عزیز بیننده سایت وطندار نوشته:ذکریا یوسفزی


هموطنان عزیز مااطلاع دارند که چندی قبل اینجانب بنابر ضرورت شرایط  فعلی ،نیازمندیهای صفوف حزب جهت ارایۀ نظریات شان بصورت ازادانه ،دید انها از ګذشته  ، امروز وفرادای حزب وکشور ،  جمع شدن دوبارۀ انهابدور تشکیلات کوچک محلی انهاجهت تبادل نظریات  ، کمک به یکدیګر ،واقف شدن ازجریانات روزمرۀ کشور وجهان، حفظ یکدیګر ازشکار ګروپ های استفراق شدۀ سیاسی ازبدنۀ حزب واشخاص قدرت طلب وخاین بحزب ،اشتراک دراجرااتیکه به سو د مردم وکشورعزیز ماافغانستان باشد،بامشورۀ صفوف حزب وکمک یکتعداد صفوف حزب که شامل هیچکدام ازګروه های جداشده ازحزب نیستند وهنوزهم بحزب  خود (حزب وطن )وارمانهای ان که دربرګیرندۀ ارمانهای والای مردم وکشور مااست  وفاداراند اقدام به نشر وبلاکی بنام صفوف حزب وطن نموده وانرا به شهدای ګلګون کفن این حزب که حال ازطرف قدرت طلبان،قیچی کاران ،وغیره بفراموشی سپرده شده اند اهدانمودم ٠چرااینجانب بمشورۀ صفوف حزب به این کارمبادرت ورزیدم ؟
١- بخاطراینکه نظریاتیراکه من واکثریت صفوف حزب داشته وانرا جهت بررسی ، ارزیابی ، تحلیل وتجزیه ودرنظرګرفتن درحیات سیاسی حزب  وغیره داشتیم و بدون شک انتقادی وسازنده بودند  ،  جهت نشر به سایتهای انترنیتی ایکه خود را منسوب به اعضای حزب دانسته وادعاهای دموکراسی هم میکنند جهت نشرارسال داشتیم ولی انهاهیچګاه بنشر ان اقدام ننمودند ، بطور مثال سایتهای اصالت  ،  پیام وطن ،مشعل ،نهضت اینده ،سپیده دم ،روشنایی ، زنده ګی،ژواک ،پندار،  نهضت وغیره وغیره لطفا یکبار ګاوصندوقهای شانرابررسی نمایند٠
٢- درګذشته درحزب مابنابر نبوددموکراسی وتسلط امتیازدیده ها،عقارب ،دوستان وچاپلوسان رهبران وغیره برهمۀ عرصه های حزب ، صفوف بیواسطه ،  بیدون شناخت وغیره همیشه درحاشیه رانده میشدند ، جرات انها سلب ګردیده بود  ،  به مطبوعات ،نویسنده ګی ،ابرازنظر وغیره هیچګونه دسترسی نداشته ونمیتوانستند استعداد های پنهان خودراتبارزدهند ، لذا باشروع نشرات این وبلاک  برای چنین اعضای حزب زمینه مساعد ګردیده تا نظریات و احسا سات خو د را دصورتیکه غلطی های املایی ،  نویسنده ګی وغیره هم داشته باشند جهت نشرارسال داشته و استعداد نویسنده ګی خودرارشد دهند،وازطرف دیګربرای ما مفهوم نوشته ارزش  زیادترازطرز نوشتن ان دارد٠
باشروع نشرات وبلاک
صفوف حزب وطن نظریات خوب  ازطرف اکثریت صفوف حزب ازطریق تیلفون ،ایمیل وغیره جهت تشویق برایم ارسال ګردیده  وهمچنان ایمیل های غرض الود ،  تهدیدی ،  دلسرد کننده وغیره هم برایم ارسال ګردیده  ،  همچنان بمن تهمت های ناروای دیګری هم شده وازجمله ګویااینکه من درپی ساختن کدام حزب ویاګروه جدیدی هستم ،  چنانچه درسایت پندارهم مطلب ذیل را امروز خواندم :
<<چند حزب وطن و چند ح.د.خ.ا وجود دارد؟
امروز به نمایند ه گی از حزب وطن آقای ذکریا یوسفزی وبلاگی گشود که در آن حرفهای دوران تقابل گروه ها و اتهامات دیروز بیشماربود. سایت اصالت هم فراخوانی از نام ح.د.خ.ا داد. اما شاید این حزب فانتازی باشد. زیرا نه تشکیل...اتی دارد و نه برنامه و اساسنامه ای و تنها فوتو های ببرک کارمل و نشر بیانیه های او مفهوم موجودیت حزب را ارایه نمیدهد. کمیته فعالین که از نام و با توارث از ح.د.خ.ا وجود خارجی دارد، چندی پیش طرح اساسنامه و برنامه خود را پیش کشید که ذاتا مبین و بازتاب دهنده همان خصلت ملی و دموکراتیک حزب در دوران جدید است.از دید من باید این احزاب فانتازیک با آن سازمانهای واقعا موجود همگون خود در توافق و تساند به نشر اعلامیه ها و فراخوانها بپردازند.در غیر آن قصه همان یک کشمش و چهل قلندر در ذهن تداعی میگردد.>>
اینجانب درحالیکه  هرنوع قیچی کاری وجداسازی وساختن ګروها ،  تشکیلات وغیره راازبدنۀ حزب جداتقبیح نموده ، انرا دسیسۀ دشمنان حزب مادانسته،خودم هیچګاه به ان مبادرت نخواهم ورزید و
مقصد ازګشودن وبلاک صفوف حزب وطن ساختن کدام حزب نیست
پایان
ذکریا یوسفزی

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد