مراتب تسلیت وهمدردی

مراتب تسلیت، همدردی

با اندوه فراوان ا طلاع یافتیم که رفیق  محمد سبحان عابدی شخصیت وطنپرست وترقی خواه کشور از اثر مریضی که عاید حالش بود داعیه ی اجل را لبیک  گفت

روحش شاد وجنت فروس جایش باد

انا لله و انا الیه راجعون

ما درحالیکه وفات شانرایک ضایعه بزرگ دانسته، در اندوه خانواده شان خودراشریک میدانیم وبدینوسیله عمیقترین مراتب تسلیت خویشرا به فامیل محترم عابدی وبازماندگان شان ابراز داشته ، برای مرحوم بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل آرزوداریم.

شورای نویسنده گان تارنمای وطندار

دوست نهایت فرهیخته ومحترم استاد نقیب الله حسرت گران ارج

بازگشت همه بسوی اوست

شهادت نا بهنگام  و درد آورهمشیره شما  که در یک حادثه ی ترافیکی جان باخته اند. ،همه دوستان شمارا  از تۀ دل اندوهگین و متآثر ساخت.با آنکه خویشتن را در  غم و اندوه شما همراه و شریک میدانیم ، به شما ، خانواده و همه وابستگان ان مرحومی، بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل از بارگاه ایزد متعال ارزو میکنم.روانش را شاد و یادش را زنده  میخواهیم

با حرمت فراوان

فرید شایان ، جلیلی کامه وال ، ساحل، سید مجتبی ساعی ونحیب یوسفی

مراتب تسلیت وهمدردی

دوست نهایت عزیز و محترم محمد همایون کوهی

با اندوۀ فراوان آگاهی حاصل نمودیم که برادر محترم تان از اثر مريضي كه عايد حالش شان گردیده بود داعي اجل را لبيك گفته ، بجهان باقی شتافت روحش شاد وجنت فروس جایش باد

درحالیکه وفات شانرایک ضایعه بزرگ دانسته، در اندوه خانواده شان خودراشریک میدانیم وبدینوسیله عمیقترین مراتب تسلیت را به فامیل محترم وبازماندگان شان ابراز داشته ، برای مرحوم بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل آرزوداریم.

با حرمت فراوان

فامیل یوسفی وفامیل ساپی احمدشاه ترین

مراتب تسلیت، همدردی

به مناسبت فوت نا بهنگام همشیره رفیق عرفان گران ارج

رفیق نهایت عزیز وفات نابهنگام  و درد آور همشیره شما ازین حادثۀ المناک همه دست اندرکاران «وطندار»، همکاران قلمی تأثرات قلبی و اندوه فراوان همه مارا براهنگیخت. همه ما با احساس عمیق خودرا درین غم بزرگ شما شریک می دانیم. مراتب همدردی وتسلیت خویشرا ابراز میداریم ، برای شما وهمه اعضای خانواده وعزیزان تان صبر جمیل آرزو داریم

با حرمت فراوان

شورای نویسنده گان تارنمای وطندار

 

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار! لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 
Design downloaded from free website templates.