از ده روز بدینسو دانشگاه های اتریش درضدیت با سیاست های  ضد دانشگاهی و نولیبرالی دولت در حالت اعتراض و قیام بسر میبرند .بروزچهار شنبه 28 اکتوبر بیش از  پنجاه هزار دانشجو در مارش  عظیمی که در شهر وین راه اندازی شده بود شرکت ورزیدند.

علاوتاً در چند روز گذشته ده ها هزار دانش آموز در شهر های سالسبورگ ،کلاگنفورت، لینز ، گراز و سایر شهر های دانشگاهی با شعار های:

  تحصیل حق انسانی است !

  برای بانکداران صد ها میلیارد ایرو  و کاهش در بودیجه تحصیل و آموزش! 

ما محدویت های تحصیلی را نمی خواهیم !

قطع فیس تحصیلی برای پناهجویان !

  به سیستم طبقاتی دانشگاهی پایان بخشید!

ما مخالف کنترول انحصارات  بر سیستم آموزشی هستیم ! به خیابان ها ریخته و با مشت های بسته  علیه سیاست های ارتجاعی و ضد دانشجویی دولت اتریش اعتراض نمودند.  در جریان سالهای اخیر ، بخصوص پس از رویکار آمدن حکومت ایتلافی نولیبرال قریب ده سال قبل   تلاش صورت گرفت تا سیستم آموزشی دانشگاه ها را تابع منافع شرکت ها ی انحصاری سرمایداری  ساخته  و این برنامه ها را  با منافع انحصارات گره بزنند.در نتیجه کاهش در بودیجه های آموزشی کیفیت آموزش پایین و دانش آموزان نبست پر بودن اتاق های درسی بایست بروی زمین سرد بنشینند و برای  همین توته زمین سرد و پایین بودن سطح  کیفیت آموزشی فیس بپردازند.در نتیجه تسلط  سیاست های اقتصادی بر برنامه های اجتماعی  و تلاش برای  ایجاد سیستم آموزش  انحصاری برای فرزندان  صاحبان قدرت و ثروت و بیرون راندن فرزندان اقشار متوسط و پاینی  جامعه از حق تحصیل و آموزش  با عث گردید  تا رقابت شدید در میان دانش آموزان همبسته گی میان آنها را خدشه دار سازد. اگثریت  فرزندان اقشار بالایی جامعه از برنامه های  ضد ملی و ایجاد موانع بر سر راه فرزندان  کم توان جامعه  حمایت و جانبداری  و خواستار پرداخت فیس برای تحصیل شدند.در جریان چند دهه گذشته سیاست مداران  محافظه کار و نیولیبرال  زیر شعار های :

جامعه رفاه  عمومی در اروپا  دیگر توانایی پرداخت این همه مصارف را نداشته و قدرت رقابتی اروپا در سطح جهانی کاهش مییابد ، بودیجه های آموزشی و تربیتی را کاهش و کوشیدند تا با ایجاد دانشگاه های نخبه گان ! و تقسیم  شاگردان مکتب ها به آنهایکه توانایی  تحصیل را دارند و دیگرانی که استعداد  آموزشی ندارند! در سننین پایینی اقدام نماید. اتحادیه صاحبان  صنایع اروپا در سال 1995 فریاد سر دادند که :

... بخش صنایع در حال حاضر تاثیر کمتری بر برنامه های آموزشی دارد ... و دانش آموزان اگاهی ناکافی از اقتصاد ، سود و نیازهای صنایع دارند. انحصارات سرمایه داری در تلاش است تا  آموزش و پرورش نه منحیث  حق اساسی  انسان ها ، بلکه منحیث سرمایه انسانی   قبول و دانشگاه ها بایست به پرورشگاه و تربیه کادرهای ویژه برای انحصارات امپریالیستی تبدیل گردند.کمیسیون اتحادیه اروپا  در سال 2005  در راستای گسترش نفوذ انحصارات در دانشگاه ها و برنامه های آموزشی آن در اطلاعیه ای ، بخاطر نبود روحیه سرمایداری در میان فارغان دانشگاه ها ! اظهار نگرانی کرد.در خور توجه است  که در نتیجه سیاست های  ارتجاعی آموزش و پرورش چهره طبقاتی دانشگاه ها در اتریش  برازنده گی پیدا نمود . امروز 84 در صد دانش آموزان  بایست در کنار تحصیل بخاطر زنده ماندن  و تمویل مخارج تحصیل و زنده گی کار کنند.بر اساس گزارش شعبه آموزش  کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا   فقط 20 درصد دانش آموزانی که  به تحصیل شروع کرده اند، میتوانند تحصیل شانرا به پایه اکمال برسانند. اتریش در شمار24  کشور اروپایی  مقام  بیست و دوم را از آن خود ساخته است.سیاست های ضد ملی در بخش آموزش و پرورش باعث گردید تا  فرزندان  اقشار پاینی جامعه  در صنوف  پایینی ـ دوره ابتدایی و متوسط ـ از امکان  تحصیل  بازداشته شوند . ارقام  نشر شده نشان میدهد که   فقط 20 درصد شاگردان مکاتب عالی را فرزندان اقشار پایینی  جامعه تشکیل میدهد.بدینگونه  قیام جاری  و گسترش روز افزون اعتراض دانش آموزان و دانشگاهیان در اتریش دارای ریشه های عمیق اجتماعی بوده و زنگ خطریست در برابر سیاست های ارتجاعی  و نیولبرالی  که خواستار تبدیل  دانشگاه ها به ورکشاب تربیه  کادر های خادم نظام سرمایه و غارت میباشد .

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد