احتمالا چند روز دیگر به پایان نهائی شمارش آرای انتخابات ریاست جهموری افغانستان باقی مانده است.تعدادی با بی صبری منتظر نتایج انتخابات هستند وتعداد با بی تفاوتی چون همیشه ازدور ، تماشاگر حوادث ورویداد ها در کشور بوده واز موضع ابهام و تخیل در مسند قضاوت نشسته ، حکم صادر مینمایند.بهر حال اگر سناریوی دیگری روی دست نباشد" که احتمالا روی دست است" برنده انتخابات اعلان خواهد شد.واز میان اینهمه کشمکش ها،رایزنیهای سیاسی میان رهبران حاکمیت وسران تنظیم ها،افراد وحلقات شامل سناریو از یک سو واز سوی دیگرمداخله، فشار و حمایت حامیان خارجی کاندیدان به اصطلاح مطرح ، حاکمیت جدید سر بیرون خواهد کرد.وزمام امور کشورجنگ زده،ویران؛فقیر ومریض متاسفانه باز هم بدست عده ای خواهد افتاد که هیچگونه اعتباری نزد مردم از خود باقی نگذاشته اندطی هشت سال با صرف ملیارد ها دالر وحضور دهها هزار سربازاز نیرومندترین پیمان نظامی جهان یعنی"ناتو" نه تنها جنگ در کشور کاهش نیافت،برعکس دامنه آن به شمال وغرب گشور کشانیده شده است.فقر،مرض وبیکاری بیداد میکند.فساد سراپای جامعه رافرا گرفته است.فاصله میان فقر و ثروت روز تا روز عمیقتر وگسترده تر میگردد.قاچاق وآدم ربائی که از جملهء پدیده های شوم جنگ میباشد هنوز از دامن  چرکین نظام زدوده نشده است. به اختلافات قومی ، سمتی ، زبانی و مذهبی عمدأ دامن زده میشود.مردم زحمتگش افغانستان قربانی اصلی این پدیده شوم میباشند و خسارات بزرگ آنرا میپردازند....وغیره.این مسایل اعتباروحیثیت نظام وحامیان بین المللی آنرا زیر سوال جدی قرار داده است.مضاعف برمطالب بالا سوگمندانه پراگنده گی وتشتت نیروهای مترقی و دموکرات چالشی بزرگی فرا روی جنبش داد خواهانه قرار داده است ،ومسلما ادامه چنین وضع هیزم انداختن به آتش ایست که ارتجاع داخلی وخارجی آنرا افروخته است. چنین است نظر اجمالی و تصویرغبارآلود از جامعه در طول سالهای اخیر حاکمیت های غیر مردمی، ودر روز گار انتخابات ریاست جهموری.
انتظار تحول مثبت در جهت استقرار ثبات مطمئن وصلح پایدار ازتوان حاکمیت ها ونظامهائیکه اتکای مردمی ندارند بعید میباشد. طبعا این نوع حاکمیتها ونظامها بنا بر سرشت وماهیت ارتجاعی خود نه در جهت بهبودی زنده گی وآرامی مردم سعی مینمایند ونه توانائی تغیرات مثبت را مدیریت کرده میتوانند. پیچاره گی حا کمیت درحل معضلات سیاسی، اقتصادی واجتماعی چون روز روشن میباشد. در ناتوانی ،پیچاره گی و فرو رفتن به عمق بحران حامیان بین المللی نظام با تعقیب سیاست آلوده با تعصب ، ناعاقبت اندیشانه ونا دیده گرفتن فکتور ها وواقعیت های مسلمی که ریشه های قوی ومحکم سیاسی واجتماعی در جامعه داشت و دارد، و عمدا سیاست تجاوزکارانه ومداخله گرانۀ پاکستان در قبال استقلال ،آزادی،ترقی وسعادت مردم افغانستان"بخصوص در دهه هشتاد قرن گذشته ترسائی" وهمسوی یک تعداد کشور های دیگر با این سیاست، شریک میباشند. موجز، برداشت ما از وضع عمومی در یک سخن نا هنجار وشدیدا نگران کننده میباشد.
اصل مساله از دیدگاهی ما برداشت عینی از واقعیت های مسلم جامعه از جوانب وزوایای مختلف آن میباشد .در یافت واقعیت ناشی از حدث وگمان نیست ،مگر اینکه با چشم باز همه ای عوامل داخلی وبیرونی آنرا به کنکاش گرفت وآنرادرست درک نمود ودقیقا شناخت. در شناخت واقعیت وارد ساختن اراده، آرزو وخواهش فردی و نیز بر خورد سطحی و احساسی و مطالب از این قبیل ما را یاری نمیرساند،بل واقعیت را دگر گونه جلوه داده ودر انتخاب راه وشیوه حرکت وفعالیت های ما موانع ایجاد مینماید.
بخاطربیرون رفت از بحرانی که روز تا روز به عمق وگستردگی آن افزوده میشود راهبرد های دقیق وعملی را طراحی نموده با حوصله فراخ سیاسی بدون عجله ، از هر گونه امکان قانونی و مسالمت آمیز، بدون از دست دادن فرصت به منظور تکامل جنبش مترقی ودادخواهانه استفاده مشروع واصولی نمایند.
نهضت فراگیر به مبارزه قانونی ومسالمت آمیز باور کامل دارد.و با استفاده از شرایط وامکانات بالنسبه مساعد موجود،بخاطردموکراسی،ترقی ودر نهایت تامین عدالت اجتماعی مبارزه مینماید.یکی از این امکانات قانونی مشارکت در انتحابات ریاست جهموری بود، نهضت فراگیربخاطر تحقق آرمانهای شریفانه وانسانی که در مرام نهضت انعکاس یافته ، در انتخابات ریاست جهموری شرکت نمود. انتخابات ریاست جهموری و رسیدن به کرسی ریاست جمهوری  هدف غائی نهضت نبود.بلکه با استفاده از این فرصت وامکان، دست یافتن به اهداف کوتاه مدت ومیان مدت بود که در برابر نهضت بطور اخص و در برابر جنبش بطور کل قرار دارد و ما در بسیاری ازین موارد دست آورد های داریم که نباید به دیدۀ کم گرفته شود .این اهداف در پلاتفورم انتخاباتی کاندید نهضت بازتاب یافته است." پلاتفورم انتخاباتی انعکاس دهنده خواستها،پشنهادات ونظرات شخصیت های مستقل سیاسی،گروپها وحلقات سیاسی ملی ومترقی که طی صحبت ها ومباحثات مفصل انجام گردید،میباشد. بعضی رفقا ودوستان آگاهانه ویا نا آ گاهانه پلاتفورم را بجای برنامه نهضت قرار داده میخواهند از آن استفاده ابزاری نمایند."
رهبری نهضت با درک مسوولیت که در برابرمردم وجنبش دارد سعی نمود تا نیروهای مترقی ودموکرات در انتخابات ریاست جهموری کاندید واحد معرفی نمایند.متاسفانه با وجود تلاش های رفیقانه وصادقانه نهضت ، با دریغ بنا بر عوامل وانگیزه های مشهود، باین امر مهم و وظیفه مبرم کاملا موفق نگردید. سوگمندانه یک تعداد سازمانها واحزاب به میان آمده از حزب دموکراتیگ خلق افغانستان"حزب وطن"رسما وعلنا در حمایت وپشتیبانی از کاندیدان تنظیم های جهادی قرار گرفته اظهارنمودند:" ...بهر حال ما ترجیح دادیم تا ازبرنامه که شانس بیشتر موفقیت داشته باشد پشتیبانی نمائیم.و به این طریق به تحقق برخی از اهداف برناموی خود نایل آییم.......طبق تفاهمات در صورت پیروزی کاندید مورد نظر ما،در طرز رهبری وپیشبرد امور دولتی با سهم فعال.... تغیرات اساسی وارد خواهد شد." وعدهء در حمایت وپشتیبانی تکنوگرات های غرب قرار گرفتند.سر انجام کاندید نهضت در یک مبارزه نابرابر،در برابرکاندیدانی که از هرگونه امکانات چون مقام دولتی،پول سرشار،تفنگ ،حمایت وپشتیبانی بیرونی، تهدیدا ت و سبوتا ژها و شانتاژ ها قرار گرفت.میهن به عرصه جنجا لها ورقابت های نامشروع وپارچه،پارچه نمودن کشور به حساب قوم ، سمت....وغیره مبدل گشت،نه به میدان رقابت سالم و سازنده قانونی.تخلف وتقلب گسترده از جانب به اصطلاح کاندیدان مطرح، دست برد به رای مردم،تطمیع وتهدید مسلحانه علیه یکدیگر برشفافیت،منصفانه ودموکراتیگ بودن انتخابات سایه وحشتناگ انداخت واز حضور گسترده مردم جلوگیری نمود.در چنین وضع چگونه میتوان انتظار رأی بیشتر را نمود.برعکس به تناسب امکانات و شرایط نهایت دشوار و موانعی متعددیکه فراراه نهضت ایجاد گردید،رأی کاندید ما به هیچ صورت رای کم نیست.
مسلما ادامه چنین وضع نه تنها به پیچیده گی وضع افزوده و به پروسه همسوییها وهمگرایی صدمه میزند و رشد و تکامل جنبش را با موانع روبرو میسازد بلکه به زیان بعضی ازاین نیرو ها که با اعمال نا بخردانه و از مواضع نا درست و سازشکارانه در قبال منافع مردم زحمتگش اتخاذ نموده اند تمام خواهد شد.
کشور آبستن تحولات شگرف میباشد.طرح استراتیژیها و دوکتورین های در مورد حل معضلات افغانستان ،با رایزنیها وفعالیت های دیپلوماتیک پشت پرده جریان دارد.به عقیده این قلم،نتیجه این اقدامات وتلاشها منتهی به کنار آمدنها ومعاملات میان جوانب متعدد سیاسی خواهد شد، و حاکمیت بعدی باترکیب جدید سرنوشت مردم رنجکشیدهء میهن را رقم خواهد زد.که دل بستن وامید داشتن به آن زود خواهد بود.دفاع ازمنافع زحمتگشان کشور،مبارزه به خاطر دموکراسی واقعی، ترقی وعدالت اجتماعی،از وظایف مشترک و تاخیرناپذیرء همه ای وطندوستان، دادخواهان وتجددگران افغانستان عزیز دراین مرحلهء حساس وخطیر تاریخ کشورمیباشد.
تاریخ به پایان نرسیده است.
از ابتدا تو بودی...تا انتهی تو ماندی.

 

 

"مبارزه ادامه دارد."

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد