2013/03/20

  

         در افغانستان، حدود 73 ملیون هکتار زمین وجود دارد که از جمله 7 الی 8 ملیون هکتار ان، قابل زراعت است.تهاجم ارتش اتحاد شوروی در سال 1979 م در افغانستان که یک کشور زراعتی بود،بحران شدید اقتصادی را بوجود اورد.در سال 1992 م مقدار تولید مواد مخدر در افغا نستان، به 2000 تن می رسید.و75  درصد تولید تر یاک، در ولایت هلمند و ولایات همجوار ان صورت میگرفت.حضور نیروهای شوروی وبمباردمان های هوایی در این کشور، به علاوهء جنگ های دوامدار، زمین های زراعتی ، خصوصیت زراعتی وتولید محصولات خود را از دست داد.دهقا نان، در نتیجهء خرابی اوضاع، به کشور های همسایه پناه بردند.و زمین ها، بدون کشت ماندند. در واقع، یک عامل عمدهء کشت تریاک و تولید مواد مخدر، که راه نزدیک رسیدن به تامین معیشت دهقانان بود، و حالا بجای گندم، برنج، ودیگر محصولات زراعتی، در زمین ها، تریاک کشت میگردید.و رویهمرفته، افغانستان به بزرگترین کشور تولید کننده وصادر کنندهء مواد مخدر در جهان شد.

         کشور های آسیای میانه که در طول قرن ها ، شاهراه عبور کار وان های شتر حامل ابریشم ، ادویه ومواد خوراکه ومال التجاره به آسیا و اروپا بود ند، امروز مواد مخدری که در افغا نستان تولید میگردید،از این راه، به وسیلهء جنگ سالاران افغان، به مافیای منطقه، فروخته میشد واز همین طریق اسیای میانه وپاکستان، به غرب، انتقال مییافت.بخصوص شهر (اوش) قرغیزستان وتاجیکستان که به روسیه میرسید.گفته میشد که شهر اوش اکنون مرکز بزرگ انتقال مواد مخدر ، گردیده است.واضح بود که جنگ سالاران افغان ، از طریق فروش و انتقال این مال التجاره، مالک ملیون ها دالر شده بودند.وبیشترین این مواد، از طریق پاکستان و شبکه های ما فیایی آن در آن، دست داشتند.اما هیچ منبع خبری، و اطلاعاتی، مواد مخدر از طریق پاکستان انتقال شده را فاش نمی کرد. حال آنکه در این سرحد طولانی وبیخطر، مواد با لاری ها به پاکستان انتقال داده میشد.

      با همین سبب بود که ملا محمد عمر،کشت خشخاش وتولید هیرویین را بمثابهء یک ضرورت حیاتی به مردم منطقه ئ زیر نفوذ خود، تلقی میکرد.در اوایل ماه نوا مبر 1996 یک کار مند اداره ئ ملل متحد در مصا حبه ای گفت که   طالبان، در گذشته برای جلوگیری از تولید مواد مخدر ، بهانه می اوردند .حالا هم که سوم حصه خاک افغانستان را در تصرف خود دارند، باز هم هیرویین صادر میکنند.یکسال پیش،طا لبان گفته بودند تا زمان بدست آوردن کمک های بین المللی، در مناطق زیر کنترول خود، کشت خشخاش را منع نخواهند کرد.زیرا تولید تریاک، از عواید زراعتی مردم است.ودهقانان بدون تولید وصدو رآن، زنده گی کرده نمیتوانند.وامکان کشت وزرع دیگر حبوبات، از میان رفته است.اما اکنون دراثر فرمان ملا محمد عمر، تولید و فروش مواد مخدر، که از طریق رادیو شریعت اعلام شد، منع قرار داده شده است.از جمله کشت خشخاش.و کوکنار اما از تولید و فروش تریاک، سخنی نگفته اند.... ( 1 )

       در افغانستان، خشخاش وتریاک، به هیرویین تبدیل شده وبه بازار های جهان تجارت میگردد.افغانستان پس ازبرما، دومین کشور تولید کنندهءهیرویین وتریاک جهان است.در سال 1997 مقدار تولید تریاک، 25 درصد با لا رفت و ان عموما در ساحه ء زیر کنترول طا لبان صورت میگیرد.بقول کار شناسان تجارت مواد مخدر در جهان امروز،تشکیلات ودرامد افسانوی است.برخی کار شناسان،در امد سالانهء انرا تا سیصد ملیارد دالر تخمین میزنند بخشی از این درامد وکشت وتولید ، در امریکای لاتین وبخش عمده ی آن، در مناطق زیر کنترول طا لبان صورت میگیرد.البته همهء این در امد ها، به جیب طالبان نمی ریزد.معی الوصف، انچه که نصیب طالبان از کشت و تولید وتجارت مواد مخدر میشود، برابر با در امد نفتی برخی از کشور های همسایه است. (2 )

    تجارت مواد مخدر وهیرویین از افغانستان به خارج، البته به راه های ترانزیتی معینی ضرورت بود که طالبان توانستند توسط مافیای برخی از کشور های منطقه،این راه ها را بخود هموار سازند.واضح است که نگرانی های کشور های غربی هم از ان جهت است که صادرات تجارت این مواد، عمو ما به غرب انجام می پذ یرد.تجارت این مواد که پول های باد اور را نصیب طالبان میکرد، پس از پناهنده شدن بن لادن، بیشتر رونق یافت و طالبان، یک شریک عمده و موء ثر را در این زمینه بدست اوردند. پیش از واقعات 11 سبتمبر در امریکا، یکی از برا دران بن لادن ، توسط هوا پیمای شخصی، به میلان ایتالیا سفر داشت. که توسط پلیس ایتا لیا، توقف چهار ساعته داده شد. از نتایج باز رسی ها معلوم شد که برادر بن لا دن، چنین تجارتی را سازمان میداده است.شبکه های بن لادن نتنها در ایتا لیا، بلکه در اسپا نیا،المان و برخی کشور های دیگر هم فعال بود ند.که در ان ها افراد کار پخته و متخصص کار میکردند.و ارتباط هایی با استخبارات ومافیای بین المللی داشتند.(3 )

        این ارتباط ها با شبکه های استخباراتی تا حدی بود که روز نامهء ( فیگارو ) چاپ فراسه روز چهار شنبه 21 ماه اکتوبر سال 2001 در باره نوشت: اسامه بن لادن، در اوایل سال جاری که بطور مخفیانه به دوبی رفته ودر یکی از شفاخانه های امریکایی مقیم دوبی، تحت مداوا قرار داشت، با رییس ساز مان استخبارات ( سی آِی ای) در دوبی، ملاقات کرد.اما وقتی، یعنی پس از حملات تروریستی در امریکا ، از رییس شفاخانه در این رابطه پرسش بعمل امد، از حضور بن لادن، انکار صورت گرفت.... روز نامه به نقل از یک کارمند بیمارستان تصدیق میکند که در این بیمارستان، بن لا دن در همین ماه، به کویته ء پاکستان وارد شده و باکمک استخبارات بوسیلهء هوا پیما وارد خاک دوبی کرده شد وازانجا، مستقیمن به بیمارستان امریکایی در دوبی،بستری گردید.در این سفر با بن لادن،یک داکتر و( ایمن الظواهری)،رییس سازمان ( الجهاد ) مصر نیز همراه بودند.امریکایی ها یک بیمار ستان مجلل ومجهز ، به بیماران ثروتمند در دوبی ساخته اند که بن لادن در یکی از سرویس های این بیما رستان بستری شده بود... (4 )

           یک هفته نامه ی چاپ هانگ کانگ در ماه مارچ همین سال هم افشا کرد که بن لادن ، به مرض کلیه مصاب شده بود که حال او، نگران کننده بود.و نیاز به در مان عاجل داشت.به گفتهء روز نامهء ( فیگارو) رییس بیما رستان دوبی در تماس تیلفونی این روز نامه، از بستری بودن بن لادن، انکار کرد.و گفت که هیچ زمانی، بن لادن در اینجا بستری نبوده است..با همه مدارک بدست امده، این حقیقت روشن بود که بن لادن،وشبکهء القاعده او، با استخبارات بین المللی و ما فیای ان،روابط نزد یک دارد.تا انجا که با رییس دفتر سی آی ای دیدار می کند. واین رییس،پس از دیدار وگفتگو با بن لادن، بتاریخ 15 جنوری 2001 به امریکا می رود... (5 )

        بتاریخ دوم سبتمبر سال 1997 م یک تیم سازمان ملل متحد ، وارد افغانستان شده در قند هار ، با رهبران طالبان ، از جمله با ملا محمد عمر، بحث وگفتگو کرد.هیات، بمنظور بررسی اوضاع وپروسهء کمک رسانی بین المللی بخاطر باز سازی افغانستان، سفر کرده بود.ملا محمد عمر،از هیات تقاضا کرد تا برای بازسازی افغانستان کمک های لازم وضروری نمایند.اما مذاکرات آنها به کدام نتیجه ای نرسید.وهیاءت پس از باز گشت خود گفت که در این کشور، دولت مرکزی و قانونی، وجود ندارد .در ماه اگست هم کمک رسان بین المللی از کابل دیدن کرد. و هشدارد داد چنانچه اگر طالبان در سیاست های خود تجدید نظر نکنند، واز جمله حقوق زنان وتولید وصدور مواد مخدر کنترول ننمایند، کمک های بین المللی از افغانستان، قطع خواهد شد.

         با انچه که گفته شد، یکی از انگیزه های اصلی مقاومت طالبان از بن لادن، حفظ و تداوم این تجارت و پول های باد اور حاصله از تجارت ان ، یعنی هیرویین است.انگیزه های دیگری چون حمایت عقیدتی و باور های تند روانهء مذهبی و اسلا می در برخی از کشور های اسلا می است که از اسلا م سیا سی، پشتیبا نی میکنند.یک کار شناس ایرانی هم به رادیو آزادی گفت: ..بنظر من، مبارزهء اتلا ف جها نی با ترو ریزم، که مرکز ان افغانستان است، ( نتنها افغانستان،بلکه پاکستان بطور اخص) عنوان شده اگر بن لادن وشرکایش نابود هم شوند، در جنوب افغانستان، کسانی باقی خواهند ماند که از تولید وتجارت مواد مخدر ، سود خواهند برد وبرای بقای خود سال ها، مقاومت ونبرد خواهند کرد...

       ( ادامه دارد )

 منابع خبری :

(1 ) رادیو بی بی سی و رادیو آزادی نوامبر 2000

(2 ) رادیو آزادی ، 2001

(3 و 4 ) رادیو آزادی و رادیو بی بی سی ، دسامبر 2001  

(5 ) رادیو بی بی سی _نوامبر 2001

     

 

 

 

  بقیه گزیده های مقالات فرهنگی دستگیر نایل کلیک نماید

 
 

 

 

 
 
 
admin@vatandar.at
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد