2010/2/12 

حكم غسل دادن ميت
غسل دادن ميت بر زندگان فرض كفايه است.
پس اگر بعضي از مردم به غسل دادن ميت اقدام نمودند، فرض از دوش بقيه ساقط مي گردد.
و اگر كسي به غسل دادن آن اقدام نكرد همگي گنه كار مي شوند.
و غسل دادن ميت فقط آنگاه فرض است كه شرط هاي آتي در وي موجود گردد:
1- اينكه ميت مسلمان باشد، بناءً غسل دادن كافر واجب نيست.
2- اينكه از بدن ميت، اكثر، يا نصف آن به همراه سرش يافته شود.
3- اينكه متوفي شهيدي نباشد كه در راه اعلاء كلمه الله كشته شده است، زيرا شهيد غسل داده نمي شود، بلكه با خون و جامه خويش دفن مي گردد.
4- اينكه ميت جنين سقطي  نباشد كه مرده و ناقص الخلقه از شكم مادر افتاده باشد.
پس اگر نوزاد زنده از شكم مادر افتاد، و از وي آوازي شنيده شد، يا براي وي حركتي ديده شد، غسل دادن آن واجب است، خواه تولد آن قبل از تمام شدن مدت بارداري باشد، يا بعد از آن.
همچنين اگر نوزاد از شكم مادر مرده بيرون افتاد، در حاليكه تام الخقه بود؛ غسل داده مي شود.

كيفيت غسل دادن ميت
ميت فقط بر يك تخته بخور داده شده (خوشبو ساخته شده) نهاده شود، و عورت آن از ناف تا زانوي آن پوشانيده شود، سپس جامه اش از تنش بيرون آورده شود، و وضوء داده شود چنانكه براي نماز وضوء ساخته مي شود، مگر اينكه او نبايد مضمضه و استنشاق  داده شود، بلكه دهان و بيني آن با پاره خيس شده به آب، مسح كرده شود، و بر وي آب گرم كرده شده با سدر  يا اشنان ريخته شود.
اما اگر سدر يا اشنان موجود نبود با آب خالص غسل داده شود.
سر ميت و محاسن آن با خطمي يا صابون شسته شود.
آنگاه بر پهلوي چپ خويش خوابانده شود و بر وي آب ريختانده شود تا آنكه آب به زير وجود آن برسد.
سپس بر پهلوي راست خويش خوابانده شود، و بر وي آب ريختانده شود تا آنكه آب به زير وجود آن برسد.
آنگاه نشانده شود در حالكيه به شخص شستشو دهنده تكيه داده شده است، و شكم آن به آرامي مسح كرده شود، و آنچه كه از پيش يا پس ميت بيرون مي آيد شسته شود، و شستن تكرار نشود، سپس بدن آن با جامه اي خشك ساخته شود.
حنوط  بر محاسن  و سر آن قرار داده شود.
و كافور  بر مواضع سجود آن.
و ناخن ميت و موي آن كوتاه ساخته نشود.
و موي سر ميت و محاسن آن باز و فروهشته گردانيده نشود.
زن شوهرش را غسل دهد اگر چنانچه مردي پيدا نشد كه او را غسل بدهد.
و مرد زنش را غسل ندهد اگر چنانچه زني پيدا نشد كه او را غسل بدهد، بلكه او يا كسي ديگر دست خود را با خرقه اي پوشيده زن را تيمم دهد.
براي مرد جواز دارد كه پسر و دختر صغيره را غسل دهد.
و براي زن نيز جواز دارد كه پسر و دختر صغيره را غسل دهد.

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد