2015/03/24

 جنازه باشکوهی که هیبتش پشت اخوان الشیاطین را لرزاند

 فرید شایان

فر خنده را امروز شهریان کابل با شکوه تمام بخاک سپردند ، صد ها زن دختر و مردان بخونخواهی این شهید نامراد عظیم ترین حماسه قهرمانی یک دختر را بکوری چشم زن ستیزانو تیکه داران اسلام رقم زدند .

مرگ فرخنده و و حشتی که در حق او روا داشتند، تصادفی نبود.زیارت شاه دو ششیره بیشتر محل زیارت دختران جوان مکتبی بود که از قبل، عمال بغاوت و اشوب انجارا بعنوان شکار گاه شان انتخاب کرده بودند.

اگر فر خنده در انروز بچنگ شان نمیافتاد قربانی نام دیگری میداشت، چه دشمنان عروج زن، ازادی فکر و بیان ، ترقی و جامعه مدرن،بحاشیه رفتن نسبی تیکه داران جهادی و ایجاد فضای اشوب و ترس ، قصد داشتند تا با برپا کردن هنگامه و شورش و بلوا، پای لرزان رهبران قدرت باخته جهادی را که در انزوا قرار گرفته اند،به بهانه یی صاحب قدرت و صلاحیت بسازند و خود شان با چورو چپاول شهر کابل غنیمتی بدست اورند، دراین نتیجه گیری نباید دست شبکه های استخباراتی کشور های پاکستان، ایران، عربستان ، هند، روسیه و چین را کم بها داد.

بسیاری از اگاهان باین باورند که در عقب این هنگامه جو یی محض، دستهای اشکارا و پنهان مقامات استخباراتی کشور های همسایه در پیوند با مزدوران شان در حادثه مرگ فر خنده دخیل بوده است

تصادفی نیست که خانم سیمین غزل سر پرست وزارت اطلاعات و فر هنگ بعنوان یک مقام دو لتی، و دوکتور فیل اقای ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر اکبر خان بحیت نماینده روحانیت و همه کاره مسجد محل اقامت بلند پایگان ارکانهای سه گانه دولتو پیشنماز انها همرا با سفارتخانه ها خارجی، بطور بسیار بیشرمانه، به عمل شنیع کشتار فر خنده مهر تایید گذاشته و پیش روی قاتلین این دختر مظلوم صف ارایی کرده خجلت دنیا و اخرت را نصیب خود کردند . گفته میشود پلان بگونه ی طراحی شده بود که برای نماز عصر بجای اذان از گلدسته ها هنگامه قرآن سوزی را پخش و شهر را باتش بکشند. بیرون کردن جسد فرخنده شهید از زیارت در ملا عام و اتش زدن او برای جلب مردم ساده و تحریک مردمان از دین و خدا بیخبر سر همبندی شده بود .

هر چی بود یکدختر جوان مسلمان را بمدت بیش از یکساعت شکنجه کردند ، از روی تن زنده اش موتر را عبور دادند ،و در فرجام او را اتش زدند ، کاریبکه حیوان در حق حیوان در جنگل نمیکند و نکرده است .

امروز زنان و دخترا جوان ما برای اولین بار در قلبها امید کاشتند ، از قاتلها نهراسیدند و حماسه افریدند ، ایین خاکسپاری مذکر مردگان سلفی را شکستند از سیمهای خار دار سنت گذشتند .

انها تصمیم گرفتند تا تابوت خواهر شهید شانرا خود بروی شانه هایشان بروی دستهای نحیف اما پر توان شان تا گورستان مشایعت و بخاک بسپارند .انچه مرا بیشتر بدرایت خواهران ما که مراسم تشیع جنازه را تنظیم کرده بودباورمند ساخت ، اخراج شرم اور ملا ایازی از محل گورستان بود که با دشنام مردم و شرمساری و کمک پولیس محل را ترک کرد .

در تاریخ افغانستان این اولین باری بود که زنها به تنهایی و بدون دخالت مردان شهیدی را در اخرین وداع همراهی میکردند و چی باشکوه بود این همبستگی دختران ما خواهران ما. تصویر های تابوت بروی دوش های شما یک ت

اریخ است یک مبارزه است یک واکنش است به دگم اندیشی مشتی جاهل و زن ستیز. این بدعت بدیع، بیانگر شکوه و عظمت است از بیداری دختران و زنان ما. جای دارد قدمهای استوار تک تک شما شیر دختران را از همین دور دستها ببوسم .

امید وارم این اخرین وداع ما ، با فر خنده نباشد. فرخنده درست پس از شهادتش تازه متولد و بیک حماسه ماند گار در تاریخ زن در افغانستان مبدل شدهن است . مرگ او در ظرف کمتر از یک شبانه روز ابعاد جهانی یافت تا جایی که نماتینده سازمان ملل متحد هم نگرانی خود را دراینباره ابراز کردوتیتر درشت مطبوعات جهان بود با تصویر های گویا از دوزخ کابل .

زمان ان رسیده تا برای شهادت مظلومانه و داد خواهی از خون بیگناهش کار هایی کنیم که پایا باشد و مانا

کسی چه بخواهد یا نخواهد بکوری چشم ا یازی ها غزل ها و سیاف ها فرخنده شهید بیک دختر قهرمان و تند یس قربانی در راه پاسداری از حقوق زن و نماد مقاومت در برابر استبداد دینی مبدل شده است

فرخنده جان شهید،آ خرین سفرت را بروی شانه ها و دستهای مهربان خواهرانت بسوی ابدیت و امتیاز شهادت برایت مبارکباد میگویم

کاش مراسم تدفینت را با نعره های تکبیر برگزار نمیکردند ، میترسم در میان تابوت نارام نشده باشی ، اخر ترا الله و اکبر گفته تکه تکه ات کردند ترا کشتند وآتنش زدند زدند.

جنازه ات با انهمه عاشقان راهت با سفرت روی دوش دخترا ن ارمانهایت، ملکوتی و بسیار باشکوه بود

روانت شاد ارام بخواب دخترم

فرید شایان.22.3.2015 المان

 

 

 

 به بقیه گزیده های دکلمه  فرید شایان کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد