2009/11/27

    

دومين ملاقات هیات اتحادیهء انجمن های افغانها در هالند با سکرتر دولتی عدلیه هالند درسال 2009بتاريخ 27 ماه نوامبر سالجاری هیأت سه نفری کمیته رهبری اتحادیهء انجمن های  افغانها در هالند بریاست محترم انجنیر حفیظ الله حازم رییس اتحادیه ملاقا تی را با خانم البیرک سکرتر دولتی هالند  دربخش عدلی و امور خارجیان و پناهنده گان انجام دادند. در این ملاقات محترم بصیر دهزاد عضو هیأتِ  رهبری ، مسـٔوؤل کمسیون حقوقی اتحادیه ومعاون انجمن حقوق دانان افغان دراروپا و همچنان دوشيزه توبا سهار جنابِ حازم را همراهي ميکردند، هدف از ملاقات، تبادل نظر پيرامون وضعيت مهاجران وپناهجويان افغانستان در هالند و تقاضا بخاطر عطف توجه مقامات حکومت هالند به دشواری  پناهنده گان افغان در هالند بود که هنوز تحت ارتيکل 1 اف در شرایط دشوار و بی سرنوشتی بسر برده واز مفاد عفو عمومی مستفيد نشده اند.در آغاز آقای  حازم در مورد اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند، اوضاع سیاسی وبحرانی کشورو چگونه گی شرایط زیست افغانها در کشور مهاجر پذیر هالند و وضعیت رقت بار پناهنده گان افغان که هنوز پذیرفته نشده اند معلومات همه جانبه ارائه نمود و خانم البیرک را از اهداف و فعالیتهای اتحادیهء انجمنهای افغانها در ساحات مختلف زنده گی اجتماعی و  مشکلات مختلفه افغانان واقف نمود. قابل ياد آوری که خانم البيرک نيز از وضعيت آگاهی کافی داشت و ضمن صحه گذاشتن به دشواری ها، اظهار اميدواری کرد تا  برای درک وحل دشواری ها راهايی جستجوشود، وی ضمناً اضافه نمود که هستند افغانهايی که به ما مراجعه وتقاضا مينمايند که از اين کتگوری بازپرس صورت گيرد، اما ما وجه انسانی قضيه را ديده و بروفق پرنيسبهای پذيرفته شده خويش برخورد نموده ونمی خواهيم از اختلافات درونی افغانها در اين مورد بهره گيری نمايم.  بعدأ آقای بصیر دهزاد روی پروبلمهای اساسی افغانان پناهجو  که علی الرغم پیچیده گی اوضاع در افغانستان و شرایط نا امن هنوز تهدید به فرستادن جبری  به افغانستان میشوند با ارایهّ فاکتها مکث نمود، نقطه اصلی صحبت وی راروشن کردن وضعیت افراد تحت ماده 1ف تشکیل میداد که تعدادی اعم از پدران و مادران و اطفال شان تحت این ماده از حقوق پناهنده گی محروم ساخته شده اند. در جریان صحبت مثالهای زنده از فیصله های ضد و نقیض وزارت محترم عدلیه، موقعیت های متفاوت اعضای بعضی خانواده ها که به شکست کانون خانواده وجدایي جبری والدین از اطفال شان تهدید میگردد، منسوب نمودن کسانی چون استادان پوهنتون در اين کيس و همچنان از جریان فیصله های محاکم که به نفع پناهنده افغان صورت ګرفته ولی با انهم وزارت عدلیه در موقف خود کدام تغیير نشان نداده و بسا فاکتها وشاخصهای ديگر معلومات  ارایه داشت، وی بصورت مشخص چند پيشنهاد را غرض بيرون رفت از وضعيت مطرح ساخت:

- به کسانی که در ارتيکل 1 اف شامل اند  جواب مؤقت، يک الی سه ساله داده شود، تا از يکطرف مجال تقاضای دومی را دريابند وهرگاه در جريان  اين مدت احتمال دريافت مدارک عليه شان وجود داشت ، ممکن است که بررسی مجدد و اقامه صورت گيرد وهرگاه بازهم چنين اسناد يافت نشد مدرک اقامت دايمی به آنها داده شود.

- دوسيه های چنين کسان  بازهم در اين مدت بصورت انفرادی ديده شود وبعوض برخورد کلکتيفی برخورد انفرادی وحقوقی شود.

در نتيجه زمينه کار، انتگريشن وآموزش لسان هالندی به ايشان فراهم ميشود تا چنين پناهجويان بسوی خود کفايی نزديک شوند.

همچنان دوشيزه توبا سهار پيرامون جوانب قضيه تماس حاصل واضافه نمود که سرنوشت بعضی  خانواده ها مشخص شده، اما دشواری اصلی تعيين سرنوشت رييس فاميل است که هنوز درجال 1 اف مانده اند، اين وضعيت دشواری بی حد روحی وروانی وحتا اختلافات خانواده گی را بميان آورده وسراسيمه گی عمومی را باعث شده است.

  بعدآ  خانم البیرک روی تغیرات مثبت در امور پناهنده گی که هنوز کار های زیادی باید انجام گیرد، معلومات مفصل و همه جانبه ارایه داشت.

خانم البیرک  این مسأله را با وضاحت گفت که در سیاست فعلی کدام تغیيری در قبال موضوع (1ف ) دیده نمیشود، زيرا Ambtsbericht   هنوز هم به قوت خود باقيست و بسا مراجع رسمی آنرا تاييد نموده اند، تا زمانی که اين صلابت وجود دارد ، پذيرفتن چنين پيشنهاد ها بصورت قطع مجال ندارد، ولی اضافه نمود که بتاريخ دهم دسامبر سالجاری بازهم کمیسیون های مؤظف پارلمان پيرامون اين مطلب مباحثه دارند، هرگاه در آنجا موضوع Ambtsbericht  منتفی شود پس ميتوان پيرامون همچو نکات نظر بحث نمود، در غيرآن ما ناگزير هستيم چنين سياست وپاليسی را ادامه دهيم، البته اتحادیهء انجمن ها آمادگی خود را در ارايه فاکت ها و بعضی اسناد عینی دراین  مورد ابراز نمود.

 در اخیر خانم البيرک از نقش مثبت اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند پيرامون انسجام وراه اندازی فعاليتهای فرهنگی ودفاع از حقوق پناهجويان با نيکی ياد آور شد واضافه نمود که ايشان از همه تلاشها، تظاهرات، نامه ها ومراجعات افغانها در دفاع از حقوق شان آگاهی کافی دارند، همچنان حازم از پذيرايی هیأت اتحادیهء از جانب خانم البیرک وهيات همراهان شان که با وجود  مصروفیتها و ضيقی  وقت  حاضر به پذيرفتن ايشان شدند، قدر دانی و ابراز سپاس نمود و هر دو جانب وعده سپردند که در آینده همکاری و تشریک مساعی نمایند.

ملاقات که در فضای باز و گرم با نوشیدن چای و قهوه آغاز يافت، با اخذ فوتوهای یادگاری پايان يافت .

  گزارشگر اتحاديه

 

در فوتو خانم نبات البيرک سکرتر دولتی عدليه هالند با هيأت نماينده گی اتحاديه انجمنهای افغانها در هالند ( ملاقات مورخ 27 نوامبر 2009 )

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد