2010/2/12 

احكام تكفين ميت
كفن كردن ميت بر مسلمانان فرض كفايه است.
پس اگر بعضي از آنها به تكفين ميت اقدام نمودند فرض از ذمه بقيه ساقط مي شود.
و اگر كسي از آنان به تكفين آن اقدام نكرد همگي گنه كار اند.
حد اقل كفني كه فرض كفايه به آن از دوش مسلمانان ساقط مي شود، همانا آن چيزي است كه تمام بدن ميت به آن پوشانده شود.
ميت از آن مال خالص خويش كه حق غير به آن تعلق نگرفته است كفن كرده شود.
اما اگر ميت داراي مالي نبود، تكفين آن بر كسي واجب است كه نفقه آن در حال حياتش بر عهده وي بود.
و اگر براي آنكسي كه نفقه ميت در حال حياتش بر عهده وي است مالي نبود، پس آن ميت از بيت المال كفن كرده شود.
و اگر براي مسلمين بيت المالي نبود، يا براي ايشان بيت المالي بود و ليكن امكان گرفتن كفن از بيت المال وجود نداشت، كفن كردن آن بر جماعت مسلماناني كه بر اين كار قادر اند واجب است.

انواع كفن
كفن بر سه نوع است:
1- كفن سنت.
2- كفن كفايت.
3- كفن ضرورت.
كفن سنت براي مرد: پيراهن است، و ازار، و لفافه اي.
و كفن كفايت براي مرد: ازار است و لفافه اي. و كمتر از اين مكروه است.
و كفن ضرورت براي مرد: آن چيزي است كه در حال ضرورت موجود شود، اگر چه به قدر پوشاندن عورت باشد.
افضل آن است كه كفن جامه سفيدي از جنس پنبه باشد.
و ازار از فرق سر تا پا باشد.
و لفافه از ازار به اندازه يك گز دراز تر باشد.
و پيراهن از گردن تا پاي ميت باشد.
و پيراهن داراي آستين نباشد.

كيفيت تكفين مرد
كيفيت تكفين مرد اين است كه اولاً لفافه نهاده شود، سپس ازار بالاي لفافه، سپس پيراهن بالاي ازار، سپس ميت نهاده شود و پيراهن بر آن پوشانده شود، آنگاه ازار از چپ و سپس از راست بر وي پيچيده شود، سپس لفافه از چپ آنگاه از راست بر وي پيچانده شود، و كفن بر هر دو طرف آن گره زده شود تا اينكه باز و پراكنده نگردد.
كفن سنت براي زن: لفافه، ازار، پيراهن، خمار (چهار قد)، و خرقه اي است.
كفن كفايت براي زن: ازار، لفافه، و خماري است.
كفن ضرورت براي زن: آن چييز است كه در حال ضرورت يافت شود. بهتر و اولي اين است كه خرقه از سينه تا هر دو ران زن باشد.
و جواز دارد كه خرقه از سينه تا ناف وي باشد.

كيفيت تكفين زن
كيفيت تكفين زن اين است كه اولاً لفافه هموار ساخته شود، سپس ازار بالاي لفافه همورا گردد، سپس پيراهن بالاي ازار هموار گردد.
و پيراهن بر او پوشانده شود، و موهاي زن دو دسته قرار داده شود بر سينه آن بالاي پيراهن، آنگاه خمار (چادر، چارقد) بر سر آن نهاده شود، و چادر نه بر وي پيچانده شود نه گره زده شود، سپس ازار از چپ بر وي پيچانده شود، آنگاه از راست، سپس سينه با خرقه بسته كرده شود، آنگاه در اخير لفافه بروي پيچانده شود.

 

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد