WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات     فضل حق فکرت 

 

  قمار عشق                                                                                     فضل حق فکرت

  

پــرتـوی حـسـن تـوبا شـد زرنگـار زنـده گی

ای چـــراغ روشــــن شــبـهـای تـار زنـده گی

بــوسـتان دل خـزان بـد بی رخـت ای نازنین

چــون بـه قـلـبــم آمـدی آمــد بـهـار زنـده گی

پیـش ازیـن بودم درختی خشک درباد خزان

عشـقــت آمــد داد دلـرا بـرگ وبـار زنـده گی

زنــده گی را در قـمارعشــقـت آخـر با خـتـم

عاقـبـت گشتم چـو مجنـون خاکسـارزنـده گی

گربگویی یا نگویی راز عشـقـت را بـه مـن

من زچشما نــت بخوانم این شــرار زنـده گی

بهتراز جانم چه خواهی تا فـدا سازم بـه تـو

ای عــزیز جـان و د ل ؛ ای افــتخار زنده گی

باتـو جانا زنـده هستم ، بیـتـو میـمیـرد دلـم

هر چه خواهی درکف تست اختـیار زنده گی

تـا نفس درسینه باشد، کی فـرامـوشت کنـم

زانکه بــاشی ای عزیـزم ، یـاد گار زنده گی

قلب « فکـرت» شد اسیر حـلقه های زلـف تو

همچو زلفت شد پـریشان ، روز گار زنـده گی

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید