2010/2/14

وحدت حزب نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان و حزب متحد ملی افغانستان، رویداد تاریخی و آینده ساز، در زنده گی جنبش سیاسی میهن ما و مردم افغانستان است، در حالیکه فقد چند سال از پایه گذاری این دو حزب میگذرد، زمان درستی سیاستهای وطن پرستانه ووحدت طلبانه آنانرا به اثبات رساند، آنها در پرتو سیاست های علمی و مسوولانه، با رهبران خردمند و صفوف متعهد ووفادار به آرمانهای ملی و دموکراسی، با گامهای استوار، پروسه وحدت را طی نموده و با دستآورد شگرفی چشم انداز نوید بخش را، مژده دادند.(نام "حزب واحد" تا به تدویر کنگره موقت است).

این یک حقیقت آشکار است، که حزب واحد در شرایط حاظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، پا به عرصه وجود میگذارد، اما ریشه های وحدت طلبانه، ترقی خواهانه و میهن پرستانه آنرا باید در ژرفای گذشته های بس دور، درپیروزی ها وشکست ها، درفداکاری ها وقهرمانی ها جستجو کرد، حزب واحد وارث و ادامه دهنده پیکارها و دستآوردهای چندین نسل از تجدد گرایان و عدالت خواهان است، که ستایش انگیز ترین خدمات وحماسه آفرین ترین جانبازیها را نثار میهن و مردم افغانستان کرده است.امروز وقتی به حوادث سالهای گذشته برمی گردیم، بدون تردید احساس می کنیم، که ما برای تحکیم بیشتراین دستآورد بزرگ بهتر از پیش، کوشا ترو پی گیرتر باشیم وبا تجارب داشته از سالهای گذشته، وحدت حزب واحد را با تمام ژرفای آن به معنی یک پیروزی ویک تغییربنیادی سیاسی وتحول اجتماعی درک نمائیم، وحدت تمام وطنپرستان ضرورت مبرم سیاسی-اجتماعی امروز افغانستان است، ما از سالهای تفرقه و پراگنده گی میهن پرستان درسهای غم انگیز داریم، به علت این تفرقه بود، که جنبش دچار بحران سیاسی شده و از آنچه، که پیروزمندانه پاسداری مینمودیم پامال رژیم های جل و جهل و گروهای عقبگرا و تاریک اندیش گردید، که پیامد های خانمانسوز آن تا هنوز دیدنی و نمایان است، در نتیجه این چندگانه گی ها بود، که نیروهای قرون اسطائی توانستند نه تنها صلح و امنیت را در افغانستان برهم بزنند، بلکه جهان متمدن را نیز تهدید نمایند. از این رو شگفت آور نیست، که حزب واحد ابتکار مبارزه گسترده و پیگیر را بخاطر وحدت، بدست گرفته و تمام وطن پرستان و نیروهای چپ مترقی را به اتحاد عمل در یک حزب سرتاسری فراخوانده است، فراخوان وحدت از طرف شورای اروپائی حزب واحد، امید و امکان نوین را برای احزاب، حلقه ها و شخصیتهای ملی و بااعتبار سیاسی وهمه آنانیکه قلب شان بخاطر میهن و انسان زحمتکش آن می تپد، پدید آورده است، فراخوان حزب واحد مبنی بر ایجاد جنبش عظیم وواحد سیاسی، بخاطر دفاع مسالمت آمیز از صلح و ثبات، امنیت و دموکراسی، ترقی و مردم سالاری در کشور، نتیجه منطقی تلاشها و خواسته های دیرینه تمام اعضا و رهبری وصحت برنامه های آنان است.به یاد داشته باشیم، که مسله وحدت امروز بیشتر از هر زمان دیگر مطرح است، باید صف ها روشن شده ونیروهای گسیخته وپراگنده از هم، یکجا وآنانی که در قعرتزلزل، دودلی، محافظه کاری وسوظن نسبت به یاران وهمراهان دیروز خویش قراردارند، یا باید به موهومات پایان بدهند و آنرا کنار بگزارند ویا روبه رو، به بحث و مذاکره پرداخته، تا این سوتفاهمات رفع گردد، بسربردن درحالت سردرگمی، روحیه ای وطن پرستی را می شکند وتوان خدمت به مردم را از او سلب نموده، مبارزان رابه ناظران بی تفاوت و در بهترین حالت آن، به چهره های همدرد غیرفعال تبدیل مینماید. تجربیات تلخ دو دهه گذشته و شرایط ناگوار سیاسی و اجتماعی موجود سبب شده، که بسیاری از نیروهای چپ مترقی در باره پیامد های ویرانگر تفرقه، بازنگری نموده و عمیق بیاندیشند، که در نتیجه شعارها و علایق وحدت طلبانه، آرام آرام در صفوف آنها بازتاب می یآبد و فراگیر میشود، که نشست هامبورگ آغاز مبارزه مشترک، بخاطر نزدیک شدن بیک دیگر و اساس فایق آمدن به اخطلافات را نهاده است.در فراخوان وحدت شورای اروپائی حزب واحد آمده است: "وحدت ما میخواهد نه تنها وحدت دو حزب ما، بلکه وحدت همه ما باشد" این جمله ساده اما پرماهیت و پرمهفوم، ضرورت تاریخ و به ویژه خواست زمان است، تا روند وحدت تمام نیروها، به گفتار و کردار و به تصمیم تمام احزاب تبدیل گردیده وبا ادغام هرچه سریع تر آنها به سرانجام موفقیت آمیز خود برسد و این موفقیت نه تنها به نفع تمام احزاب، بلکه منافع مردم افغانستان نیز در آن نهفته است.تجارب تلخ و درسهای که باید از گذشته گرفت، هرچه بیشتر به ضرورت چنین وحدت تاکید مینماید، تا به تفرقه و آذرده گی ها بر طرح های سلیقوی و تاکتیکی چیره شده، با گامهای پیگیر، هدفمند و متین، فداکارانه در راه وحدت همگانی، خویش را آراسته و آماده سازند، این ضرورت جامعه و بیانگر ماهیت قانو نمندی مبارزات سیاسی، تحولات اجتماعی و مضمون دوران تاریخی ماست- دوران پایان جنگ سرد، دوران آخر خشونتها و اعمال قهر، دوران شکستن دیوارها و پیوستن دولتها و مردمان آن، دوران مسالمت و همکاری، دوران مبارزات سیاسی صلح آمیز و رقابتهای مدنی و سازنده میباشد.وحدت آهنین و آگاهانه ، عاملی مهمی است بخاطر پیروزی جنبش در مبارزه و تشکیل حزب نیرومند سرتاسری، که توانائی رهبری جامعه و ایجاد تحول را در سیمای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور داشته باشد، ما باید با وحدت خود حزبی را بیآفرینیم، که از چنان پایه های استوار و ساختار مستحکم بهره مند باشد، تا نه طوفان زمان و نه تهاجمات ارتجاع ونه بحرانهای سیاسی و بین المللی، هیچ کدام و هیچگاه نتوانند آنرا به لرزه درآورد، یعنی حزبی را با وحدت خدشه ناپزیر پی ریزی نمائیم، که تضمین برای پیروزیهای بیشتر و تابناک تر در آینده باشد.تصادفی نیست، که ایدیالوگهای فرسوده و مضر و مزدور، سازمانهای خرابکار و تفرقه افگن با استخدام عناصر حسود عقده یی و کین توز از طریق بعضی از رسانه ها و تبلیغات برای پیشبرد مقاصد پلید خود نه تنها به بستن دروغ و درب میپردازند، بلکه دیده گان خود را حتا در برابر واقعیت های انکارناپذیر می بندند و با نقض اشکار نورمهای ژورنالیستی و اخلاقی و شرایط نوین، به گفتن اذیان، یاوه و اتهامات واهی و بی اساس پرداخته، اذهان مردم بیخبر ما را مغشوش و به این ترتیب میخواهند تا جایگاهی نیروهای مترقی و عدالت پسند را در میان مردم لرزان و واقعیت تاریخی میهن پرستان را انکار و نادیده و یا سر چپه جلوه بدهند، در راه وحدت نیرو های تجدد گرا، دموکرات و ترقی خواه سنگ اندازی نموده و به شیوه های گوناگون توسل جسته و تفرقه می اندازند.

به این بنیاد آنچه که امروز با اهمیت است و نقش اساسی را بازی میکند، گسترش فزاینده نفاق شکن و پیروزی آفرین روند وحدت حزب واحد و تمام نیروهای چپ مترقی است وحدت حزب واحد، نمونه، راه گشاه، رهنمود و بازتابی است از حقیقت ها، خواست ها و تمنیات نیک ووطنپرستانه در شرایط دشوار اجتماعی سیاسی موجود میهن ما و بسیار با اهمیت تر از آن هم این است، که نیروهای چپ مترقی در این کارزار سیاسی اجتماعی از خود درایت و هوشیاری نشان بدهند و به جهانیان به دوستان و مخالفان ثابت کنند، که آنها شایستگی سیاست نمودن خوب و عاقلانه، برازنده گی رهبری و توانائی، حل یکی از پیچیده ترین پدیده های سیاسی دوران ما را دارند، که در برابر کشور و مردم افغانستان قرار دارد.

یاران و همراهان، عاشقان دموکراسی و عدالت اجتماعی!

پیروزی حزب واحد را برای تمام اعضای آن تبریک و تهنیت میگویم، واضح و واقعیت است، که این وحدت برپایه های استوار و علمی و آنچه رویائی وطنپرستان بود، شالوده ریزی شده، اصول و هدف های آن به نفع صلح و امنیت و سعادت مردم در افغانستان، ثبات در منطقه و همزیستی و همکاری در سطح بین اللملی میباشد ، طوریکه از برنامه های قبلی هردو حزب آشکار است، دکتاتوری، خشونت، قهر، سرنگونی و تهدید کدام سیستم و دولت در آن جا ندارد ونباید کسی از آن به وحشت افتد، این وحدت چرخشی است، بسوی مبارزات عادلانه منصفانه، بسوی دموکراسی و عدالت اجتماعی، سعادت مردم و سربلندی افغانستان.  برنامه آن ایدیالوژیکی و طبقاتی نخواهد بود و تمام لایه های جامعه در آن جایگاه خود را داشته و پیوند مستحکم میان مردم و حزب را تمثیل و تضمین خواهد کرد.

وطنپرستان !

تجربه جنبش های سیاسی نشان می دهد، هر جا که وحدت نیروهای ترقی خواه تحقق یافته، حفظ شده و تحکیم پذیرفته است، جنبش توانسته به دستآوردهای بزرگی نائل آید ویا برخلاف آن جایکه وحدت به علل مختلف شکسته ودرهم خورده ویا حفظ نگردیده، جنبشها پارچه پارچه ضعیف، امکان پیروزی کم وشکست آنان بیشتر و سهل تر میسر بوده است، که تجربه جنبش محاصر در افغانستان در طول قرن گذشته زنده ترین گواه این گفته ماست، بیایید وحدت را چون مردمک چشم خویش حفظ نمائیم، آنرا گسترش داده وبه هر تهاجمی، تفرقه ای، تناقضی، تفاوتی وتناسبی باوحدت خود پاسخ بدهیم./

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد