2012/05/08

 

  

 

 

من به آزادی بیان باوردارم؛ ازدموکراسی کثرتگرا وپلورالیزم سیاسی وفرهنگی حمایت میکنم، به دگراندیشان وبه اصل تحمل دگراندیشان احترام میگذارم. بحیث یک زن درراه تحق حقوق زنان درکشور ودرجهان تلاش میکنم. بینش من اعلامیه جهانی حقوق بشراست. ازجمعگرایی خوشم میآید ولی هیچگاه همسوبا پامال شدن حقوق وآزادی های فردی انسانها نیستم. سایت وطندار کاغذی سفیدی است برای براه انداختن دیالوگ سازنده میان فرد، جامعه و دولت .

                                                ( هما یوسفی)

 

 

 خانم هما یوسفی مدیر مسوول سائت انترنتی فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی وزین وطندار سلام ،

از شما ممنونم که به درخواستم مبنی بر گفت و شنود پیرامون سه سال نشرات وطندار موافقت نمودید . 

رحیم در نخست می خواهم به عنوان اولین زن افغان که مدیر مسوول یکی از پُر بینده ترین سائت انترنتی در خارج کشور هستید موفقیت شما را برای تان تبریک و تهنیت عرض کنم و ضمنن از شما تقاضا نمایم تا خود را اگر ممکن باشد معرفی نماید ؟ 

هما یوسفی  سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای فضل الرحیم رحیم. و خواننده گان باابراز سپاس وقدردانی از زحمات خالصانه و بیدریغ شما، به عرض میرسانم:

نام من هما یوسفی و درمنطقه بی بی مهروی شهر کابل بدنیا آمده ام. پس از مکتب ابتدائيۀ  بی بی مهرو و لیسه  عایشه درانی  وارد انستیتوت پولی تخنیک کابل شده ودرسال 1370 با گرفتن دیپلوم در رشته انجنیری برق تحصیلاتم را درین کانون علمی وآموزشی به پایان رساندم.

در سال 1371 بنا بر خرابی اوضاع امنیتی  کشور ، وطن را ترک گفته وبا همسرعزیزم نجیب یوسفی درکشوراتریش پناهنده شدیم. ما سه فرزند داریم دودختر نیپتون جان سوما جان و پسرم.  تمیم جان.  

رحیم شما از نظر مسلک انجنیر هستید چی چیزی شما را به دنیا کار روزنامه نگاری در دنیا مجازی انترنت کشانده است ؟ 

هما یوسفی  پاسخ من کوتاه است: ادای رسالت روشنفکری درامرروشنگری. من به قدرتوانم، بحیث یک زن افغان، رسالت خود را دربرابرمیهن وهمیهنانم ادا میکنم. ازین راه میخواهم درخدمت میهن عزیزم افغانستان قراربگیرم وهمچنان میخواهم باکاربرد امکانات انترنتی برای سایرروشنفکران وهم میهنان عزیزبرون مرزی خود نیزخدمت گذارباشم.

رحیم- از نخستین روز های که در تک ودوُ ایجاد و نشر نشریه وطندار ، روی صفحه انترنت بودید بگوید که چگونه ، با کی ها اقدام به این کار نیک نمودید ؟

هما یوسفی آغازگرواساسگذاراین کارهمسرعزیزم نجیب یوسفی است. همکاران قلمی مان ازهمان روزهای نخست، دانشمندانی چون استاد جیلانی لبیب، دیپلوم انجنیر عمر محسن زاده، داکتر نجیب الله مسیر، استاد فریدشایان، انجنیر فواد پامیری، استاد نقیب الله حسرت،  دکترغلام محمد - اسد- محسن زاده و سایر فرهیختگان ارجمند درمقام آموزگار، مشاوروهرازگاهی یاری رسان فنی سایت وطنداربوده اند.

رحیم -  هرکسی برای انجام کاری در ذهن خود از قبل تصویری می سازد . تصویر شما قبل از نشر وطندار و برداشت و احساس تان بعد از سه سال نشرآن چگونه است ؟ 

هما یوسفی همانگونه که گفتم تصویری که ما درذهن خود داشتیم، ادای رسالت وروشنگری بود. اکنون با گذشت سه سال،

 ازدید من سایت وطندار تلاش نموده  تا رسالتی  را انجام دهد که وطنداران را با دیدگاه های دانشمندان افغانی وجهانی ازراه  نشرمقالات، پخش اخبارونشرات تلویزیونی آشنا بسازد. افزون برآن، ما توانسته ایم تا روابط کاری و نیک را با ژورنالیستان داخل کشوروبه ویژه با گردانندگان وهمکاران پروگرام های تلویزیون آریانا، بقیه.ایجاد نماییم.

رحیم پیرامون خط نشراتی وطندار بصورت مشخص و فشرده گفتنی شما برای خواننده گان صاحب دل چیست آیا وطندار روی همین خط باقی می ماند ویا اینکه تغیری در نظر دارید ؟

هما یوسفی من به آزادی بیان باوردارم؛ ازدموکراسی کثرتگرا وپلورالیزم سیاسی وفرهنگی حمایت میکنم، به دگراندیشان واصل تحمل دگراندیشان احترام میگذارم. بحیث یک زن درراه تحق حقوق زنان درکشور ودرجهان تلاش میکنم. بینش من اعلامیه جهانی حقوق بشراست. ازجمعگرایی خوشم میاید ولی هیچگاه همسوبا پامال شدن حقوق وآزادی های فردی انسانها نیستم. سایت وطندار کاغذی سفیدی است برای براه انداختن دیالوگ سازنده میان فرد، جامعه ودولت.  

رحیم سه سالگی وطندار، را اگر دریک جمله بررسی کنید ، این بررسی چی خواهد بود ؟ واگر نقد کنید برجستگی ها و کمبود ها را چگونه برملا می سازید ؟ و اگر در کنار سایر نشرات انترنتی به مقایسه بگیرید تفاوت ها را در چی چیزها وانمود می سازید ؟ 

هما یوسفی ازدید من، سه سال نخست ازعمروطندار- سه سال آموزش روش های ژورنالیستی، مهارت های فنی درین زمینه، تامین ارتباط با همکاران قلمی ودریک سخن سه سال سرگردانی ها بود؛"تا به پای خود روان گشتیم  وسرگردان شدیم".

 ویژه گی های سایت وطنداررا من درروابط کاری وهمدیگر فهمی با همکاران قلمی وگزینش مواد نشراتی می بینم. ما نه تنها به نشرمطالب ارسال شده میپردازیم بلکه هرازگاهی ازهمکاران قلمی سایت مطلبیم که به پرسش های زمانه ومطالب روزومطرح برای خوانندگان ما، پاسخ بگویند؛ درمورد راه های بیرون رفت ازچالش ها پژوهش نمایند وتجارب کشورها ودانشمندان را دردسترس هم میهنان عزیرما قراربدهند. هرازگاهی مطالب دلچسپ وپاسخگورا ازبایگانی سایت بیرون کشیده وبه نشردوباره آن میپردازیم. بررسی رویداد های داخل کشوررا اززبان ونوشته ژورنالیستان داخل کشور، نوبه نووتازه به تازه، هفته واربه نشرمیسپاریم. داشته های سایت مان را دراختیارسیاستگذاران، دانشمندان واهل پژوهش بطورجداگانه قرارمیدهیم؛ وکارهای دیگری ازین دست.

کمبود اساسی ما نبود تجربه درکارسایت داری ونشراتی ومحدودیت امکانات است؛ دوری ازمیهن دشواریهای ویژه ای  خود رادارد.

 رحیم روزانه چند ساعت از زنده گی تانرا وقف کار ترتیب ، تنظیم و نشر وطندار می نماید و در پایان هر ساعت کاری تان برای نشرات ، چی احساس دارید و محاسبه تان در زمینه گذاشتن وقت به وطنداربه چی منوال است ؟

 هما یوسفی من وهمسرعزیزم روزانه نزدیک به دو ساعت برای سایت وطندارکارمیکنیم. ما آدم های آرمانی هستیم ودرپایان کار احساس آرامش میکنیم که درراه آرمان مان نیرتوانستیم پیوست به گذشته کاری را انجام بدهیم. برای کارسایت زمان معینی را اختصاص نداده ایم. هرلحظه بیکاری را درخدمت این امربزرگ قرارمیدهیم. میتوانم بگویم که خوشبختانه سایت وطندارعزیزخانواده ماست: هم برای من وهم برای همسروفرزندانم.

 رحیم مطالب وارده به آدرس سائت وطندار ، را خود تان شخصاً می خوانید و یا در این قسمت همکاری و همیاری کسانی با شما وجود دارد ؟

 هما یوسفی   ، مطالب وارده به آدرس سایت وطنداررا به همکاری همسرم نجیب یوسفی بازخوانی میکنم. ولی همانگونه که پیشتربیان کردم، میان ما وهمکاران قلمی ما روابط خوب کاری برقراربوده وبرهمین مبنا هرازگاهی از یاری رسانی دوستان نیزبرخوردارهستیم؛ ما درواقعیت هیئت تحریرتوانمندی داریم.

 رحیم پیشرفت تکنالوژی معاصر بویژه در عرصه نشرات چشمگیر و پا به پای زمان در حرکت است که سائت های نشراتی هم از این پیشرفت سریع بی بهره نمی مانند . نیت شما در این زمینه چیست آیا وطندار هم به پای حرکت پیشرفت های تکنالوژی معاصر زمان ما خود را عیار می سازد و یا چطور ؟

هما یوسفی  باید یادآورشد که مهارت های فنی وتوانمندی امروزه ما درحدی است که میتواند انتظارات همکاران قلمی وخوانندگان مارا برآورده بسازد. بربنیاد یافته های سه ساله، میتوان با نوآوری ها درعرصه انترنت سازگاری کرد وبا دگرسازی های فنی ازراه  فراه گیری شیوه های نونشراتی وکاربرد روش های معاصرهمگام شد.

 رحیم در وضع موجود کشورما نقش رسانه ها را برای استقامت دادن ذهنی هموطنان ما در مسیر درست بخاطر درک منافع ملی کشورما را چگونه ارزیابی می کنید و چی چیزی می تواند در رسیدن به این هدف وآرزوی نیک ما را مساعدت نماید ؟

هما یوسفی من باوردارم که رسانه های گروهی نه آیینه قدنمای حاکمیت ها اند ونه ازاپوزیسیون آنها. رسانه ها رسالت دارند که ازیکسوشهروندان را ازکارکرد های ارگان های دولتی وچرت وسودای آنها آگاه بسازند وازسوی دیگرازنام شهروندان به بررسی و تحلیل تصامیم گرفته شده ازسوی حاکمیت ها بپردازند؛ ونیازبه اتخاذ چنین تصامیم وموثریت آنرا ارزیابی نمایند.

رحیم نقش وتاثیر گذاری رسانه ها را در شیوه تغیر زنده گی یک ملت چگونه می بیننید ؟

هما یوسفی رسانه ها میتوانند درراه همگرایی ملی، وحدت ویکپارچگی جامعه نقش سازنده ویگانه سازداشته باشند. جامعه ما نیازبه آموزش فرهنگ جدید سیاسی وروش های نوی زندگی دارد. ازدید ما، فراه گیری و ترویج یافته های جوامع دیگر- آنهاییکه نسبت بما یک جامه بیشترکهنه کرده اند، خیلی با ارزش است.    

رحیم به نظر شما رسانه های که برای افغانستان ، چی در داخل و چی هم در خارج نشرات دارند از نگاه کیفیت نشراتی ، درک رسالت خبرنگاری ، استقلالیت ، بیان واقعی حوادث وغیره وغیره در یک ردیف قرار دارند و یا اینکه هر سری برابر تنه اش می ارزد ؟

 هما یوسفی پاسخ درپرسش شما نهفته است، ولی به هرحال، من فکرمیکنم که "هرسری برابرتنه اش می ارزد".

 رحیم به عنوان حسن ختام این گفت و شنود اگر از شما منحیث مدیر مسوول نشریه وطندار ، بخواهم پیرامون وضع موجود نشرات در رسانه های کشور ما ابراز نظر نماید این ابراز نظرشما عمداً چی چیز ها را ارایه خواهد داشت ؟

 هما یوسفی من باوردارم که رسانه ها درامرروشنگری رسالت بزرگ دارند؛ هرگزاجازه ندهیم که صفحات روزنامه ها و سایت ها به تخته سیاهی برای دروغ پراگنی، خشونت پروری، دهشت افگنی، انسان ستیزی وزن ستیزی تبدیل شود.

شعارما باید راستگویی، خشونت ستیزی، آرامش وانسان باوری وانسان محوری باشد.

  خانم هما یوسفی ، از اینکه به پرسشهایم پاسخ گفتید از شما یک دنیا تشکر .

فضل الرحیم رحیم

05/05/2012

ازخوانش متن مصاحبه اقاي (رحيم) با محترم خانم (يوسفي) دريافتم كه خانم همايوسفي در راه تنوير ذهنيت عامه مجدانه تلاش ميورزند وكارشان را درارتباط به واقعيت كرايي عيار مينمايند وهدف غايي شان روشن ساختن أذهان مردم ميباشد! من بحيث خواننده اين نشري...ه وزين ازذات اقدس ايزدي كاميابي هاي روزافزون برايشان تمني نموده وارزودارم افتخارات بيش ازين نصيب شان شود! باعرض حرمت شيرمحمد(حيدري)-سابق معلم درليسه عالي استقلال ، فعلاً مقيم در كشور فرانسه(Paris

 

 

  

   

بقیه گزیده های مقالات انجینر هما یوسفی  کلیک نماید  

 
 

 

 
admin@vatandar.at
 
 
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد