2009/11/20

 

یاد بود شخصیت های تاریخ ساز یاد بود خاطره ها نیست. بلکه یاد بود یک تفکر خردمندانهء انسان هدفمنداست. آنانیکه تاریخ ساز استند فراتر از حدود روابط خون تباری مربوط خانواده بشری اند. به اساس همین تعریف، زنده یاد رفیق ببرک کارمل یک تن از آن شخصیت های متعلق به تاریخ مبارزات سیاسی کشور ماست. که ما فقدان رهبری خردمندانه اوشان را در شرایط بحران زده کشور مان شدیدأ احساس میکنیم

 آنگاه که یاران ورهروان رفیق کارمل در بارهء این شخصیت تاریخ ساز حرف ها وسخن های بسیار نیک را به بیان میگیرند بی شک که آراسته گی وپیراسته گی چنین رهبر را سزاواراست. گرامی داشت نام ونیکوئی های رفیق کارمل بخاطر آن است که اوشان از توانائی و خلاقیت رهبری بصورت واضح بهره مند بودند. حزبی که اوشان رهبری میکردند جایگاه آن در سطح ملی و بین المللی معین ومشخص بود. صاحب صلاحیت خارق العادهء بازداشت سلیقه های شخصی در درون سازمان بودند. توان وقدرت رضایت بخش خواست های رفیقانه را داشتند. به اساس خلاقیت رهبری اوشان بود که ح د خ ا به عنوان یک حزب سیاسی نیرومند وسراسری در وضعیت سیاسی کشور مطرح بود. حزبی که امروز همهء ما با افتخار خود را متعلق به آن میدانیم

 بهترین یاد بود و شایسته ترین گرامی داشت از رهبر ما وحدت جزایر بوجود آمده حزبی است که اوشان رهبرآن بودند. لذا صدای فراخوان وحدت متعهدین آرمان آن حزب بزرگ هر روزرساتر میگردد لذاهمه باهم میگوییم

رفیق کارمل!امروزدر حالیکه بار دیگر یاد شما وارمان شما خدمت گذار خداوند بخشیده را در جمع باز مانده های شما گرامی میداریم، در حضور قلب تجدید تعهد مینمائیم که میراث ارزشمند شما یعنی حزب بزرگ شما را حتمأ از چند دستگی نجات میدهیم ویاران رهروان آرمان شما حتمأ به هم میرسند

روح بزرگ رفیق کارمل شادباد وحدت یاران ورهروان رفیق کارمل پیروزباد

 

 
 

admin@vatandar.athttp://www.starmike.info/assets/images/e-mail_gif.gif

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد