  ،! مسلمان ها! در کدام ماده قانون اساسی چنین دو لتی را که شما  ساخته اید تعر یف کرده اند یا تعر یف  شده است ؟؟؟

ایا در  قانون اساسی چیزی بنام دو لت و حدت ملی ؟  ریس اجرایی،  و وزیر ارشد  و جود دارد؟؟؟شرم تان باد که دیر یا زود اگر این قران کلام خدا بود بکمر های شما   دزدان سر گردنه خواهد زد  همین حالا هم خدا شما را شر مانده اما  یروی تان نمیاورید .

اشرف  غنی و عبدالله یکصد و پنج روز بخاطره جگره روی کر سی ها مردم را فر یب میدادند که کو یا ما در باره هر وزیر تحقیق و تفحص میکنیم که  متخصص، و طنپرست و کاردان باشد ....

پس از یکصد و پنجروز انتظار و فریب در فر جام  چو چه  های اشرفغنی و عبد الله  از زیر تکری  شرکت سهامی ما فیای  قدرت  بیرون شدند و ما تازه معنای وزیران متخصص ، سپردن کا ر به اهل کار  و و طنپرست را دانستیم .

بیا یید  لیست کابینه متخصص   اهل کار وو طنپرست را که بعد از یکصدو پنجروز معاینات لا براتوری از   ماشین چو چه کشی ارگ بیرون شده اند را  دقیقتر از نظر بگذرانیم :.

 گفته میشود که از مجموع بیست پنج وزیر معر فی شده هر دو کفتان ، صرف سه نفر ظا هرن  مستقل و و وابسته به تیمهای اشرف غنی  و عبد الله و شر کا ی  شان نیستند .متباقی وزرا تنها برا اساس تقسیمات قومی منتطقه یی رابطه ها و ضابطه های  قومی ، مذهبی  ووایسته گی به جناحهای قدرتمند بازیهای سیای  مانند یک شرکت سهامی ما فیا یی تقسیم شده است  که این بیطرفی و استقلال انها هم سوال  بر  نگیز است ..

از بستگیها ووابسته گیها  و زد و بند های معمول قومپر ستانه که بگذریم  اصل شا یستگی  و سپردن کار  به اهلش هشتاد در صد در این کابینه در نظر گرفته نشده تا جاییکه فراری تحت تعقیب پو لیس  بین المللی هم  بعنوان و زیر معرفی شده است .

جعلکار دیگری که سنش مطابقت قانونی وزیر شدن را ندارد میرود در یکروز از سی و سه ساله گی به سی و هشت ساله گی میرسد و ضریب  ریا کاری و جعل را تا تر کیب کا بینه بالا میبرد قهر مان این جعلکاری هم  خانم پروانه افغان وزیر پیشنهادی تحصیلات  عالیست  که باید نسلی  راستگو ، صادق و امین را بجامعه تقدیم کند ..

از میان کاندید ها در وزارت دفاع وداخله دونفر نظامی که سابقه مدیریت وتحصیلات تخصصی دارند معرفی شده اند در وزارت خارجه پسر استاد ربانی میراث پدر را گرفته است    گفته میشود   وی تحصیلات عالی در رشته حقوق دارد  . گیرم که او تحصیل  داشته باشد  ادمیکه حتا یکروز در پست دیپلو ماتیک کار نکرده و  توان اجرای پاسپورت یک همو طنش را نداشته باشد چگو نه میتواند چرخ مهم سیا ست  خارجی  افغانستان را به شا یسته گی بچر خاند ؟  نامزد وزیر انکشاف شهری ووزیر حج واوقاف نیز هر دو  ماستر علوم اسلامی اند .در  وزارت معادن  داکتر زمین شناسی جا گرفته است که جای بحث  را دارد .

در وزارت مالیه که تخصص عالی اقتصادی را ایجاب می کند تحصیل یافته علوم سیاسی( که اخیرن انصراف داد) در وزارت عدلیه متخصص رشته جامعه شناسی، در وزارت معا رف حقوقدان، دروزارت  امورزنان ژورنالست ،در فوائد عامه دکتور محیط زیست، در وزارت صحت عامه که با هزاران متخصص صحی سروکار دارد ماستر اداره ومنجمنت در وزارت مخابرات وزیری باتحصیلات اداره وتجارت و در  وزارت انرژی وبرق، متخصص توسعه بین المللی در  وزارت عودت مهاجرین داکتر علوم اسلامی برای وزارت مبارزه با موادمخدر داکتر صحت عامه را پیشنهاد کرده اند .

وزارت اطلاعات وفرهنگ  را یخانمی  که دوکتورای زبان ترکی داردسپرده اند  وزارت سرحدات را متخصص علوم اسلامی وزارت اقتصاد را ماستر تخنیکی رادیو تلویزیون، وزارت ترانسپورت را متخصص زمین شناسی اداره خواهد کرد.

در وزارت تحصیلات عالی خانمی کاندید است که نه سنش معلوم است و نه هم تحصیلاتش   ..

بینید که این اجاره داران با عقب راندن تمام چر خهای  اقتصادی ، بلند بردن قیمتها در این سر ما ی طاقت سوز، افزودن رنج مضاعف بملت صبور و بینوا، بالاخره چی کابینه ایرا میخواهند بر گرده همین مردم بد بخت ما  سوار کنند  بادرد باید بگو ییم که افغانستان   با هر حرکتی که باید پا یه های   دیمو کراسی و مردم سالاریرا  تحکیم کند ، از   سرابی  یه سراب دیگر میلغزیم و از  چاله بچاه میافتیم ...

فرید شایان20.1.15 المان

 

 

 

 

 به بقیه گزیده های دکلمه  فرید شایان کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد