WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات فرهنگی استاد جیلانی لبیب

 

     وطندار و من                                                                                  جیلانی لبیب

 

 از همكاری ام با وطندار سه سال می گذرد. از نخستین روز های شروع نشراتی این تارنما، با وی بوده ام. كوشیده ام، ازهمان اول، اگر فرصتی و چیزی برای گفتن داشته باشم، بیشتر بویسلۀ وطندار با همزبانان و همدلانم درمیان بگذارم.

از تارنماهای پیرو اندیشوارۀ مشخصی دوری می گزینم. با ایدیولوژی ویژه یی طرف نبوده ام ، با هیچ یكی از آنها در ستیز هم نیستم . فریادم اما همیشه ندای آزادی هنرمند از بند معیار های می باشد كه آفرینش های فرهنگی را تاریخ مصرف می بخشند و مانع فراروی هنر از زمان و مكان می گردند.

آزاد منشی و مشتاقان رؤیاهای شاعرانه و بشر دوست را می ستایم. رسالت روشنفكران و تارنمای وطندار را بیشتر در ایجاد، نشانی نمودن ، گسترش، تبلیغ و درك نیاز های مبرم و مهم جامۀ میهن خویش  می بینم.   آرمان گرایان را می پسندم. پیوند خونی من با كسانی می باشد كه جنایتی و غارتی دامان محبت  و بشرخواهی آنها را لكه دار نساخته است.  دین و باور هم میهنانم را دستخوش مشتی فریبكار و پلشت می دانم و تزویر و ریا را ابزار خدانشناسی آنها.تنها دست اندركاران حكمروایی را در گهنامۀ رویداد های افغانستان از زمان ایجادش تا كنون، مسؤول نابرابری ها و نابسامانی های كشورم قلمداد می نمایم.

پیام من در وطندار همواره برین مبنا استوار می باشد.

خاری را  گلستانی نگفته ام. كوچكی را بزرگ نمی سازم. قاتلی را، قهرمان نمی گویم وبا هویت بافی و هواداران كیش شخصیت میانۀ خوبی ندارم. برای داوری گذشتۀ چهار دهۀ اخیر تاریخ وطنم، و كارگذاران كارزار نستوهش هنوز زمان را كوتاه و نامساعد  می نگرم. رسالتم را اگر بتوانم بیشتر از طریق  تارنمای وطندار در بیان این نكته بازتاب می دهم.

 ساده اندیشی و قلمفرسایی حامیان مرگ و خونِ دیروز و گاهی حتی تا هم اكنون و نجوای وطندوستی و تبارزافتخارغرورآمیز آنها بر "انقلابی شكست ناپذیر" پیوسته شگفت انگیزم می گرداند. خموشی را درین مورد گناه می پندارم.

وطندار اگر فرصتی برای اظهار نظر داشته ام، اندیشه ام را درین زمینه نیز تبارز داده است.

 در وطندار همرزمانی كه برای رفیقان خویش  نور محمد تره كی، حفیظ الله امین، ببرك كارمل ، داكتر نجیب الله و دیگران طلب مغفرت و بهشت برین را نموده اند، مطلب به نشرمی سپرند؛ همچنانكه  خواستاران عدالت برای قربانیان قیام های مردم افغانستانم، در برابر تجاوز ارتش های بیگانگان  می توانند، ظلم و ستم بیدادگران را برملا سازند و روز رستاخیز را در ذهن  وجدان های بیدار و ناآرام فرهنگیان ادیب و هنرآفرین  بیاد بیاورند .

وطندار واژه های سرگردانم را بالای گور های دسته جمعى گمنام  و در سوگ اعماق دل های غمگین ماتم زدگان، بیوه ها و یتیمان، اگر هر از گاهی چیزی  درین مورد نوشته ام، به گوش همدردانم رسانیده است.

افغانستان سرزمین سوختن ها و ساختن هاست.از همان آغاز چنین بود و همچنان باقی هم خواهد ماند.

 ناهمگونی های فرهنگی، جغرافایی، تاریخی و سیاسی را سبب عمدۀ این باور می پذیرم. راه ساختار ملت را درین کشور نامتجانس، شاید بتوان  تنها با پذیرش سنت ها، زبان ها و پدیده های متفاوت دیگر فرهنگی با هم پیمود. رسالتم را بیشتر در نیاز بیان پدیده های همگانی مردمی می دانم كه  هر روزه قربانی جنگ ویرانگر و تبلیغات  بی خردانۀ خود خواهان، دهشت افگنان  و بیگانگاان بی مروت با هواداران آنها می گردند. وجوه مشترکی كه ممكن می گرداند، تا همۀ  مردم سرزمین تعریف و تعیین گشتۀ افغانستان را از شمالترینِ بدخشان تا هرات، قندهارو سرخرود و از غزنه تا بامیان ، پنجشیر، گردیز تا جنوبترینِ نیمروز در پرتو برابری ها و برادری ها در سایۀ آزادی به هم پیوندند

وطندار افکار پراکنده و نوشته های برخی احساسی و عاطفی؛ آری، انسانی و هنوز ناتمامم را، اگر سخنی و حرفی با خوانندگانش  درین باب داشته ام، با هم فرهنگیانم قسمت نموده است . 

وطندار بر مبنای مرام نشراتی اش آزاد است، رسالتمند، اصیل و صمیمی.

وطندار تارنماییست ارزشمندِ پشتیبانی .

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید

 

admin@vatandar.at

 مدیر مسوول : انجنیرهما یوسفی

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «وطندار» می باشد