2013/08/24

    کتاب تازه زیر عنوان حقوق زن در ګذر تاریخ اثر ارزشمندی از بانو شیرین نظیری است که درهمین روز ها از چاپ برامده است.این کتاب،در ۲۱ فصل وهشتصد صحیفه در یک هزار نسخه با قطع وصحافت خیلی زیبا ورنګی دریکی ازمطابع کابل چاپ شده  وانتشارات سعید آنرا روی صفحهء فیسبوک  ګذاشته است.کتاب حقوق زن در ګذر تاریخحاصل سه ساله زحمات،تحقیق وجستجو های خانم نظیری دربارهء وضعیت اسفبار زنان درطول تاریخ است.

      بانو نظیری، ازفعالان حقوق زن، مبارز در راه آزادی وعدالت اجتماعی برای زنان، به ویژه زنان مظلوم و رنج دیده ء افغانستان است.هم اکنون بانو نظیری مسوولیت و ګرداننده ګی سایت انترنتی صدای زنان افغانستان را به عهده دارد.از قلم این نویسندهء پرکار ونستوه  درسایت های بیرون مرزی افغانی منجمله سایت های آریایی، وطندار ،فیروز کوه ،نور وبسیار سایت های دیګر هر هفته مقاله های ارزشمند سیاسی، حقوقی و اجتماعی می خوانیم و می توان ګفت که شیرین نظیری،درمیان زنان مبارز وفعالان حقوق زنان امروز افغانستان،یک زن نستوه درمبارزه ،دلیر درکار زار قلم و پیګیر درکار تحقیقی است.چنانکه ګفته امد، کتاب حقوق زن درګذر تاریخ حاوی ۲۱ فصل است که در هر فصل ، مطالب جالب و خواندنی ای دارد. بعنوان مثال : فصل اول زنده ګی زنان در دوران ماقبل التاریخ را نشان میدهد.فصل ششم،خشونت ها وتجاوز جنسی بر زنان را به تصویر کشیده است، فصل دهم،از پیشګامان نهضت زن درافغانستان سخن میګوید، درفصل یازدهم از نقش زنان پیشګام در بارهء مسایل هنری وفرهنګی سخن میګوید، فصل سیزدهم ، قوانین و فرامین زمامداران تاریخ و فتاوی متولیان و دکانداران دینی در مورد وضع محدودیت ها بر زنده ګی زنان است، فصل بیستم، به کارنامه های فعالین زنان در عرصه ء کمک های بشر دوستانه  روشنی انداخته است.پیش از نشر و چاپ این کتاب، کتاب های دیګری هم از قلم این نویسنده در زمینه های ګوناګون، چاپ و نشر شده است. از جمله :

 ۱) عجایب هفتګانهء جهان باستان. 

۲) عجایب هفتګانه ء جهان در سده های میانه  

۳) عجایب هفتګانهء جهان نو . 

 ۴) ګنجینه های فرهنګی از سرزمین افغانستان. 

 قرار نبود که نقد وبررسی این کتاب پُرحجم درابعاد ګوناګون ان صورت ګیرد ونیازی هم دراین زمینه وجود ندارد چون این کار درحدِ صلاحیت این حقیر نبود.لذا مختصربه معرفی آڼ پرداختم.علاقه مندان مسایل تاریخ و حقوق زنان میتوانند از این کتاب ارزشمند، فیض ببرند. خواندن این کتاب برای هر زن افغان، به خصوص نسل جوان،بسیار مهم است.برای بانو شیرین نظیری نویسنده ء کتاب، پیروزی های بیشتر آرزو میکنم.

 

 

 

 

  بقیه گزیده های مقالات فرهنگی دستگیر نایل کلیک نماید

 
 

 

 

 
 
 
admin@vatandar.at
 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد