WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات    انجینر هما یوسفی

 

    به پیشواز و گرامیداشت سالروز هشتم مارچ                                      انجینر هما یوسفی

در نخست با عرض تبر یکات صمیمانه خد مت همه مادران؛ خواهران و دوشیزه گان قهرمان افغان ؛ به همه شماآرزوی مو فقیت مزید مینمایم

به پیشواز و گرامیداشت سالروز هشتم مارچ ، روز بین المللی همبستگی زنان علیه تمام نابرابریها ، رفع تبعیض وبه امید  برابری زن و مرد در جامعۀ بشری اینک برگ سبز تحفه درویش گویان  مطلبی را تهیه دیدم که خدمت  شما تقدیم مینمایم

امروز دیگرآزادی وبرابری تنها شعارنیست یک انتخاب است انتخابی اجتماعی ، پرچم یک جنبش معین ومشخص در جامعه جهانی و افغانی میباشد و پرچم اعتراض واتحاد کارگرامروز . امروز دیگرآزادی وبرابری تنها شعارنیست  فریاد مردم تشنۀ عدالت است،دفاع از زن بی پناه  می باشد، دادخواهی زنان علیه تبعیض ، ابرازوجود آزادیخواهی جوانان   وانتخابی است آگاهانه برای نجات ازمشقات وضع موجود.    آزادی وبرابری پرچم دخالت در امرسیاسی جامعه است، گزینۀ وضع موجود و آلترناتیوی که ناتوانی دیگرموارد سیاسی  را برای حل مسایل ومشکلات جامعه به چالش میکشد. آزادی وبرابری چون اعلام یک راه حل سیاسی واجتماعی در برابر بن بست ها و شکست های دست راستی است،

 پژواک حضور پرچمداران حاکمیت و شق های دست راستی را سراسیمه و گیج کرده و  چاپلوسان درباری ناچاراند یاوه سرایی و رجزخوانی کنند تا موجودیت این جنبش  اجتماعی سیاسی را انکار کنند.      ازسالیان متمادی بدینطرف ، زنان درجامعۀ مرد سالار افغانی مُتکی بررسوم و عنعنات خرافاتی « هیچ » ، حتا قبیله گرایان سنت پرست ، سلطه جویی بر زن و زن ستیزی را یکی از خصلت های ممتاز  و مردانۀ خود بحساب آورده ،

با سؤ استفاده از واژه های مقدس ننگ ، غیرت ، ناموس ، و شرم به اعمال نا مقدس متوسل و عملاً به نقطۀ مقابل این واژه های پاک وباشکوه قرارگرفته اند .این کهنه پرستان خود را مکلف می دانند که زنان را از هر گونه تلاش در راه افکار مُستقلانه شان محروم دارند ، تا بتوانند  ، بهر طریقی که ممکن باشد از حالت بی دفاعی و مظلومانۀ زن مطابق به میل شان استفاده های نا مشروع نموده و حاکمیت جابرانۀ شانرا برقرار داشته باشند .

حقایق و واقعیت های تاریخی نشان می دهد ، درهرجامعه یی که زن ستیزی و ستم براساس فتواء های دیوبندی و قبیلوی حکمروایی کند ، غریو مبارزانیکه خرد گرایی و نواندیشی را مقدس تر از کهنه گرایی می دانند ، بلند میشود ، چنانچه ما اخیراً خوشبختانه شاهد یک سلسله مقاومت ها و مبارزات خشمگین زنان در برابرنا برابری های جامعۀ مرد سالار بوده ایم .

 با تاَسف فراوان که کهنه پرستان وسلطه جویان نیز خاموش ننشستند ، از حرکت های ضد ارتجاعی و حق طلبانۀ  طبقۀ زن در جامعۀ ما احساس خطر کردند و به چاره جویی برآمدند و اینبار با تدابیرجدید و عوام فریبانه وارد میدان شده اند .

 آنها عوام الناس را با تزویر و حیله های شیطانی با استفاده از عناوین دموکراسی ، حقوق زن درجامعۀ اسلام ، رفتار پیامبر اسلام با زنان و مفاد سوره نساء ، ظاهراَ حمایت و وفاداری خود را از زنان ستمدیده ،  که خود عامل ستم شان بوده اند اعلام کردند. آری ،گروه های قبیلوی که میخواهند دیروز رقت بار را دوباره بر زنان تحمیل کنند ، باید بدانند که گلیم کلاه سفید ها و دستار سیاه های دیوبندی ، برای همیشه بزباله دان تاریخ انداخته شده است .

بیائید ازاین مادر ستیزان بپر سیم که :

آیا ـ  ازحُجلۀ زفاف ، زوزه کشیدن دوشیزۀ معصوم و صغیری را که اجباراً به عقد نکاح مرد پنجاه ساله ای در آ ورده شده ، شنیده ای؟

آیا ! تکان های قلب زنی را که بخاطر توهین ، تحقیر ، لت وکوب ، گرسنگی و کار طاقت فرسأ ، تقاضای طلاق را از مرد ناشایستۀ خود داشته و ابداً به آن آرزو نرسیده است ، احساس کرده ای ؟

آیا ـ بُغض و اشک زنی را که خیانت های پی در پی شوهرش را به چشم سردیده و با اندکترین اعتراض زیر ضربات مُشت و لگد قرار گرفته و بعنوان زبانباز گیسوانش ُبریده شده دیده ای ؟

آیا ـ  لرزش اندام باریک دختری را که برادرش مرتکب قتل شده و او را بعنوان « بد » به دشمنان سپرده اند ، تنت را لرزانیده است ؟

آیا ـ  روزی قطرۀ اشکی را بخاطر تجاوز ، قتل ، سنگسار ، حجاب اجباری ، ازدواج جبری، خود سوزی ها برای آنانیکه عشق ، مادر، و پرستارش میخوا نی افشانده ای ؟

جواب واضح است که ، ما از یکطرف در جامعۀ مرد سالاری زندگی میکنیم که تمام قوانین آن از طرف مرد ها تصویب میشود و از طرف دیگر تفکر عمیق و درک درست از دین نداریم ، تا بدانیم که عنعنات قبیلوی یکهزار وچارصد سال قبل در مورد زن قطعاَ مخالف قوانین اسلامی بوده اند. برخی این سنت ها وروش ها را بخاطر ُسلطه جویی برزن آنرا رنگ مذهبی وشرعی داده اند ، در حالیکه اگر کنجکاوی های غیر جانبدارانه و عمیق صورت بپذیرد ، راه های سازگاری با زمان حال را اسلام بسته نکرده است .

عنعنات نا پسند ، زنان را از آوان کودکی تلقین کرده اند که بایستی  شرمگین ، مطیع ، فرمانبردار و اسیر مرد بار آیند و هیچگاه خلاف قانون قبیله از خود استقلالیت نشان ندهند ، تا یگانه آرزوی ستم طلبان برآورده شود .آنانیکه فکر میکنند تطبیق عنعنه ها ، شرعی و اسلامیست ، سخت به اشتباه رفته اند ، زیرا آنها نه از دین خبر دارند و نه از دنیا ، اگر خداوند زن را « هیچ » آفریده بود ، پس چرا به مادران حضرت عیسی «ع» و حضرت موسی «ع» وحی فرستاد و ملائیک را هم صحبت ساخت؟ کُتب آسمانی و تاریخ دنیا به اثبات می رساند که ، زنان در طول تاریخ بشریت ، همطراز با مردان دوش بدوش هم ، دنیایی را که ما در آن زندگی میکنیم ساخته اند و از نظر ذهنی و عقلی با مردان برابرند و شخصیت زن هیچ نوع کمبودیی ندارد ، چیزیکه این مسأله را نا برابر می سازد همانا قانون مرد سالاری است. ودر اخیریاد آور می گر دیم، ما با هرآنچه را که  در توان وامکانات خویش داریم از داعیه برحق شما زنان سر زمین جنگدیده وعذاب کشیده ما افغانستان عزیز قاطعانه دفاع می نماییم وهمچنان از همه سازمانهای دفاع از حقوق بشر وکلیه سازمانهای مدافغ حقوق زنان در افغانستان تقاضا بعمل می آوریمکه  باما دســـت به دست هم بدهند تا در کاهش واز بین بردن هر نوع اعمال خشونت، ظلم،بی عدالتی، در برابر زنان مشترکاً مبارزه نموده ودر جهت تحقق برابری وعدالت اجتماعی وتساوی کامل حقوق زن ومرد وایجاد جامعه مدنی ودموکراتیک سعی وتلاش دوامدار ومؤثر را نموده باشیم .
به امید تحقق آرمان های برحق زنان عذاب دیده ، رنج کشیده و داغدار کشور وبرای فردای درخشانی که آسمانی نیله گون، بدون دود ،وباروتِ توپ وتفنگ وغرش طیاره های بم افگن درکشور عزیز ما افغانستان نصیب همۀ هموطــــــــــنان شود.

 

  

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید