بیا  که  مژده  اخبار  انتخابات   است       که گرم   از همه  با زارانتخابات است

یکی به  دالر و سرمایه  میکند  مانور      دگر به  موقف خود، بار انتخابات است

کسیکه ازهمه پیش انتصاب گردیدست      کنون به هلهله  خواستار انتخابات است

در  استفادهء   قدرت   بخاطر قدر ت       مقام   وا سطه    ابزار انتخابات است

بسال های گذشته چه کرد آن  خواجه       که  باز    تشنه و خمار انتخابات است

بکشوریکه بودظلم حاصلش فقر است       خرید    رای  بر و بار انتخابات است

نماد   جمپر عالیست جیب  های کلان       به  موقفی  که دگر بار انتخابات است

هرآنکه کیسه خودپرزمال  مردم کرد        هنوز  غرق  و گرفتار انتخابات است

کسیکه   وا قعیت  پشت  پرده  میداند        چگونه   در پی  افکار انتخابات است

حضور   مردم    آزاده  را همه دانند         اگر چه پول به پیکار انتخابات است

چه هست پیامدآن رای اکثر  خاموش         به  بیخبر که ازا سرارانتخابات است

به مردمیکه مجال نفس کشیدن نیست        یکی دو روزکی درکار انتخابات است

کجاست  رای   حقیقی  کافه    ملت         به   مردمی  که وفادار انتخابات است

کجاست  رای وطن پروران روشندل        به   آنکه  واجد   بیدار انتخابات است

کجاست  رای  عدالت  پسند  بادانش         به  آنکه وقف و فداکار انتخابات است

کجاست رای به شایسته گان  پاکنهاد        که   صاد  قانه  پی کار انتخابات است

حضور پاکنها دان  درین شرایط داغ        گذشتن از ره     دشوار انتخابات است

به زور ورشوه رقابت کی میتواند کرد      زعامتی   که   سزا وار انتخابات است

بدست پاک وطنخواهی وچنین اوضاع       چه    انتظار ز     آمار انتخابات است

بهار  میشود  آخر    بهار  خواهم  دید       که   موج تازه به گلزار انتخابات است

نهال   وحدت  و آزادگی   ثمر   گیرد       بری که  حاصل پر  بار انتخابات است

 عبدالوکیل کوچی

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد